Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20760
Title: Роль передопераційного планування в покращенні ефективності лікування переломів діафізу плечової кістки
Other Titles: Роль предоперационного планирования в повышении эффективности лечения переломов диафиза плечевой кости
The role of preoperative planning in increasing in the treatment efficiency of humerus shaft fractures
Authors: Кононенко, Сергій Володимирович
Кононенко, Сергей Владимирович
Kononenko, S. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Кононенко С. В. Роль передопераційного планування в покращенні ефективності лікування переломів діафізу плечової кістки / С. В. Кононенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, № 1 (77). – С. 41–45.
Abstract: Переломи діафізу плечової кістки досить часта проблема, з якою стикаються в своїй повсякденній практиці лікарі-травматологи. З розвитком індустріалізації суспільства характер травм у пацієнтів працездатного віку змінюється: низькоенергетична травма замінюється високоенергетичною. У забезпеченні ефективності лікування пацієнтів з переломами діафізу плечової кістки значну роль відіграє ретельне передопераційне планування. Для його виконання користуються такими додатковими методами дослідження, як рентгенологічний та комп’ютерної томографії. Мета роботи: визначення ролі передопераційного планування в покращенні ефективності лікування переломів діафізу плечової кістки. Матеріали та методи. Об’єктом дослідження стали 49 пацієнтів віком від 19 до 75 років з багатоуламковими переломами діафізу плечової кістки. За віковим розподілом переважали пацієнти працездатного віку, за гендерним – чоловіки. У більшості випадків (81,6%) причиною перелому була високоенергетична травма. За класифікацією АО 20,4% складали переломи типу 12В, 79,6% – типу 12С. Методи консервативного лікування були застосовані у 18,4% пацієнтів, оперативного – у 81,6%. У 42,9% випадків було виконано комп’ютерну томографію пошкодженої діафізарної ділянки плечової кістки з подальшою її оцінкою та створенням анатомічної цифрової 3D моделі. У 61,2% пацієнтів для розробки оптимальної тактики репозиції кісткових фрагментів при переломі діафізу плечової кістки було використану схему типових контактних взаємовідносин між кістковою та м’язовою тканинами досліджуваної ділянки плечової кістки. Результати дослідження та їх обговорення. Виділено 4 групи пацієнтів в залежності від застосованих методів дослідження та обраної тактики передопераційного планування. Першу групу складали пацієнти, яким з метою передопераційного планування було виконано лише стандарті рентгенограми у двох проекціях. До другої групи увійшли пацієнти, яким в поєднанні зі стандартними рентгенограмами було виконано комп’ютерну томографію з анатомічним 3D моделюванням. Третю групу склали пацієнти, яким було виконано стандартну рентгенографію в поєднанні із застосуванням схеми типових контактних взаємовідносин між кісткової та м’язовою тканинами. До четвертої групи увійшли пацієнти, яким з метою передопераційного планування було виконано рентгенограми, комп’ютерну томографію з анатомічним 3D моделюванням та застосовано схему типових контактних взаємовідносин. Додаткові методи дослідження, а саме індивідуальне анатомічне 3D моделювання перелому на основі результатів комп’ютерної томографії, у поєднанні із урахуванням біомеханічних особливостей зміщення кісткових відламків дозволяють підвищити якість передопераційного планування, розробити алгоритм анатомо-функціональної інтраопераційної репозиції кісткових відламків, скоротити час виконання оперативного втручання та знизити ризики ятрогенного пошкодження важливих м’якотканинних структур.
Fractures of the humeral diaphysis often cause problems traumatologists encounter in their daily practice. With the development of industrialized society, the nature of injury in patients of working age has changed: low-energy injury is replaced by high-energy one. To ensure the treatment efficiency to patients with humeral fractures, thorough preoperative planning is mandatory. It often includes additional imaging methods as Xray and computed tomography. The purpose of this study is to determine the role of preoperative planning in improving the efficiency of the treatment of humeral shaft fractures. Materials and methods. The study involved 49 patients aged from 19 to 75 years with comminuted fractures of the humeral shaft. By the age distribution, patients of working age prevailed, by the sex distribution, men dominated. In most of the cases (81.6%), there were high-energy traumas. According to the AO classification, 20.4% of fractures were assessed as type 12B, 79.6% of the traumas belonged to the type 12C. 18.4% of the patients received conservative treatment, 81.6% of the patients underwent surgical treatment. In 42.9% of cases, CT with threedimensional reconstruction was performed to provide precise anatomical information of the humeral fractures. In 61.2% of cases, in order to develop optimal tactical repositions of bone fragments, we used a scheme of typical contact relationships between bone and various tissue of the studied area of the humerus. Results and discussion. All patients were divided into 4 groups depending on the examination methods applied and the chosen tactics of preoperative planning. The first group consisted of the patients who, for preoperative planning purposes, were performed on only standard radiographic in two projections. The second group included patients who received CT with anatomical 3D models in combination with standard radiographs. The third group consisted of patients who underwent standard radiography in combination with the schemes of typical contact relationships between bone and possible tissue. The patients in the fourth group received radiographs, computed tomography with anatomical 3D models, and an applied scheme of typical contact relationships for preoperative planning. Additional research methods, namely some anatomical 3D modelling based on the CT findings, in combination with biomechanical features of changes in bone fragments contribute to the improvement in the quality of preoperative planning, the development of the algorithm of anatomical and functional intraoperative reposition, as well as reduce the risk of iatrogenic damage to important soft tissue structures.
Keywords: рентгенологічне дослідження
комп’ютерна томографія
комп’ютерне медичне моделювання
високоенергетична травма
лікування переломів діафізу плечової кістки
рентгенологическое исследование
компьютерная томография
компьютерное медицинское моделирование
высокоэнергетическая травма
лечение переломов диафиза плечевой кости
X-ray examination
CT scan
computer medical modelling
high-energy injury
treatment of humeral shaft fractures
UDC: 616.717.4-001.5-089
ISSN: 2077-1096
2077-1126
DOI: 10.31718/2077-1096.22.1.41
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20760
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 1 (77)
Наукові праці. Кафедра хірургії № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plan.pdf369,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.