Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20988
Title: Роль викладача вищої школи у формуванні свідомості майбутнього лікаря
Other Titles: Crucial role of higher education teachers in developing professional consciousness of future doctors
Роль преподавателя высшей школы в формировании сознания будущего врача
Authors: Павленкова, Оксана Сергіївна
Каськова, Людмила Федорівна
Амосова, Людмила Іванівна
Уласевич, Лариса Павлівна
Коваленко, Вікторія Сергіївна
Павленкова, Оксана Сергеевна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Амосова, Людмила Ивановна
Уласевич, Лариса Павловна
Коваленко, Виктория Сергеевна
Pavlenkova, O. S.
Kaskova, L. F.
Amosova, L. I.
Ulasevych, L. P.
Kovalenko, V. S.
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Роль викладача вищої школи у формуванні свідомості майбутнього лікаря / О. С. Павленкова, Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, Л. П. Уласевич, В. С. Коваленко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82),ч. 2. – С. 104–106.
Abstract: Визначення ролі викладача у забезпеченні якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти має важливе значення у будь-якій сфері, а особливо в медицині. Перш за все, викладач вищої медичної школи несе надважливу місію – становлення нового покоління лікарів, відповідальних за збереження здорового суспільства та нації, адже в сучасних реаліях й соціально-економічних умовах здоров'я найголовніше. Для досягнення мети були проаналізовано літературу та публікації на схожі теми. Викладач, який чітко розуміє свою місію, особисту відповідальність за знання та вміння здобувача, безперервно прагне підвищувати свій професійний та особистісний рівень, зможе досягти високих педагогічних цілей. Формування майбутнього фахівця тісно пов'язане з набуттям ним теоретичних знань та практичних навичок, які в нього закладають викладачі. На нашу думку, обрання майбутньої професії та рівень навчання, значною мірою залежать від авторитету викладача, його манері викладання, здатності зацікавити своїм предметом, вмінням постійно підтримувати інтерес. Тобто, викладач має володіти якостями: домінантні (гуманність, інтелігентність, чесність, гідність) та периферійні (привітність, мудрість, почуття гумору). Головними особливостями педагогічного процесу є співробітництво викладача і студентів, спрямоване на досягнення єдиної мети і нерозривність процесів навчання та виховання. Згідно зі статтею 41 Закону України «Про вищу освіту» навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на засвоєння відповідної освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми та забезпечення патріотичного, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи. Не викликає сумніву, що вища школа повинна створити всі умови для навчання майбутніх фахівців, які б забезпечили можливість для формування і становлення їх професійну свідомості.
Defining the role of the teacher in ensuring the quality of professional training of students of higher education is important in any field, and especially in medicine. First of all, the teacher of a higher medical school carries an important mission - the formation of a new generation of doctors responsible for the preservation of a healthy society and nation, because in modern realities and socio-economic conditions, health is the most important thing. To achieve the goal, literature and publications on similar topics were analyzed. A teacher, who clearly understands his mission, personal responsibility for the knowledge and skills of the student, continuously strives to improve his professional and personal level, will be able to achieve high pedagogical goals. The formation of a future specialist is closely related to his acquisition of theoretical knowledge and practical skills, which are instilled in him by teachers. In our opinion, the choice of a future profession and the level of education largely depend on the teacher's authority, his teaching style, the ability to arouse interest in his subject, and the ability to constantly maintain interest. That is, the teacher must possess the following qualities: dominant (humanity, intelligence, honesty, dignity) and peripheral (friendliness, wisdom, sense of humour). The main features of the pedagogical process are the cooperation of the teacher and students, aimed at achieving a single goal and the inseparability of the processes of learning and education. According to Article 41 of the Law of Ukraine "On Higher Education", the educational process in higher educational institutions is a system of organizational and didactic measures aimed at mastering the appropriate educational-professional (educational-scientific) program and ensuring patriotic, moral, spiritual, aesthetic and physical development of a person. There is no doubt that the higher school should create all the conditions for the training of future specialists, which would provide an opportunity for the formation and formation of their professional consciousness.
Keywords: викладач
здобувач освіти
вища школа
лікар
навчання
teacher
student of education
higher school
doctor
study
UDC: 378.12/.147:614.25
ISSN: 2077-1096 (print)
10.31718/2077–1096.23.2.2.104
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20988
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rol_vykladacha_vyshchoyi_shkoly_u_formuvanni_svidomosti_maybutnoho_likarya.pdf317,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.