Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2337
Title: Актуальність упровадження інноваційних комп'ютерних технологій у післядипломній освіті
Other Titles: Актуальность внедрения инновационных компьютерных технологий в последипломном образовании
Тhе urgency of innovative computer technologies аt postgraduate education
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Ткаченко, Максим Васильович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Шилкіна, Людмила Миколаївна
Волченко, Григорій Вілійович
Лебідь, Володимир Григорович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Бабанина, Марина Юрьевна
Ткаченко, Максим Васильевич
Китура, Евдокия Михайловна
Шилкина, Людмила Николаевна
Волченко, Григорий Вилльевич
Лебедь, Владимир Григорьевич
Zhdan, V. M.
Babanina, M. Yu.
Tkachenko, M. V.
Kitura, Ye. M.
Shylkina, L. M.
Volchenko, G. V.
Lebed, V. G.
Issue Date: 2013
Publisher: Харківська медична академія післядипломної освіти
Citation: Актуальність впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у післядипломній освіті / М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко, Є. М. Кітура [та ін.] // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2013. – № 3 (11). – С. 19–21.
Abstract: Важливою особливістю навчального процесу в галузі медичної освіти є тісне поєднання теоретичної та практичної підготовки фахівців. Велике значення має саме етапність навчання: максимальне використання дистанційних форм на першому етапі (теоретична підготовка) та практична робота безпосередньо з пацієнтом нa наступному. Процес упровадження телемедицини потребує активного залучення та зацікавленості всіх учасників телемережі. Хоч як важко впроваджуються інновації, та коли вони стають частиною рутинної практики, процес їх використання значно полегшується. Тому необхідно, щоб усі лікарі-учасники мережі передбачили можливість використання телемедицини в щоденній клінічній роботі; Важной особенностью учебного процесса в области медицинского образования является тесное сочетание теоретической и практической подготовки специалистов. Большое значение имеет именно этапность обучения: максимальное использование дистанционных форм на первом этапе (теоретическая подготовка) и практическая работа непосредственно с пациентом на следующем. Процесс внедрения телемедицины требует активного привлечения и заинтересованности всех участников телесети. Как бы тяжело ни внедрялись инновации, когда они становятся частью рутинной практики, процесс их использования значительно облегчается. Поэтому нужно, чтобы все врачи - участники сети предусмотрели возможность использования телемедицины в ежедневной клинической работе; Аn important feature of the learning process іn the field оf medical education is а close combination of theoretical and practical training. It is very important: maximizing the distance form the first phase (theoretical training) and practical work directly with the patient оn the following. The process of imple­menting telemedicine requires the active involvement and commitment of аll participants television net­work. Аll doctors predicted the possibility to use the telemedicine іn daily сlіnісаl work.
Keywords: внедрение
дистанционное обучение
телемедицина
впровадження
дистанційне навчання
телемедицина
introduction
distance learning
telemedicine
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2337
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualnist_uprovadzhennia_innovatsiinykh_kompiuternykh_tekhnolohii_pisliadyplomnii_osviti.pdf672,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.