Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20889
Title: Деонтологічні аспекти науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я
Other Titles: Deontological aspects of research activities of higher education students majoring in the field of health care
Authors: Оніпко, Валентина Володимирівна
Білаш, Сергій Михайлович
Білаш, Валентина Павлівна
Біланов, Олег Сергійович
Onipko, Valentyna
Bilash, Serhii
Bilash, Valentyna
Bilanov, Oleh
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Деонтологічні аспекти науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я / В. Оніпко, С. Білаш, В. Білаш, О. Біланов // Українська професійна освіта. – 2022. – Вип. 12. – С. 54–61.
Abstract: У статті з урахуванням деонтологічних аспектів освітнього процесу здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я розглянуто особливості організації та зразки науково-дослідницької діяльності здобувачів Полтавського державного медичного університету; обґрунтовано доцільність використання позааудиторних форм наукової роботи на прикладі функціонування студентського наукового товариства як необхідного складника процесу формування професійної компетентності майбутніх лікарів до саморозвитку й самореалізації. Систематизовано основні засади медичної деонтології, яка враховує три види норм: моральні як об’єкт вивчення професійної етики; деонтологічні, що передаються усно й проявляються в спілкуванні, стосунках; юридичні, які дозволяють сформувати професійну компетентність здобувачів вищої медичної освіти на підставі логічного права медиків на професійну гідність і честь та містять нормативні принципи поведінки лікаря. Визначено незаперечні принципи науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я: деонтологічна орієнтація пізнання, об’єктивність наукової позиції, що забезпечує загальнолюдську значущість висновків науки; відповідальність молодих науковців, які займаються розробками математичних моделей захворювань і визначають спільно з лікарем методи лікування; врахування загального й індивідуального в творчості наукового колективу; неможливість протиставляти техніку й технічний прогрес лікарському мисленню, досвідові, особистісним якостям. Проведено висновки стосовно того, що найважливішою деонтологічною якістю майбутнього лікаря-дослідника є сукупність належних моральних норм, обумовлених професійною діяльністю, дбайливе ставлення до хворого та високий професіоналізм, прагнення постійно підвищувати власну професійну кваліфікацію та наукову грамотність; що медична деонтологія в процесі науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я виражається в науково-етичному потенціалі, в потребі самовдосконалення в умовах подальшої професійної діяльності. У перспективах дослідження – перегляд деонтологічних аспектів науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я з метою комплексного підходу до інтеграції науково-практичної медицини та професійної деонтології.
In the article, taking into account the deontological aspects of the educational process of students of higher education in the field of health care, the peculiarities of the organization and samples of research activities of students of the Poltava State Medical University are considered; the expediency of using non-auditory forms of scientific work is justified on the example of the functioning of the student scientific society as a necessary component of the process of forming future doctors’ professional competence for self-development and self-realization. The main principles of medical deontology are systematized, which takes into account three types of norms: moral as the object of studying professional ethics; deontological, transmitted orally and manifested in communication and relationships; legal ones, which allow to form the professional competence of the students based on the logical right of doctors to professional dignity and honor and contain normative principles of the doctor’s behavior. The indisputable principles of scientific research activity of future specialists in the field of health care are defined as the deontological orientation of knowledge, the objectivity of scientific position, which ensures universal significance of science conclusions; the responsibility of young scientists who develop mathematical models of diseases and determine treatment methods together with the doctor; taking into account the general and the individual in the creativity of the scientific team; the impossibility of opposing technology and technical progress to medical thinking, experience, and personal qualities. Conclusions have been made regarding the fact that the most crucial deontological quality of a future doctor-researcher is a set of appropriate moral norms determined by professional activity, a caring attitude towards the patient and high professionalism, the desire to constantly improve one’s own professional qualifications and scientific literacy; that medical deontology in the process of scientific research activity of future healthcare professionals is expressed in the scientific and ethical potential, in the need for self-improvement in the conditions of further professional activity. In the perspectives of the research, there is a review of the deontological aspects of the scientific and research activity of higher education students in the field of health care with the aim of a comprehensive approach to the integration of scientific and practical medicine, and professional deontology. Keywords: professional training, health care industry, higher education students, deontological culture, research activity, extracurricular forms of research activity.
Keywords: професійна підготовка
галузь охорони здоров’я
здобувачі вищої освіти
деонтологічна культура
науково-дослідницька діяльність
позааудиторні форми науково-дослідницької діяльності
professional training
health care industry
higher education students
deontological culture
research activity
extracurricular forms of research activity
UDC: 378.04:614]:37.091.33-027.22:001
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20889
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра філософії і суспільних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deontological_aspects.pdf516,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.