Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20717
Title: Стан кишкової мікробіоти як один із патогенетичних факторів розвитку метаболічних порушень і терапевтична мішень у дітей з ожирінням (огляд літератури, власні дослідження)
Other Titles: The state of the intestinal microbiota as one of the pathogenetic factors in the develop-ment of metabolic disorders and a therapeutic target in children with obesity (literature review, own research)
Authors: Крючко, Тетяна Олександрівна
Пода, Ольга Анатоліївна
Несіна, Інна Миколаївна
Коленко, Ірина Олексіївна
Черевко, Ірина Григорівна
Kryuchko, Т. О.
Poda, O. A.
Nesina, I. M.
Kolenko, I. O.
Cherevko, I. H.
Issue Date: 2022
Citation: Стан кишкової мікробіоти як один із патогенетичних факторів розвитку метаболічних порушень і терапевтична мішень у дітей з ожирінням (огляд літератури, власні дослідження) // Т. О. Крючко, О. А. Пода, І. М. Несіна, І. О. Коленко, І. Г. Черевко // Сучасна педіатрія. Україна. – 2022. – № 5 (125). – С. 93–102.
Abstract: Значний рівень поширеності ожиріння серед дітей та підлітків на сучасному етапі становить важливу медико-соціальну проблему в педіатричній практиці. Наявність ожиріння в дітей є вагомим фактором ризику розвитку метаболічних порушень в організмі. Патогенетичні механізми розвитку метаболічних порушень в осіб з ожирінням залишаються до кінця не вивченими, але як один із ключових факторів їх формування розглядається наявність в організмі хронічного запального процесу. На сьогодні багатьма науковцями вивчається стан мікробіоти кишечника як одного з вірогідних тригерів хронічного запалення та розвитку метаболічних змін у людей з ожирінням. Мета – узагальнити дані літератури та результати власних досліджень щодо вивчення ефективності терапевтичного впливу пробіотичних культур на основні метаболічні показники в дітей з ожирінням. Результати та висновки. На сучасному етапі продовжуються дослідження щодо вивчення ролі кишкової мікробіоти як в якості маркера метаболічних змін в організмі людей з ожирінням, так і в якості вірогідної терапевтичної мішені. За даними систематичних оглядів, в організмі осіб з ожирінням значно підвищений рівень прозапальних цитокінів і відмічаються виражені дисбіотичні порушення. Додавання до терапії пробіотичних культур, за даними різних дослідників, дає змогу поліпшити основні метаболічні показники та знизити рівень маркерів запалення в людей з ожирінням. У результаті власного дослідження виявлено поліпшення показників вуглеводного та ліпідного обмінів, структурно-функціонального стану печінки та загального стану дітей з ожирінням, які застосовували синбіотичний препарат у комплексному лікуванні. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей.Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Keywords: кишкова мікробіота
ожиріння
метаболічний синдром
коморбідність
діти
intestinal microbiota
obesity
metabolic syndrome
comorbidity
children
UDC: 616.34-008.1-053.2-056.5
ISSN: 2663-7553
DOI: 10.15574/SP.2022.125.93.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20717
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stan_kyshkovoi_mikrobioty.pdf561,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.