Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2708
Title: Сучасні підходи до оптимізації профілактики антрациклінової кардіотоксичності у онкогематологічних пацієнтів із супутньою ішемічною хворобою серця
Other Titles: Современные подходы к оптимизации профилактики антрациклиновой кардиотоксичности у онкогематологических больных при сопутствующей ишемической болезни сердца
Modern approaches to optimization of the anthracycline cardiotoxicity prevention in oncohematological patients with concomitant ischemic heart disease
Authors: Скрипник, Ігор Миколайович
Скрыпник, Игорь Николаевич
Skrypnyk, I.
Маслова, Ганна Сергіївна
Маслова, Анна Сергеевна
Maslova, G.
Лиманець, Тетяна Володимирівна
Лыманец, Татьяна Владимировна
Lymanets, T.
Гусаченко, Юлія Олександрівна
Гусаченко, Юлия Александровна
Gusachenko, Yu.
Issue Date: 2017
Publisher: УП «Профессиональные издания»
Citation: Современные подходы к оптимизации профилактики антрациклиновой кардиотоксичности у онкогематологических больных при сопутствующей ишемической болезни сердца / И. Н. Скрыпник, А. С. Маслова, Т. В. Лыманец, Ю. А. Гусаченко // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. – 2017. – Т. 3, № 1. – С. 101–112.
Abstract: Застосування сучасних протоколів ведення пацієнтів з гострими лейкеміями дозволяє істотно змінити ранні та віддалені результати лікування. Основною проблемою проведення поліхіміотерапії, що включає антрациклінові антибіотики, залишається висока кардіологічна токсичність. У статті наведені сучасні напрямки вирішення проблеми щодо зниження ризику розвитку антрациклініндукованих уражень серця - це застосування менш токсичного препарату серед представників групи антрациклінів і облік їх кумулятивної дози, пошуки нових перспективних форм лікарських препаратів антрациклінів, що володіють максимальною ефективністю і високим профілем безпеки, призначення ефективного кардіопротектора на тлі ПХТ. Проведено аналіз результатів досліджень щодо застосування різних препаратів, що мають антиоксидантну дію - дексразоксана, кверцетину, ресвератролу, коензиму Q 10, триметазидину, тіотриазоліну - з метою профілактики антрациклінової кардіотоксичності. Наведено можливості і результати профілактичного застосування інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину і β-адреноблокаторів на тлі поліхіміотерапії, що включає антрацикліни. Запропоновано призначення L-аргініну пацієнтам високого кардіологічного ризику в якості профілактики розвитку антрациклініндукованої кардіотоксичності. Продемонстровано клінічне спостереження випадку проведення курсу індукції ремісії пацієнтові з гострою монобластною лейкемією і супутньою ішемічною хворобою серця. Призначення L-аргініну на тлі поліхіміотерапії дозволило зменшити кількість скарг з боку серцево-судинної системи, а також отримати зменшення частоти і вираженості порушень біоелектричної активності міокарда, за даними стандартної ЕКГ та добового ЕКГ-моніторингу ; Применение современных протоколов ведения пациентов с острыми лейкемиями позволяет существенно изменить ранние и отдаленные результаты лечения. Основной проблемой проведения полихимиотерапии, включающей антрациклиновые антибиотики, остается высокая кардиологическая токсичность. В статье наведены современные направления решения проблемы по снижению риска развития антрациклин-индуцированных поражений сердца – это применение менее токсичного препарата среди представителей группы антрациклинов и учет их кумулятивной дозы, поиски новых перспективных форм лекарственных препаратов антрациклинов, обладающих максимальной эффективностью и высоким профилем безопасности, назначение эффективного кардиопротектора на фоне ПХТ. Проведен анализ результатов исследований по применению различных препаратов, обладающих антиоксидантным действием – дексразоксана, кверцетина, ресвератрола, коэнзима Q 10, триметазидина, тиотриазолина – с целью профилактики антрациклиновой кардиотоксичности. Приведены возможности и результаты профилактического применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина и β-адреноблокаторов на фоне полихимиотерапии, включающей антрациклины. Предложено назначение L-аргинина пациентам высокого кардиологического риска в качестве профилактики развития антрациклин-индуцированной кардиотоксичности. Продемонстрировано клиническое наблюдение случая проведения курса индукции ремиссии пациенту с острой монобластной лейкемией и сопутствующей ишемической болезнью сердца. Назначение L-аргинина на фоне полихимиотерапии позволило уменьшить количество жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы, а также получить уменьшение частоты и выраженности нарушений биоэлектрической активности миокарда, по данным стандартной ЭКГ и суточного ЭКГ-мониторинга ; Using modern treatment protocols for patients with acute leukemia can significantly change early and late results of the therapy. The major problem of chemotherapy including anthracycline antibiotics remains high cardiac toxicity. The article presents the modern ways of solving this problem by reducing the risk of development of anthracycline-induced heart injury – to use a less toxic drug among the group of anthracyclines and taking into account their cumulative dose, the search for new promising forms of anthracyclines with maximum efficiency and high safety profile, the effective cardioprotector assignment on polychemotherapy background. The research results on use of various drugs with antioxidant effect (dexrazoxane, quercetin, resveratrol, coenzyme Q10, trimetazidine, thiotriazoline) in the prevention of anthracycline cardiotoxicity have been analyzed. The opportunities and results of the prophylactic use of ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers and β-blockers on the background of chemotherapy including anthracyclines are presented. The assignment of L-arginine to high cardiac risk patients, as the prevention of anthracycline-induced cardiotoxicity is proposed. The clinical case of patient with acute monoblastic leukemia and concomitant ischemic heart disease during induction of remission treatment course is demonstrated. The L-arginine assignment on the background of chemotherapy allowed to reduce the cardiovascular complaints, frequency and severity of myocardium bioelectric activity violations according to the standard ECG and daily ECG-monitoring.
Keywords: антрациклінова кардіотоксичність
антрациклиновая кардиотоксичность
anthracycline cardiotoxicity
гостра лейкемія
острая лейкемия
acute leukemia
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
L-аргінін
L-аргинин
L-arginine
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2708
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sovr_podhody_k_optim.pdf557,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.