Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21222
Title: Електрономікроскопічні зміни перитубулярних макрофагів сім’яників щурів за умов центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном за 90 діб спостереження.
Authors: Стецук, Євген Валерійович
Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Пелипенко, Лариса Борисівна
Волошина, Олена Валеріївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Електрономікроскопічні зміни перитубулярних макрофагів сім’яників щурів за умов центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном за 90 діб спостереження / Є. В. Стецук, В. І. Шепітько, Н. В. Борута [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82), ч. 2. – С. 52–55.
Abstract: Макрофаги — це клітини вродженої імунної системи, які відіграють безліч ролей в організмі. Відомо, що макрофаги знаходяться в ендокринних залозах, і тепер є багато доказів того, що ці клітини тісно взаємодіють з ендокринними клітинами. Імуно-ендокринні взаємодії важливі для розвитку ендокринних залоз та їх функціонування під час фізіологічних станів, а також стають ключовими гравцями в патофізіологічних станах. Завдяки профілюванню експресії генів різноманітні субпопуляції тканинних макрофагів були виявлені в ендокринних органах; це має важливі наслідки для патогенезу захворювання та потенційної фармакотерапії. Молекулярна основа взаємозв’язку між макрофагами та ендокринними клітинами розкривається, що дозволяє ідентифікувати численні точки для фармакологічного втручання. Макрофаги є основними імунними клітинами яєчка, але їхнє походження, гетерогенність, розвиток вивчені недостатньо. Об'єкт і методи. Дослідження проводили на 20 дорослих самцях щурів. Тварин випадковим чином розподіляли на 2 групи: контрольну (10 тварин) та інтактну (10 тварин). Тваринам контрольної групи в стегно вводили фізіологічний розчин у дозі 0,3 мл. Підготовку матеріалу для електронно-мікроскопічного дослідження структур інтерстиціального простору яєчка проводили за загальноприйнятою методикою. Результати і обговорення. Ми ідентифікували дві популяції макрофагів, розташованих в інтерстиціальному просторі яєчок, враховуючи їх розташування та функціональну здатність. Результати наших досліджень показали, що під впливом центрального блокування синтезу ЛГ відбувається морфогенез антигенпрезентуючих клітин інтерстиціального простору яєчка, а саме макрофагів. Ці модифікації вказують на інверсію їх поляризації, що, у свою чергу, призводить до мікроскопічної реорганізації клітин, зокрема їх активації (M1) для виконання певної функціональної діяльності в органі. Висновки. На ранніх стадіях центральної блокуванні синтезу ЛГ виявлені метаболічні та функціональні порушення в паренхімі та стромі органу, що призводить до ознак ультраструктурного та функціонального напруження, яке проявлялось в кількісному зсуві популяції макрофагів в сторону збільшення перитубулярних макрофагів.
Introduction. Macrophages are cells of the innate immune system that play many roles in the body. Macrophages are known to be found in endocrine glands, and there is now much evidence that these cells interact closely with endocrine cells. Immune-endocrine interactions are important for the development of endocrine glands and their functioning during physiological states, and also become key players in pathophysiological states. Through gene expression profiling, diverse subpopulations of tissue macrophages have been identified in endocrine organs; this has important implications for disease pathogenesis and potential pharmacotherapy. The molecular basis of the relationship between macrophages and endocrine cells is being revealed, allowing the identification of numerous points for pharmacological intervention. Macrophages are the main immune cells of the testis, but their origin, heterogeneity, and development have not been sufficiently studied. Object and methods. The study was conducted on 20 adult male rats. Animals were randomly divided into 2 groups: control (10 animals) and intact (10 animals). Animals of the control group were injected with physiological solution in a dose of 0.3 ml. Preparation of material for electron microscopic examination of the structures of the interstitial space of the testis was carried out according to the generally accepted method. Results and discussion. We identified two populations of macrophages located in the interstitial space of the testes, considering their location and functional capacity. The results of our research showed that under the influence of central blocking of LH synthesis, the morphogenesis of antigen-presenting cells of the interstitial space of the testis, namely macrophages, occurs. These modifications indicate an inversion of their polarization, which, in turn, leads to a microscopic reorganization of cells, in particular their activation (M1) to perform certain functional activities in the organ. Conclusions. In the early stages of central blocking of LH synthesis, metabolic and functional disorders were detected in the parenchyma and stroma of the organ, which led to signs of ultrastructural and functional stress, which manifested itself in a quantitative shift of the macrophage population in the direction of an increase in peritubular macrophages.
Keywords: яєчко
ЛГ
тестостерон
трипторелін
макрофаг
пристінковий макрофаг
електронна мікрофотографія
щури
testis
LH
testosterone
triptorelin
macrophage
parietal macrophage
electron micrograph
rats
UDC: 616.682:599.323.452+615.357:563.132
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.23.2.2.52
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21222
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 23, вип. 2 (82), ч. 2
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elektronomikroskopichni_zminy_perytubuliarnykh_makrofahiv_simianykiv_shchuriv.pdf3,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.