Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20600
Title: Втома при розсіяному склерозі
Other Titles: Fatigue in multiple sclerosis
Authors: Дельва, Ірина Іванівна
Delva, I. I.
Issue Date: 2022
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дельва І. І. Втома при розсіяному склерозі / І. І. Дельва // Східноукраїнський медичний журнал. – 2022. – Т. 10, № 4. – С. 309–317.
Abstract: У статті розглянуто та проаналізовано літературні дані про феномен втоми у хворих на розсіяний склероз. Понад 80% хворих на розсіяний склероз скаржаться на втому, що значно обмежує їх функціональні можливості та негативно впливає на якість життя. Загалом втома – це складне, багатоаспектне явище, яке складається із суб’єктивної (власне відчуття втоми) та об’єктивної (кількісна характеристика втоми при виконанні певної діяльності) складових. В даний час найбільш доступним методом оцінки втоми є опитування пацієнта. При розсіяному склерозі втома може бути первинною (як прямий наслідок захворювання) або вторинною (як наслідок зниження функціональних можливостей, розладів сну, хронічного болю, побічної дії ліків тощо). Загалом, Втома при розсіяному склерозі є гетерогенним феноменом, в основі якого лежать різні етіопатогенетичні механізми. Ми розглянули нейровізуалізаційні маркери глобальних та вогнищевих уражень білої та сірої речовини головного мозку, які асоціюються з наявністю втоми у хворих на розсіяний склероз. Показано вплив периферичних імунозапальних процесів на виникнення втоми, що реалізується через гуморальні, клітинні та нейронні механізми. Проаналізовано роль запальних процесів у головному та спинному мозку у вигляді активації мікроглії з гіперпродукцією цитокінів, що в кінцевому підсумку порушує метаболізм дофаміну та знижує афінність дофамінових рецепторів. Висвітлено надлишкову активність окремих функціональних компонентів нервової системи у вигляді підвищеного залучення рухових структур головного та спинного мозку під час виконання стандартних рухових завдань. Показано роль порушення інтероцептивних механізмів (сприйняття та моніторинг внутрішнього середовища організму через гормональні, імунні, метаболічні, температурні, больові та вісцеромоторні сигнали) у виникненні втоми при розсіяному склерозі. У статті висвітлено сучасні принципи корекції втоми на основі цих механізмів. і вісцеромоторні сигнали) у виникненні втоми при розсіяному склерозі. У статті висвітлено сучасні принципи корекції втоми на основі цих механізмів. і вісцеромоторні сигнали) у виникненні втоми при розсіяному склерозі. У статті висвітлено сучасні принципи корекції втоми на основі цих механізмів.
The article discusses and analyzes literature data on the phenomenon of fatigue in patients with multiple sclerosis. More than 80% patients with multiple sclerosis complain of fatigue, which significantly limits their functional capacity and negatively affects the quality of life. In general, fatigue is a complex, multidimensional phenomenon that consists of subjective (one's own feeling of fatigue) and objective (quantitative characteristics of fatigue when performing a certain activity) components. At present, the most accessible method of fatigue assessment is patient survey. In multiple sclerosis, fatigue can be primary (as a direct consequence of the disease) or secondary (as a consequence of reduced functional capabilities, sleep disorders, chronic pain, side effects of medications, etc). In general, fatigue in multiple sclerosis is a heterogeneous phenomenon based on various etiopathogenetic mechanisms. We reviewed neuroimaging markers of global and focal lesions of the white and gray matter of the brain that are associated with the presence of fatigue in patients with multiple sclerosis. The impact of peripheral immune-inflammatory processes on the fatigue occurrence was shown which was realized via humoral, cellular, and neuronal mechanisms. We analyzed the role of inflammatory processes in the brain and spinal cord in the form of activation of microglia with hyperproduction of cytokines, which ultimately disrupts dopamine metabolism and reduces the affinity of dopamine receptors. The excess activity of certain functional components of the nervous system in the form of higher engagement of the motor structures of the brain and spinal cord during the performance of standard motor tasks was highlighted. The role of disruption of interoceptive mechanisms (perception and monitoring of the body's internal environment via hormonal, immune, metabolic, temperature, pain, and visceromotor signals) in the occurrence of fatigue in multiple sclerosis was shown. The paper underlines modern principles of fatigue correction based on these mechanisms.
Keywords: втома
розсіяний склероз
фактори ризику
етіопатогенез
менеджмент
fatigue
multiple sclerosis
risk factors
etiopathogenesis
management
DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2022;10(4):309-317
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20600
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vtoma_pry_rozsiianomu_sklerozi.pdf910,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.