Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21004
Title: Особливості прорізування постійних зубів при зубощелепних аномаліях у дітей полтавщини
Other Titles: Peculiarities of teeth eruption in the period of mixed dentition in children with dental alveolar anomalies from poltava region
Authors: Гутовська, Ірина Олексіївна
Куроєдова, Віра Дмитрівна
Галич, Людмила Борисівна
Hutovska, I. O.
Kuroyedova, V. D
Halych, L. B.
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гутовська І. О. Особливості прорізування постійних зубів при зубощелепних аномаліях у дітей полтавщини / І. О. Гутовська, В. Д. Куроєдова, Л. Б. Галич // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82), ч. 1. – C. 111–115.
Abstract: Поширеність зубощелепних аномалій в структурі стоматологічної захворюваності займає третє місце після карієсу і патології тканин пародонта. Ознаками нормального прорізування зубів є наступні: своєчасність, послідовність щодо певних груп зубів, парність, прорізування зубів спочатку на нижній щелепі, а потім - на верхній щелепі. Терміни прорізування молочних і постійних зубів можуть зрушуватися в ту чи іншу сторону. Розрізняють передчасне і запізніле прорізування зубів. За даними літературних джерел є два варіанти прорізування ікл та премолярів: спочатку премоляри (7-11 років), а потім ікла або спочатку ікла (8 до І2 років), а потім премоляри. Обидва варіанти, не залежать від статті та расової приналежності. Мета дослідження було, визначити терміни та послідовність прорізування постійних ікл та премолярів у дітей Полтавщини, та встановити вплив термінів прорізування на розвиток зубощелепних аномалій. За результатами наших досліджень було з'ясовано, що найпоширенішою патологією - є аномалія положення окремих зубів або І клас за Енглем, яка зустрічалась серед пацієнтів у періоді зміни зубів у 77,6% (615 випадків). Патологія ІІ класу за Енглем або прогнатія була у 150 пацієнтів (18,9%), у 68 пацієнтів у першій половині змінного прикусу і у 82 - в другій. Прогенія або ІІІ клас за Енлем складав 3,4% (27). Патологія у вертикальній площині, а саме, глибокий прикус встановлено в 153 осіб, що складає 19,31 %, відкритий - в 6,56 % (52) випадках. Перехресний прикус мали 2,77 % (22) пацієнтів. Таким чином, в змінному прикусі серед пацієнтів із зубощелепними аномаліями в Полтавському регіоні найпоширенішою па- тологією зубощелепної системи є аномалія положення окремих зубів або патологія І класу за Енглем. Кількість таких пацієнтів становить 77,6% від усіх дітей, що звернулись за ортодонтичною допомогою в цьому віці. Зв'язку особливостей між характером прорізування зубів, статтю та видом зубощелепної аномалії в ортодонтичних пацієнтів Полтавщини в період зміни зубів ми не знайшли.
The prevalence of dento-alveolar anomalies in the structure of dental morbidity ranks the third position following dental caries and periodontal diseases. Signs of normal teething are the following: timeliness, sequence in relation to certain groups of teeth, evenness, eruption of teeth first in the lower jaw and then in the upper jaw. The timing of the eruption for deciduous and permanent teeth can shift in one direction or another. There is a distinction between premature and delayed teething. According to the literature, there are two options for the eruption of canines and premolars: premolars appear first (at the age of 7-11 years) followed by canines, or canines can erupt first (at the age 8 to 12 years) then followed by premolars. Both patterns are independent of gender and race. The purpose of this study is to determine the timing and sequence of eruption for permanent canines and premolars in children of Poltava Region and to establish the influence of eruption timing on the development of dental alveolar anomalies. The results of our research have demonstrated that the most common pathology is the anomaly of the position of individual teeth, or Class I according to Angle, which is diagnosed in 77.6% (615 cases) of patients over the period of tooth change. Class II malocclusion according to Angle, or distal bite is found in 150 patients (18.9%), in 68 patients in the first period of the mixed dentition and in 82 in the second period. Mesial bite, or class III according to Angle is diagnosed in 3.4% (27) of study subjects. Pathology in the vertical plane, namely, a deep bite is diagnosed in 153 people, 19.31% of them have open bite, and 6.56% (52 cases) have close bite, 2.77% (22) of patients have cross bite. Thus, the commonest orthodontic pathology in the mixed dentition of patients with of dento-alveolar anomalies from the Poltava region is the abnormality of the position of individual teeth, or Class I pathology according to Angle. The number of patients having this diagnosis is 77.6% of all children who searched for orthodontic care at this age. We have not found any special relationship between the nature of teeth eruption, gender and type of dental alveolar anomaly in orthodontic patients of Poltava region during the period of tooth change.
Keywords: змінний прикус
прорізування
ікла
премоляри
зубощелепні аномалії
altered bite
eruption
canine teeth
premolars
maxillofacial anomalies
UDC: 616.314-053.2 (477.53)
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.23.2.1.111
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21004
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_propizuvanny.pdf287,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.