Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20995
Title: Деякі патоморфологічні особливості герміногенних пухлин яєчка
Other Titles: Some pathomorphological features of germ cell tumors of testicle
Authors: Бабенко, Вікторія Ігорівна
Ніколенко, Дмитро Євгенійович
Филенко, Борис Миколайович
Babenko, V. I.
Nikolenko, D. Ye.
Fylenko, B. M.
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Бабенко В. І. Деякі патоморфологічні особливості герміногенних пухлин яєчка / В. І. Бабенко, Д. Є. Ніколенко, Б. М. Филенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82). – C. 3–7.
Abstract: Метою дослідження було визначити основні індивідуальні клініко-морфологічні особливості герміногенних пухлин яєчка, ґрунтуючись на детальний патоморфологічний аналіз біопсійного та післяопераційного матеріалу. Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було проведено вивчення, аналіз та детальне дослідження архівного біопсійного та післяопераційного матеріалу випадків раку яєчка в Полтаві та Полтавській області на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро (ПОПАБ) за 2018-2022 роки. Гістологічні препарати виготовляли за стандартною методикою із забарвленням гематоксиліном і еозином та подальшим мікроскопічним дослідженням. Результати. З 2018 по 2022 роки у ПОПАБ було зареєстровано 22 випадки раку яєчка. Середній вік чоловіків, у яких були діагностовані вищезазначені пухлини, складав 43,6±14,9 років. Серед досліджуваного матеріалу визначались наступні види герміногенних пухлин яєчка: типова семінома, сперматоцитарна семінома, ембріональний рак, змішані гермінативні пухлини (поєднання сперматоцитарної семіноми, ембріонального раку і тератоми; поєднання типової семіноми та ембріонального раку; поєднання ембріонального раку з тератомою). За результатами мікроскопічного дослідження було виявлено гістологічні особливості кожної х цих пухлин. Висновки. Серед герміногенних пухлин яєчка за останні 5 років у Полтавській області найчастіше виявляється типова семінома, середній вік чоловіків з даною нозологією яких становить 50 років. У наймолодшого пацієнта, вік якого становив 21 рік, виявлено ембріональний рак. Пухлини яєчка із зародкових клітин мають досить гетерогенну будову, що зумовлює певні труднощі при постановці патоморфологічного діагнозу. За допомогою детального мікроскопічного дослідження можна верифікувати гістологічний тип пухлини, з виявленням індивідуальних особливостей герміногенних неоплазій.
This study aims at identifying the main individual clinical and morphological features of germ cell testicular tumours through a detailed pathomorphological analysis of biopsy and postoperative material. Materials and Methods_ The study involved the examination and analysis of archival biopsy and postoperative material of testicular cancer cases in Poltava and the Poltava region between 2018 and 2022. The samples were obtained from the Poltava Regional Pathology Bureau. Histological preparations were made using standard methods, stained with haematoxylin and eosin, and subjected to microscopic examination. Results_ A total of 22 cases of testicular cancer were registered in the Poltava Regional Pathology Bureau between 2018 and 2022. The average age of men diagnosed with these tumours was 43.6±14.9 years. The study identified different types of germ cell testicular tumours, including typical seminoma, spermatocytic seminoma, embryonal cancer, and mixed germinative tumours (combinations of spermatocytic seminoma, embryonal cancer, and teratoma
Keywords: рак яєчка
герміногенні пухлини
ембріональний рак
семінома
testicular cancer
germ cell tumours
embryonic cancer
seminoma
UDC: 616.681-006-092
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.23.2.2.3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20995
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 23, вип. 2 (82), ч. 2
Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
puhlyny_yaechka.pdf340,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.