Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20897
Title: Особливості медичної освіти в епоху Постмодернізму (історико-філософський аналіз)
Authors: Зінченко, Наталія Олександрівна
Дубініна, Віра Олександрівна
Issue Date: Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Зінченко Н. О. Особливості медичної освіти в епоху Постмодернізму (історико-філософський аналіз) / Н. О. Зінченко, В. О. Дубініна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 75–76.
Abstract: Прогресивні геополітичні й суспільно-економічні процеси вимагають невідкладного вирішення. Медицина є однією зі складових ланок розвитку держави й національного здоров’я. Медична освіта одна з перших відчуває на собі суспільні зміни й настрої. Трансцендентість, трансформація і модифікація епохи постмодернізму потребують радикальніших змін перш за все в освітньому процесі. Історико-філософський аналіз демонструє єднання загальносуспільних і освітніх проблем сьогодення.
Article is caused by progressive geopolitical and socio-economic processes that require an urgent solution. Medicine is one of the components of the development of the state and national health. Medical education is one of the first to experience social changes and attitudes. Transcendence, transformation and modification of the era of postmodernism requires more radical changes, first of all, in the educational process. The historical-philosophical analysis and depends on the unity of general social and educational problems in now days.
Keywords: постмодернізм
«суспільство споживання»
сучасний лікар
модернізм
свідомість
postmodernism
"consumer society"
modern doctor
modernism
consciousness
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20897
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра філософії і суспільних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_medychnoi_osvity.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.