Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2643
Title: Correction of oxidative stress in the oral cavity tissues by multiprobiotics in case of prolonged hypoacidity
Other Titles: Коррекция окислительного стресса в тканях полости рта с помощью мультибиобиотиков в условиях продолжительной гипокислотности
Корекція окислювального стресу в тканинах порожнини рота мультипробіотиками у разі тривалої гіпоацидності
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Янковський, Дмитро Станіславович
Непорада, Каринэ Степановна
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Янковский, Дмитрий Станиславович
Neporada, K. S.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Yankovskiy, D. S.
Issue Date: 2013
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данала Галицького
Citation: Correction of oxidative stress in the oral cavity tissues by multiprobiotics in case of prolonged hypoacidity / K. S. Neporada, A. M. Manko, A. A. Sukhomlyn, D. S. Yankovskiy // Abstracts of the 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry. – Lviv, Ukraine (May 23-24, 2013). – P. 119.
Abstract: INTRODUCTION. Recently, many studies are conducted for identifying the relationship between long-term use of proton pump inhibitors and the development of pathological changes in various systems and organs. It is known that prolonged reduction of gastric secretion leads to hypoacidity, hypergastrinemia (Olbe L., 1989) and to the development of pathological changes in the digestive organs (Berehova T.V., 2012). Extremely important is to find ways of correcting these undesirable effects. Use of probiotics not only corrects the violation of gastrointestinal tract microecology, but also positively affects to the activity of the immune and endocrine systems. The aim of the study was to prove the feasibility of multiprobiotics using for preventionof oxidative stress development in mouth organs and tissues at long hypoacidity. MATERIAL AND METHODS. Experiments were carried out on 42 rats-males of “Wistar” line, weight 180-250g. Experimental rats for 28 days were administered intraperitoneally omeprazole (14 mg/kg, “Sigma”, USA), "Symbiter" or "Apibact" ( per os 0,14 ml / kg, O.D. “Prolisok”, Ukraine ) separately and in combination. "Symbiter acidophilic" is a mutualistic symbiosis of 14 strains of probiotic bacteria with high concentrations of viable cells. Development of hypergastrinaemia was determined by gastrin concentration in the blood plasma of rats (it was increased 2,9 times after omeprazole administration for 28 days). In homogenate of soft periodontal tissues and salivary glands were determined the content of oxidation-modified proteins (OMP) (E. Dubinina, 2008) and middle mass molecules (MMM) (Gabrielyan N.I., 1983). RESULTS. At long hypoacidity in periodontal tissues and salivary glands the content of OMP and MMM compared with control animals are significantly increased, indicating the development of oxidative stress. During correction of oxidative stress by probiotics in soft periodontal tissues and salivary glands content of OMP and MMM more efficiently were reduced by "Apibact" application. CONCLUSIONS. Consequently, usage of multiprobiotics under long hypoacidity suppresses the development of oxidative stress in periodontal tissues and salivary glands; ВСТУП. Останнім часом проводиться багато досліджень для виявлення зв'язку між тривалим використанням інгібіторів протонної помпи та розвитком патологічних змін у різних системах та органах. Відомо, що тривале зменшення шлункової секреції призводить до гіпоацидності, гіпергастринемії (Olbe L., 1989) та до розвитку патологічних змін органів травлення (Берегова Т.В., 2012). Надзвичайно важливо знайти способи корекції цих небажаних ефектів. Використання пробіотиків не тільки корегує порушення мікроекології шлунково-кишкового тракту, але також позитивно впливає на активність імунної та ендокринної систем. Метою дослідження було довести доцільність використання мультипробіотиків для запобігання розвитку окислювального стресу в органах та тканинах порожнини рота при тривалому гіпоацидітеті. