Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20799
Title: Трансформації аксіологічних та медико-деонтологічних параметрів образу лікаря в українській лінгвокультурі
Other Titles: The transformation of axiologikal and medikal-deontological parameters of the image of the doctor in ukrainian lingvoculture
Authors: Курило, Володимир Олександрович
Kurylo, V. O.
Supervisor: Юфименко, Вікторія Георгіївна
Yufymenko, V. G.
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Курило В. О. Трансформації аксіологічних та медико-деонтологічних параметрів образу лікаря в українській лінгвокультурі / В. О. Курило ; наук. керівник : В. Г. Юфименко // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28–29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 125–126.
Abstract: 1. В українській прозі створений і деталізований образ-модель лікаря як особистості та медичного працівника. 2. Аксіологічні акценти в осмисленні українськими прозаїками образу лікаря синхронні модифікаціям суспільно-політичного дискурсу: від актуалізації соціальних питань у ХIХ ст., через натуралізм та іронію на почат-ку ХХ ст., пафос, епізацію і монументалізм у роки другої світової війни до полеміки навколо гострих філософсь-ких, морально-етичних і суто організаційних проблем у медицині, глибинного психологізму (проза другої половини ХХ ст.) та виразно белетристичних (за поодинокими винятками), а то і саркастичних рис у зображенні професійної діяльності лікарів на початку ХХI ст. Об’єднавчою позицією українських прозаїків у трактуванні найхарактернішої особистісної та професійної риси лікарів стало декларування неприпустимості пріоритету прагматизму і кар’єризму в лікарській діяльності. 3. У післявоєнній українській прозі та в другій половині ХХ ст. був створений ідеалізований образ лікаря з виразними ознаками конденсованої епічності, монументальності та морально-етичної значущості, який здатний стати потужним джерелом самовиховання лікарів у ХХI ст. Українські письмен-ники в образах лікарів розкрили не лише духовний потенціал людей цієї професії як представників інтелігенції, а й специфіку відповідальності за людське життя як найважливішої деонтологічної складової ідеалу лікаря.
Keywords: образ лікаря
українська лінгвокультура
трансформація
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20799
Appears in Collections:MEDSCOP 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurylo_Transformazii.pdf2,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.