Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20853
Title: Соціально-демографічні та клінічні характеристики пацієнтів з абузусним головним болем в поєднані з хронічним головним болем напруги
Other Titles: Socio-demographic and clinical characteristics of patients with abusive headache in combination with chronic tension headache
Authors: Дельва, Михайло Юрійович
Дельва, Ірина Іванівна
Пінчук, Вікторія Анатоліївна
Силенко, Галина Ярославівна
Кривчун, Анжеліна Михайлівна
Delva, M. Yu.
Delva, I. I.
Pinchuk, V. A.
Sylenko, H. Y.
Kryvchun, A. M.
Issue Date: 31-Aug-2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет, м.Полтава, Україна
Citation: Соціально-демографічні та клінічні характеристики пацієнтів з абузусним головним болем в поєднані з хронічним головним болем напруги / М. Ю. Дельва, І. І. Дельва, В. А. Пінчук [та ін.] // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Т. 25, № 3–4. – С. 3–7.
Abstract: Вступ. Вивчення феномену абузусного головного болю (АГБ) дозволить визначати групу ризику щодо виникнення АГБ у пацієнтів з первинним головним болем (ГБ). Мета дослідження: визначення соціально-демографічних, клінічних та фармакотерапевтичних характеристик у пацієнтів з АГБ та з хронічним головним болем напруги (ХГБН). Матеріал та методи. Обстежено 28 пацієнтів з АГБ і ХГБН та 34 пацієнти з ХГБН. АГБ та ХГБН діагностувалися згідно Міжнародної класифікації ГБ 3-го перегляду. Тривожні та депресивні розлади визначали за Госпітальною шкалою тривоги та депресії, абдомінальне ожиріння – за показником об’єму талії. Кількісні значення були представлені у вигляді медіани та інтерквартильного розмаху. Кількісні вибірки аналізували за U-критерієм Манна-Уітні, якісні – за точним критерієм Фішера. Достовірними вважали відмінності при р<0,05. Результати. Пацієнти з АГБ та ХГБН мали такі характеристики: жіноча стать – 79%, вік – 41,0 (33,0-49,5) років, відсутність родини – 54%, вища освіта – 25%, працевлаштованість – 46%, тютюнопаління – 43%, тривожні розлади – 71%, депресивні розлади – 75%, цервікалгія – 36%, біль в нижній частині спини – 61%, артеріальна гіпертензія – 21%, цукровий діабет – 7%, абдомінальне ожиріння – 46%, черепно-мозкові травми в анамнезі – 43%, інтенсивність ГБ – 5,0 (4,0-6,3) балів за візуальною аналоговою шкалою, тривалість нападів ГБ – 7,0 (5,0-8,3) годин, вік початку ХГБН – 31,5 (23,0-41,0) років, стаж ХГБН – 9,0 (6,8-10,3) років, стаж АГБ – 15,5 (8,3-20,8) місяців. Пацієнти з АГБ та ХГБН, порівняно з пацієнтами з ХГБН, були достовірно молодшими, мали достовірно частіше черепно-мозкові травми в анамнезі, мали більшу кількість днів ГБ протягом місяця. Пацієнти з АГБ та ХГБН надмірно приймали в 47% комбіновані анальгетики, в 32% - нестероїдні протизапальні препарати, в 21% - триптани з анальгетиками. Протягом місяця кількість днів прийому абортивних препаратів становила 23,0 (18,0-28,5), кількість прийнятих доз – 32,0 (27,3-41,8).
A study of medication overuse headache (MOH) can define the risk group for MOH in patients with primary headaches. The aim of the research is to study the socio-demographic, clinical and pharmacotherapeutic characteristics of patients with MOH and chronic tension-type headache (CTTH). Material and methods. We examined 28 patients with MOH in combination with CTTH and 34 patients with CTTH. MOH and CTTH were diagnosed according to the International Classification of Headache Disorders 3rd revision. Anxiety and depressive signs were assessed by the Hospital Anxiety and Depression Scale; abdominal obesity was determined using waist circumference. Quantitative values were presented as the median and the interquartile range. Quantitative samples were analyzed according to Mann-Whitney Utest, qualitative samples - according to Fisher's exact test. Differences at p <0.05 were considered significant. Results. Patients with MOH and CTTH had the following characteristics: female gender - 79%, age - 41.0 (33.0-49.5) years, familyless state - 54%, higher education - 25%, employment - 46%, smoking - 43%, anxiety signs - 71%, depressive signs - 75%, cervicalgia - 36%, lower back pain - 61%, arterial hypertension - 21%, diabetes mellitus - 7%, abdominal obesity - 46%, mild traumatic brain injury - 43%, headache intensity - 5.0 (4.0-6.3) points on a visual analog scale, duration of headache attacks - 7.0 (5.0-8.3) hours, age of CTTH onset - 31,5 (23,0-41,0) years, duration of CTTH - 9.0 (6,8-10,3) years, duration of MOH – 15.5 (8.3-20.8) months. Patients with MOH and CTTH compared to patients with CTTH were significantly younger, had a history of traumatic brain injury, had significantly more headache days per month. Patients with MOH and CTTH overused combined analgesics (47%), nonsteroidal anti-inflammatory drugs (32%), triptans with analgesics (21%). Abortive medications had been used on 23.0 (18.0-28.5) days a month, in form of 32.0 (27.3 -41.8) doses a month.
Keywords: абузусний головний біль
хронічний головний біль напруги
фактори ризику
medication overuse headache
chronic tension type headache
risk factors
UDC: 616.831-009.7-071
ISSN: 2073-4662 (print)
2519-2302 (online)
DOI: mep.2021.25.3-4.01
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20853
Appears in Collections:Проблеми екології та медицини, Том 25, N 3-4
Наукові праці. Кафедра нервових хворобItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.