Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20969
Title: Саморегуляція як один з основоположних принципів ресурсно-орієнтованого навчання студентів щодо забезпечення цілісного динамічного процесу організації професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців
Authors: Петришин, Олександр Володимирович
Донченко, Вікторія Іванівна
Issue Date: 23-Feb-2023
Publisher: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Citation: Петришин О. В. Саморегуляція як один з основоположних принципів ресурсно-орієнтованого навчання студентів щодо забезпечення цілісного динамічного процесу організації професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців / О. В. Петришин, В. І. Донченко // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 1317–1323.
Abstract: Інноваційна педагогічна діяльність пов’язана з відмовою від стереотипів у навчанні, створює нові нормативи особистісно-творчої, індивідуально спрямованої діяльності педагога, розробляє педагогічні технології, що реалізуються в цій діяльності. Особливо важливим це стає нині, коли пріоритетом державної політики є оптимізація професійної підготовки з акцентуванням не на оцінці процесу навчання, а на результаті, не на тривалості навчання, а на його якості. Сучасна педагогічна наука характеризується пошуком інновацій, спрямованих на створення умов формування і розвитку цілісної, творчої, вільної особистості, здатної до соціалізації, адаптації й самореалізації в суспільстві, а також розкритті суті інноваційних підходів у навчальному процесі та врахуванні основних компонентів впливу на їх реалізацію. Загальний характер освітніх реформ в Україні пов’язаний насамперед із інноваційними тенденціями розвитку освіти. Педагогічна інноватика, яка набула поширення в освіті, включає ідеї, методи, технології, комплекс елементів, які несуть прогресивні засади; творчий пошук; оригінальне вирішення педагогічних та навчальних проблем [1]. Прагнення до інтеграції у світову спільноту ставить перед педагогікою завдання створення нових концепцій, які враховували б соціальні реалії сучасності. Освіта сьогодення покликана забезпечити молоді необхідні компетентності для особистісного розвитку, участі в процесах розбудови суспільства, адаптації до сучасного ринку праці, використання свого потенціалу впродовж життя.
Keywords: інноваційні освітні технології
саморегуляція
фізична терапія
ерготерапія
UDC: 004.92:378.147.091](062.552)
ISBN: 978-966-184-442-0
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20969
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samorehulyatsiya_yak_odyn_z_osnovopolozhnykh_pryntsypiv.pdf164,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.