Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20529
Title: Гормональний дисбаланс у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністюу додіалізний та діалізний періоди (частина 1)
Other Titles: Hormonal imbalance in patients with chronic renal failurein the pre-dialysis and dialysis periods (part 1)
Authors: Катеренчук, Іван Петрович
Рустамян, Сатєнік Тігранівна
Талаш, Вікторія Володимирівна
Ярмола, Тетяна Іванівна
Katerenchuk, I. P.
Rustamyan, S.T.
Talash, V. V.
Yarmola, T. I.
Issue Date: 20-Mar-2023
Publisher: Заславський О. Ю.
Citation: Гормональний дисбаланс у пацієнтівз хронічною нирковою недостатністю у додіалізний та діалізний періоди (частина 1) / І. П. Катеренчук, С. Т. Рустамян, В. В. Талаш, Т. І. Ярмола // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2023. – Т. 19, № 1,– С. 65–71.
Abstract: В оглядовій статті проведено аналіз літературних джерел, у яких висвітлено зміни концентрації окремих гормонів (паратиреоїдного гормона, інсуліну, гормона росту, пролактину) у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю (ХНН) у додіалізний та діалізний періоди. Розкриті патогенетичні взаємозв’язки між порушеннями функцій нирок та концентрацією гормонів у крові і змінами їх біологічних ефектів. Пара-тиреоїдний гормон (ПТГ) розглядається як «уремічний токсин», оскільки його концентрація в крові починаєзростати при зниженні швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) менше ніж 50 мл/хв. Усі стадії хронічноїхвороби нирок (ХХН) супроводжуються порушенням кальцій-фосфорного обміну. Тривалий надлишок ПТГпризводить до втрати кісткової маси та розвитку вторинного гіперпаратиреозу, який є частим ускладнен-ням при пізніх стадіях ХНН та у пацієнтів на діалізі. При ХНН підвищення концентрації інсуліну зумовлене зниженням ШКФ та екскреції інсуліну в проксимальних канальцях нирок, а також порушенням метаболізмуінсуліну,що призводитьдо подовженняперіоду напіврозпадуінсуліну.Тривала діалізна терапія усуваєфактори, що знижують деградацію інсуліну позанирковими тканинами, що підвищує чутливість тканин до його впливу. В експериментальних і клінічних дослідженнях показано, що надлишок гормона росту може несприятливо впливати на функціональний стан нирок, включно з клубочковою гіперфільтрацією та роз-витком гломерулосклерозу. При призначенні рекомбінантного людського інсуліноподібного фактора росту слід брати до уваги можливість його несприятливого впливу на функціональний стан нирок. Рівень пролак-тинупідвищуєтьсяприХХНурезультатізниженогокліренсутапідвищеноїсекреції.Гіперпролактинеміяпроявляється галактореєю та гіпогонадизмом. Терапія діалізом не нормалізує підвищену концентраціюпролактину. Відзначено сучасні можливості патогенетичної корекції ендокринного дисбалансу у пацієнтів з ХНН. Аргументовано доведено, що нирки відіграють важливу роль у регуляції рівня гормонів у крові, а ендокринні розлади є однією з найважливіших складових уремічного синдрому, який потребує подальшоговивчення, вдосконалення терапії і профілактики гормональнихпорушень у додіалізні та діалізну стадії ХХН.
The review describes the problem of studying progressive changes of hormones concentrations (parathyroid hormone, insulin, somatotropin, prolactin) in patients with chronic renal failure on the pre-dialysis and dialysis stages. The pathogenetic relationships be-tween kidney function deterioration and hormone concentrations as well as changes of their biological effects were evaluated. Parathyroid hormone is considered as an uraemic toxin, since its concentration in the blood begins to increase when the glomerular filtration rate decreases below 50 ml/min. All stages of chronic kidney disease are accompanied by disorders of calcium-phosphorus metabolism. Prolonged excess of parathyroid hormone leads to bone loss and to the progression to secondary hyperparathyroidism that is a frequent complication in patients with the later stages of chronic renal failure and, especially, in those on dialysis treatment. The elevation of insu-lin level in chronic renal failure is the consequence of progressive de-crease in glomerular filtration rate and insulin excretion by proximal tubules. So, it results in insulin half-life prolongation. Long-term dialysis therapy eliminates factors that reduce the degradation of in-sulin by extrarenal tissues, which results in an improvement of their insulin sensitivity. Experimental and clinical studies have shown that an excess of somatotropin can adversely affect the kidneys that leads to glomerular hyperfiltration and the progression to glomeruloscle-rosis. The risk of possible side effects on kidneys should be taken into account when prescribing recombinant human insulin-like growth factor. The prolactin concentration is usually increased in chronic kidney disease due to reduced clearance and increased secretion. Hyperprolactinemia manifests as galactorrhea and hypogonadism. Dialysis therapy can’t normalize the increased concentration of prolactin. Modern options for pathogenetic treatment of endocrine disorders in patients with chronic renal failure are outlined in this article. It was found that kidneys play an important role in regulating hormones concentrations in the blood. Endocrine disorders are one of the most important components of the uraemic syndrome, which requires further clinical studies, aimed on the searching of better treatment strategies and prevention of hormonal imbalance on the pre-dialysis and dialysis stages of chronic kidney disease.
Keywords: огляд
хронічна ниркова недостатність
діаліз
паратиреоїдний гормон
інсулін
гормон росту
пролактин
review
chronic renal failure
dialysis
parathyroid hormone
insulin
growth hormone
prolactin
UDC: 16.61-008.64:616.43.08
ISSN: 2224-0721 (print)
2307-1427 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20529
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hormonal_imbalance_in_patients_with_chronic_renal_failurein.pdf452,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.