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Експерименти проводились на 42 щурах-самцях лінії "Вістар", вага 180-250г. Експериментальним щурам протягом 28 днів вводили внутрішньочеревинно омепразол (14 мг / кг, " Sigma ", США), "Симбітер" або "Апібакт" (по 0,14 мл / кг, ОД "Пролісок", Україна) окремо та в комбінації. "Симбітер ацидофільний" - це мутуалістичний симбіоз 14 штамів пробіотичних бактерій з високою концентрацією життєздатних клітин. Розвиток гіпергастринемії визначали концентрацією гастрину в плазмі крові щурів (збільшеня в 2,9 рази після введення омепразолу протягом 28 днів). У гомогенаті м'яких тканин пародонту та слинних залоз визначали вміст окисно модифікованих білків (ОМБ) (Е. Дубинина, 2008) та молекул середньої маси (МСМ) (Габріелян Н.І., 1983). РЕЗУЛЬТАТИ При тривалому гіпоацидітеті в тканинах пародонта та слинних залозах вміст ОМБ і МСМ в порівнянні з контрольними тваринами значно підвищується, що свідчить про розвиток окисного стресу. Під час корекції окисного стресу пробіотиками в м'яких тканинах пародонту і слинних залозах вміст ОМБ та МСМ більш ефективно знижували застосуванням мультипробіотика "Апібакт". ВИСНОВКИ. Отже, використання мультипробіотиків під час тривалого гіпоацидитету пригнічує розвиток окислювального стресу в тканинах пародонту та слинних залозах; ВВЕДЕНИЕ. В последнее время проводится много исследований для определения взаимосвязи между долгосрочным использованием ингибиторов протонного насоса и развитием патологических изменений в различных системах и органах. Известно, что длительное снижение секреции желудка приводит к гипокислотности, гипергастринемии (Olbe L., 1989) и к развитию патологических изменений в органах пищеварения (Береговая Т.В., 2012). Чрезвычайно важно найти способы устранения этих нежелательных эффектов. Использование пробиотиков не только исправляет нарушение микроэкологии желудочно-кишечного тракта, но и положительно влияет на активность иммунных и эндокринных систем. Цель исследования состояла в том, чтобы доказать возможность использования мультибиобиотиков для профилактики развития окислительного стресса в органах и тканях полости рта при длительной гипокислотности. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Эксперименты проводились на 42 крысах-самцах линии «Вистар», вес 180-250 г. Экспериментальным крысам в течение 28 дней вводили внутрибрюшинно омепразол (14 мг / кг, «Сигма», США), «Симбитер» или «Апикат» (в расчете на 0,14 мл / кг, ОД «Пролисок», Украина) отдельно и в комбинации. «Симбитер ацидофильный» - это взаимный симбиоз 14 штаммов пробиотических бактерий с высокой концентрацией жизнеспособных клеток. Развитие гипергастринемии определяли концентрацией гастрина в плазме крови крыс (она увеличивалась в 2,9 раза после введения омепразола в течение 28 дней). В гомогенате мягких тканей периодонта и слюнных желез определялось содержание окисленных модифицированных белков (OMБ) (E. Дубинина, 2008) и молекул средней массы (MСM) (Габриэлян Н.И., 1983). РЕЗУЛЬТАТЫ. При длительной гипокислотности в тканях периодонта и слюнных железах содержание ОМБ и МСМ по сравнению с контрольными животными значительно увеличивается, что указывает на развитие окислительного стресса. Во время коррекции окислительного стресса пробиотиками в тканях мягких тканей пародонта и слюнных желез содержание OMБ и MСM более эффективно уменьшалось при применении мультипробиотика «Апибакт». ВЫВОДЫ. Следовательно, использование мультипробиотиков при длительной гипокислотности подавляет развитие окислительного стресса в периодонтальных тканях и слюнных железах.
Keywords: Слинні залози
пародонт
гіпергастринемія
Симбітер ацидофільний
Апібакт
Слюнные железы
пародонт
гипергастринемия
Симбитер ацидофильный
Апибакт
Salivary glands
periodontium
hypergastrinemia
Symbiter Acidophilus
Apibact
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2643
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lublin_2013.pdf60,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.