Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21001
Title: Формування особистості майбутніх лікарів-стоматологів в умовах сьогодення
Other Titles: Shaping the personalities of future dentists in present day conditions
Authors: Буханченко, Ольга Петрівна
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Іваницька, Олена Сергіївна
Бойко, Ігор Васильович
Яценко, Павло Ігорович
Bukhanchenko, O. P.
Нavryliev, V. M.
Ivanytska, O. S.
Boyko, I. V.
Yatsenko, P. I.
Issue Date: 24-May-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Формування особистості майбутніх лікарів-стоматологів в умовах сьогодення / О. П. Буханченко, В. М. Гаврильєв, О. С. Іваницька [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82), ч. 2. – С. 64–67.
Abstract: Сучасне суспільство висуває нові вимоги до системи освітнього процесу. Спираючись на події, які спіткали нашу країну, стає зрозуміла необхідність підвищення ефективності навчально-виховної роботи вузу, покладаючи в основу виховання національної самосвідомості у здобувачів вищої освіти. Галузь освіти є одним із найважливіших аспектів держави, оскільки під час навчання, відбувається формування майбутніх поколінь. Одним із важливих принципів становлення особистості здобувачів вищої освіти є вивчення, засвоєння та удосконалення української мови як основної ознаки української нації. Мета дослідження - проаналізувати вплив мовленнєвих аспектів на формування особистості здобувачів вищої освіти, та їх роль у становленні висококваліфікованих спеціалістів, відданих громадян своєї держави. Матеріали і методами дослідження складають положення і результати теоретичних розробок, матеріали періодичних видань, Інтернет-джерела, статистичні та аналітичні матеріали та результати власних досліджень авторів. В основу власних досліджень покладено аналіз опитування 120 здобувачів вищої освіти. Було встановлено, що для 40 осіб (33,3%) з опитуваних існують деякі складності для повного переходу на українську мову. Не в останню чергу, спонукати здобувачів вищої медичної освіти до вільного та перманентного спілкування рідною мовою має і професорсько-викладацький колектив університету. Проаналізувавши вплив мовленнєвих аспектів на формування особистості здобувачів вищої освіти, можливо стверджувати, що саме мова має неабиякий вплив на виховання гуманізму, патріотизму, високої професійної культури майбутніх поколінь. Дотримуючись наведених у статті принципів можливо виховати особистість сучасного фахівця, патріота України, всебічно освічену людину.
At present, the educational process faces new challenges that require increased effectiveness. Recent events in our country have highlighted the need to focus on fostering national self-awareness among students of high educational institutions. Education plays a critical role in the formation of future generations, making it a crucial aspect of the state policy. The Ukrainian language is an essential element of the nation's identity and a crucial factor in the formation of highly qualified specialists and loyal citizens. The aim of this study is to analyze the influence of speech aspects on the formation of higher education students' personalities and their role in developing highly skilled professionals and patriotic citizens. The research materials and methods used in this study include exiting theoretical literature, periodicals, internet sources, statistical and analytical materials, and the authors' own research. We surveyed 120 dental students of higher medical educational establishments in order to analyze the role of language in the personality development. The results showed that 33.3% of respondents had difficulties transitioning to the Ukrainian language. It is essential for the teaching staff of universities to encourage students to communicate fluently and permanently in their native language. By analyzing the influence of speech aspects on the personality development, it is evident that language plays a crucial role in fostering humanism, patriotism, and high professional culture in future generations. By adhering to the principles outlined in this study, it is possible to develop the personality of modern specialists as comprehensively educated individuals and patriots of Ukraine.
Keywords: мовленнєві аспекти
формування особистості здобувача вищої освіти
communication aspects
fostering the personality of a student
higher education
UDC: 378.6:613.31.01/09:316.54-052
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: https://doi.org/10.31718/2077-1096.23.2.2.64
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21001
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 23, вип. 2 (82), ч. 2
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaping.pdf326,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.