Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22408
Title: Морфофункціональна характеристика моноцитарного паростка та клітин оточення червоного кісткового мозку при введенні триптореліну у щурів
Other Titles: Morphological and functional characteristics of monocytic sprout and cells of the red bone marrow after triptorelin administration in rats
Authors: Мартиненко, Роман Віталійович
Issue Date: 1-Dec-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Мартиненко Р. В. Морфофункціональна характеристика моноцитарного паростка та клітин оточення червоного кісткового мозку при введенні триптореліну у щурів. : дис. … доктора філософії : 222 – Медицина / Р. В. Мартиненко ; Полтавський державний медичний університет. – Полтава, 2023. – 273 с.
Abstract: Мартиненко Р.В. Морфофункціональна характеристика моноцитарного паростка та клітин оточення червоного кісткового мозку при введенні триптореліну у щурів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – Медицина. – Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, 2023. На сьогоднішній день морфофункціональні особливості червоного кісткового мозку (ЧКМ) викликають неабияке зацікавлення з боку світової наукової спільноти, так як він виконує роль центрального органу гемопоезу та імунопоезу. Як відомо, своє функціонування ЧКМ починає ще під час пренатального періоду розвитку людини, а після народження слугує єдиним джерелом регенерації формених елементів крові. При вивченні наукових літературних джерел нашу увагу привернули особливості перебігу моноцитопоезу. Відомо, що цикл дозрівання клітин даного ряду завершується в інших тканинах, де моноцити перетворюються на макрофаги. Мікрооточення кісткового мозку складається з безлічі типів клітин, і відносний внесок кожної з цих клітин в підтримку гематопоетичного клону залишається в значному ступені нез’ясованим. Рак передміхурової залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням чоловіків, більш ніж 160 000 нових випадків щороку в Сполучених Штатах. Хаггінс і Ходжес продемонстрували терапевтичний ефект дефіциту тестостерону в статевих залозах у 1940-х роках і таким чином підтвердили концепцію, що рак передміхурової залози є андрогензалежним захворюванням. Андрогенндеприваційна терапія є основним методом лікування розповсюдженого раку передміхурової залози і в останні роки в основному включає використання агоністів гонадотропін-рилізинг гормону.
Martynenko R.V. Morphological and functional characteristics of monocytic sprout and cells of the red bone marrow after triptorelin administration in rats. Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in speciality 222 - Medicine - Poltava State Medical University, Poltava, 2023. Currently, the morphological and functional features of red bone marrow (BM) are of great interest to the world scientific community, as it acts as a central organ of hematopoiesis and immunopoiesis. It is known, that the red bone marrow begins its functioning during the prenatal period of human development, and after the birth it serves as the only source of regeneration of blood cells. In the course of studying scientific literature, our attention was drawn to the peculiarities of the course of monocytopoiesis. It is known that the maturation cycle of cells of this lineage is completed in other tissues, where monocytes turn into macrophages. The bone marrow microenvironment consists of many cell types, and the relative contribution of each of these cells to the haematopoietic clone support is still highly unclear. Prostate cancer is the most common cancer diagnosis for men, with more than 160,000 new cases each year in the United States. Huggins and Hodges demonstrated the therapeutic effect of deficiency testosterone in the gonads in the 1940s and thus confirmed the concept that prostate cancer is an androgen-dependent disease. Androgen deprivation therapy is the main method of treatment for extensive prostate cancer and in recent years has mainly involved the use of gonadotropinreleasing hormone agonists.
Keywords: червоний кістковий мозок
мієлоїдний паросток
моноцитарний паросток
моноцит
макрофаг
клітини оточення
оксидативний стрес
трипторелін
кверцетин
гормон
тестостерон
гормональна дизрегуляція
Ki-67
CD-68
щури
red bone marrow
myeloid sprout
monocyte sprout
monocyte
macrophage
dendritic cell
cells environment
oxidative stress
triptorelin
quercetin
hormone
testosterone
luteinising hormone
hormonal dysregulation
Ki67
CD68
rats
UDC: 611.018.46:612.08:599.323.4
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22408
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation_Martynenko_R.V.pdf13,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.