Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21531
Title: The relationship of breast cancer, biomineralization disorders and bone metastases: a bibliographical analysis
Other Titles: Зв’язок раку грудної залози, порушення біомінералізації та кісткових метастазів: бібліографічний аналіз
Authors: Starchenko, І. I.
Korobchanska, A. B.
Fylenko, B. M.
Roiko, N. V.
Cherniak, V. V.
Старченко, Іван Іванович
Коробчанська, Анна Борисівна
Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Черняк, Валентина Володимирівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: The relationship of breast cancer, biomineralization disorders and bone metastases: a bibliographical analysis / І. І. Starchenko, A. B. Korobchanska, B. M. Fylenko, N. V. Roiko, V. V. Cherniak // Проблеми екології та медицини. – 2023. – Т. 27, № 3-4. – С. 41–45.
Abstract: Bone metastases are the most common and hard-to-treat complication of BC. About 70% of patients with metastatic BC have distant bone relapses during the disease. BC always leads to the death of patients within 5-10 years, and this statistic has not changed in the last 2-3 decades. The work aims to carry out a bibliometric analysis of the interrelationships of BC, processes of biomineralization (calcification), and metastases of BC to bone tissue. The authors searched electronic databases such as PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar for the period 1973-2023 using key terms such as "breast cancer," "calcification," and "bone metastases." For bibliometric analysis, an online platform for monitoring and analyzing international scientific research using visualization tools and current citation metrics SciVal (Scopus), and a tool for building and visualizing bibliometric networks VOSviewer, were used. The authors used Scopus database bibliometric tools to analyze the year, source, type of study, subject area, and country of the publication. The VOSviewer system from the University of Leiden (https://www.vosviewer.com/download) was used to generate and visualize the bibliometric network. We found and examined 103 publications in the Scopus database using the keywords "breast cancer," "calcification," and "bone metastases" for the period 1973-2023. The results of the bibliometric analysis indicate that the number of publications on the specified subject has grown significantly (with small fluctuations) over the past 20 years, indicating scientists' interest in the problem and ways to solve it. The complex relationship between pathological biomineralization, breast cancer, and bone metastases is being actively studied by scientists, mainly from the United States of America, Germany, and Italy. Using the tool for building and visualizing bibliometric networks VOSviewer of publication activity for the period 1973-2023 in the researched topics of BC with calcification, we identified four chronological stages, which include: 1) radiological and biochemical research methods, 2) research on the effectiveness of diagnostics and treatment, including .h pathomorphological assessment of pathology, 3) fundamental studies of bone and mineral metabolism, 4) a practically oriented period of research. We also divided the identified publications into six thematic clusters: 1) application of radiological methods, 2) bone and mineral metabolism in conditions of pathology, 3) clinical diagnosis and prediction of the course of related pathology, 4) biomaterials and nanotechnology, 5) chemotherapy of oncopathology and its consequences, 6) fundamental molecular genetic research.
Метастази в кістки є найбільш поширеним та важковиліковним ускладненням РГЗ. Близько у 70% пацієнтів з метастатичним РГЗ спостерігається віддалений кісткові рецидиви під час перебігу хвороби. РГЗ маже завжди призводить до загибелі пацієнтів впродовж 5-10 років, при чому ця статистика не змінилася за останні 2–3 десятиліття. Метою роботи є проведення бібліометричного аналізу взаємозв’язків РГЗ, процесів біомінералізації (кальцифікації) та метастазів РГЗ до кісткової тканини. Матеріали і методи. Автори провели пошук інформації в електронних базах даних, таких як PubMed, Scopus, Web of Science та Google Scholar, за період 1973-2023 років за такими ключовими термінами, як «рак грудної залози», «кальцифікація», «кісткові метастази». Для бібліометричного аналізу застосовувалися онлайн-платформа для моніторингу та аналізу міжнародних наукових досліджень з використанням інструментів візуалізації та сучасних метрик цитування SciVal (Scopus) та інструмент для побудови та візуалізації бібліометричних мереж VOSviewer. The authors used Scopus database bibliometric tools to analyze the year, source, type of study, subject area and country of the publishing. The VOSviewer system from the University of Leiden (https://www.vosviewer.com/download) was used to generate and visualize bibliometric network. Автори використовували бібліометричні інструменти бази даних Scopus для аналізу року, джерела, типу дослідження, предметної галузі та країни видання. Для генерації та візуалізації бібліометричної мережі використовувалася система VOSviewer Лейденського університету (https://www.vosviewer.com/download). Результати. Ми виявили та дослідили 103 публікації у базі даних Scopus за ключовими словами «рак грудноїзалози», «кальцифікація» та «кісткові метастази» за період 1973-2023 рр. Результати бібліометричного аналізу, свідчать про те, що кількість публікацій на зазначену тематику помітно зростала (з невеликими коливаннями) за останні 20 років, що вказує на інтерес до проблеми та шляхів їх вирішення у науковців. Комплексну проблему взаємозв’язків патологічної біомінералізації, раку грудної залози та кісткових метастазів активно вивчають вчені переважно з Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Італії. Використавши інструмент для побудови та візуалізації бібліометричних мереж VOSviewer публікаційної активності за період 1973-2023 рр у досліджені теми РГЗ з кальцифікацією ми виділили 4 хронологічні етапи, які включають: 1) радіологічні та біохімічні методи дослідження, 2) дослідження ефективності діагностики і лікування, в т.ч патоморфологічна оцінка патології, 3) фундаментальні дослідження кісткового та мінерального метаболізму, 4) практично орієнтований період досліджень. Також виявлені публікації ми розподілили на 6 тематичних кластерів: 1) застосування радіологічних методів, 2) кістковий і мінеральний метаболізм в умовах патології, 3) клінічна діагностика та прогнозування перебігу пов’язаної патології, 4) біоматеріали та нанотехнології, 5) хіміотерапії онкопатології та її наслідки, 6) фундаментальні молекулярно-генетичні дослідження.
Keywords: breast cancer
calcification
bone metastases
bibliometry
Scopus
VOSviewer
рак грудної залози
кальцифікація
кісткові метастази
бібліометрія
Scopus
VOSviewer
UDC: 618.19-006-003.84:001.891
ISSN: 2073-4662 (print)
2519-2302 (online)
DOI: 10.31718/mep.2023.27.3-4.08
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21531
Appears in Collections:Проблеми екології та медицини, Том 27, N 3-4
Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
breast_cancer_biomineralization_disorders.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.