Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2772
Title: Значення та місце лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболонкою шлунка, в патогенезі гострого гастриту
Other Titles: Значение и место лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой желудка, в патогенезе острого гастрита
Role of lymphoid tissue associated with gastric mucosa in pathogenesis of acute gastritis
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Шепітько, Володимир Іванович
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна
Билаш, Сергей Михайлович
Шепитько, Владимир Иванович
Ерошенко, Галина Анатольевна
Лисаченко, Ольга Дмитриевна
Пирог-Заказникова, Ангелина Валериевна
Bilash, S. M.
Shepitko, V. I.
Yeroshenko, G. A.
Lisachenko, O. D.
Pirog-Zakaznikova, A. V.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Значення та місце лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболонкою шлунка, в патогенезі гострого гастриту / С. М. Білаш, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Вип. 4 (40), т. 12. – С. 206–209.
Abstract: В статті висвітлені сучасні погляди на місце та роль лімфоїдної тканини, асоційованої зі сли- зовою оболонкою шлунка, в патогенезі гострого гастриту. Відмічається, що лімфоїдна тканина, та інші клітинні елементи лімфоїдного ряду, що входять до складу слизової оболонки шлунка відіграють провідну роль у перебігу гострого гастриту. Встановлено, що в літературі не до- статньо висвітлені питання про склад та місце лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболонкою шлунка, на перебіг гострого гастриту, що створює передумови для розробки сучас- них методів у комплексній терапії захворювань шлунково-кишкового тракту; В статье освещены современные взгляды на роль и место лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой желудка, в патогенезе острого гастрита. Отмечается, что лимфоидная ткань, и другие клеточные элементы лимфоидного ряда, которые входят в состав слизистой оболочки желудка играют большую роль в протекании острого гастрита. Установлено, что в литературе недостаточно освещены вопросы о составе и роли лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой желудка, на протекание острого гастрита, что создаёт предпосылки для разработки современных методов для комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта
Keywords: слизова оболонка шлунку
гострий гастрит
дифузна лімфоїдна тканина
лімфоїдні вузлики
слизистая оболочка желудка
острый гастрит
диффузная лимфоидная ткань
лимфоидные узелк
gastric mucosa
acute gastritis
diffuse lymphoid tissue
lymphoid nodules
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2772
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біології
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
apsm_2012_12_4_62.pdf264,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.