Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21545
Title: Edema-swelling of the brain in the clinic of infectious diseases: pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment
Other Titles: Набряк-набухання головного мозку в клініці інфекційних хвороб: патогенез, клініка, діагностика, лікування
Authors: Poltorapavlov, V. A.
Bodnar, V. A.
Iziumska, O. M.
Lymarenko, N. P.
Syzova, L. M.
Marchenko, O. H.
Zdor, O. I.
Полторапавлов, Володимир Анатолійович
Боднар, Вадим Анатолійович
Ізюмська, Олена Михайлівна
Лимаренко, Ніна Петрівна
Сизова, Людмила Михайлівна
Марченко, Олена Геннадіївна
Здор, Олег Іванович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Edema-swelling of the brain in the clinic of infectious diseases: pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment = Набряк - набухання головного мозку в клініці інфекційних хвороб: патогенез, клініка, діагностика, лікування / V. A. Poltorapavlov, V. A. Bodnar, O. M. Iziumska [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2023. – Вип. 2 (169). – С. 89–100.
Abstract: Набряк-набухання головного мозку – патологічний стан, обумовлений набряком тканин головного мозку із збільшенням його в об`ємі та підвищенням черепно-мозкового тиску. На сьогодні все ще дискутуються питання про класифікацію, етіологічні відмінності, характер "пускових механізмів", співвідношення процесів, що лежать в основі розвитку набряку-набухання головного мозку і намагання від диференціювати набряк від набухання під час лікування хворого. Також актуальним є питання про найбільш раціональні терапевтичні підходи. Необхідно провести аналіз сучасних клінічних концепцій, діагностичних і лікувальних підходів, які представлені в літературі, щодо проблем раннього діагнозу набряк-набухання головного мозку, значущості його клінічного визначення та лікування на догоспітальному і госпітальному етапах. У клініці інфекційних хвороб набряк-набухання головного мозку виникає найчастіше при запальних процесах в мозку і мозкових оболонках: при бактеріальних і вірусних менінгітах, енцефалітах; захворюваннях, які супроводжуються розвитком церебрального васкуліту (важкі форми грипу, геморагічні лихоманки, малярія), тому правильна діагностика і лікування цього патологічного синдрому має вирішальне значення для успішної терапії багатьох інфекційних хвороб. З погляду патоморфології набряк, набряк-набухання і набухання головного мозку – це окремі патологічні процеси, що перебігають самостійно, або одночасно, можуть доповнювати і переходити один в одного. Клінічно ці стани проявляються однаково, натомість потрібно дотримуватись різних принципів лікування. Набряк-набухання головного мозку за інфекційних хвороб патогенетично більше відноситься до цитотоксичної форми і потребує призначення препаратів які посилюють внутрішньоклітинний метаболізм
Edema-swelling of the brain is a pathological condition caused by swelling of brain tissues with an increase in its volume and an increase in intracranial pressure. Today, questions about classification, etiological differences, the nature of "trigger mechanisms," the relationship of the processes underlying the development of edema-swelling of the brain, and efforts to differentiate edema from swelling during the treatment of the patient are still being discussed. The question of the most rational therapeutic approaches is also relevant. Therefore, it is necessary to analyze modern clinical concepts, and diagnostic and treatment strategies, presented in the literature regarding the problems of early diagnosis of cerebral edema, the significance of its clinical definition, and treatment at the prehospital and hospital stages. In the clinic of infectious diseases, edema-swelling of the brain occurs most often with inflammatory processes in the brain and meninges: with bacterial and viral meningitis, encephalitis; diseases that are accompanied by the development of cerebral vasculitis (severe forms of influenza, hemorrhagic fevers, malaria), so the correct diagnosis and treatment of this pathological syndrome is of crucial importance for the successful therapy of many infectious diseases. From the point of view of pathomorphology, edema, edema-swelling, and swelling of the brain are separate pathological processes that occur independently or simultaneously can complement and pass into each other. These conditions manifest similarly, but different treatment principles must be followed. Edema-swelling of the brain due to infectious diseases pathogenetically refers more to the cytotoxic form and requires the appointment of drugs that increase intracellular metabolism.
Keywords: інфекційні хвороби
набряк-набухання головного мозку
лікування
infectious diseases
edema-swelling of the brain
treatment
UDC: 616.831-002:616.9-071-085
ISSN: 2523-4110 (print)
2077-4214 (online)
DOI: 10.29254/2077-4214-2023-2-169-89-100
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21545
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (169)
Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edema_swelling.pdf809,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.