Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20649
Title: Electro-photonic emission analysis in patients with noncommunicable diseases: essential hypertension
Other Titles: Аналіз електрофотонної емісії у хворих на неінфекційні захворювання: ессенціальну гіпертензію
Authors: Nevoit, G. V.
Korpan, A. S.
Кіtura, О. Ye.
Nastroga, T. V.
Sokolyuk, N. L.
Lyulka, N. A.
Potiazhenko, М. М.
Невойт, Ганна Володимирівна
Корпан, Ангеліна Сергіївна
Кітура, Оксана Євгенівна
Настрога, Тетяна Вікторівна
Соколюк, Ніна Людвигівна
Люлька, Надія Олександрівна
Потяженко, Максим Макарович
Issue Date: Feb-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Electro-photonic emission analysis in patients with noncommunicable diseases: essential hypertension / G. V. Nevoit, A. S. Korpan, O. E. Кіtura, T. V. Nastroga, N. L. Sokolyuk, N. A. Lyulka, М. М. Potiazhenko // Світ медицини та біології. – 2023. – № 1 (83).– C. 138–143.
Abstract: 78 polymorbid patients with essential hypertension and 85 functionally healthy respondents were obtained by the method of electro-photonic emission analysis. Patients with essential hypertension had significant differences in all physical and mathematical parameters of electro-photonic emission analysis compared to functionally healthy young respondents, which testifies to a different course of metabolic processes in them. The electro-photonic emission analysis method is a modern, hightech,accessible, valid instrumental method for assessing ultra-weak photon emission and indirect research of mitochondrial function, which can provide an opportunity to objectively assess the course of energy processes at the tissue level of metabolism, determine the level of stress, the parameters of the balance of the body's functioning. The electro-photonic emission analysis method can be recommended as promising for use in scientific research and in clinical practice during the objective examination of patients.
Методом аналізу електрофотонної емісії було обстежено 78 поліморбідних хворих на гіпертонічну хворобу та 85 функціонально здорових респондентів. Хворі на гіпертонічну хворобу мали достовірні відмінності за всіма фізико-математичними параметрами аналізу електрофотонної емісії відносно функціонально здорових респондентів молодого віку, що свідчить про різний перебіг метаболічних процесів у них. Метод аналізу електрофотонної емісії – це сучасний,високотехнологічний, доступний, дієвий інструментальний метод оцінки надслабкого фотонного випромінювання та непрямого дослідження функції мітохондрій, який може надати можливість об’єктивно оцінити перебіг енергетичних процесів у тканинах, рівень обміну речовин, визначити рівень стресу, параметри балансу функціонування організму. Метод аналізу електрофотонної емісії можна рекомендувати як перспективний для використання в наукових дослідженнях і в клінічній практиці при об'єктивному обстеженні пацієнтів.Методом анализа электрофотонной эмиссии было обследовано 78 полиморбидных больных гипертонической болезнью и 85 функционально здоровых респондентов. Больные гипертонической болезнью имели достоверные различия по всем физико-математическим параметрам анализа электрофотонной эмиссии относительно функционально здоровых респондентов молодого возраста, что свидетельствует о разном течении метаболических процессов в них.Метод анализа электрофотонной эмиссии – это современный, высокотехнологичный, доступный, действенный инструментальный метод оценки сверхслабого фотонного излучения и косвенного исследования функции митохондрий, который может дать возможность объективно оценить течение энергетических процессов в тканях, уровень обмена веществ, определить уровень стресса, параметры баланса функционирования. организма. Метод анализа электрофотонной эмиссии можно рекомендовать как перспективный для использования в научных исследованиях и клинической практике при объективном обследовании пациентов.
Keywords: noncommunicable diseases
неінфекційні захворювання
неинфекционніе заболевания
objective structured clinical examination
загально-клінічне об’єктивне обстеження
общеклиническое обьективное обследование
мітохондріальна дисфункція
mitochondrial dysfunction
митохондриальная дисфункция
electrophotonic emission analysis
аналіз електрофотонної емісії
анализ електрофотонной емиссии
ultra-weak photon emission
надслабка емісія фотонів
сверхслабая эмиссия фотонов
essential hypertension
ессенциальная гипертензия
ессенціальна гіпертензія
UDC: 616.12-008.331.1:616.9-071
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2023-1-83-138-143
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20649
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 1 (83)
Наукові праці. Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nevoyt GV.pdf411,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.