Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2260
Title: Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології
Other Titles: Использование инновационных образовательных технологий на кафедре гистологии, цитологи и эмбриологии
Use of innovative educational technologies on histology, cytology and embryology chair
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна
Білаш, Сергій Михайлович
Єрьоміна, Ніна Федорівна
Стецук, Євген Валерійович
Гасюк, Наталія Володимирівна
Шепитько, Владимир Иванович
Лисаченко, Ольга Дмитриевна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Пирог-Заказникова, Ангелина Валериевна
Билаш, Сергей Михайлович
Еремина, Нина Федоровна
Стецук, Евгений Валерьевич
Гасюк, Наталия Владимировна
Shepit’ko, V. I.
Lisachenko, O. D.
Yeroshenko, G. A.
Pirog-Zakaznikova, A. V.
Bilash, S. M.
Yeryomina, N. F.
Stetsuk, E. V.
Gasyuk, N. V.
Issue Date: 2010
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2010. – № 3. – С. 143–145.
Abstract: Застосування педагогічних інновацій у викладанні та інновацій у навчанні студентів підвищить якість професійної підготовки студентів. Викладач має бути інформаційно компетентним у своїй галузі, має постійно самовдосконалюватись, виявляти цікавість до засвоєння нової інформації з дисципліни, підвищувати якість навчання студентів; Использование педагогических инноваций в преподаваниии и инноваций в обучении студентов повысит качество професиональной подготовки студентов. Преподаватель должен быть информационно компетентным в своей области, должен постоянно самосовершенствоваться, проявлять интерес к усвоению новой информации по предмету, повышать качество обучения студентов; Use of pedagogical innovations in teaching process and innovations in training of students will raise quality of proffesional preparation of students. The teacher should be is information competent in him areas, should constantly improved himself, show the interest to mastering of the new information in a subject, raise quality of training of students.
Keywords: інновації
освітні технології
гістологія
цитологія
ембріологія
инновации
образовательные
технологии гистология
цитология
эмбриология
innovations
educational technologies
histology
cytology
embryology
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2260
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біології
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургієюItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.