Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2850
Title: Використання інформаційних технологій у навчально-виховній діяльності кафедри дитячої терапевтичної стоматології
Other Titles: Использование информационных технологий в учебно-воспитательной деятельности кафедры детской терапевтической стоматологии
The use of information technology in the educational activities of the Chair of Pediatric Therapeutic Dentistry
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Kaskova, L. F.
Карпенко, Ольга Олександрівна
Карпенко, Ольга Александровна
Karpenko, O. O.
Андріянова, Ольга Юріївна
Андриянова, Ольга Юрьевна
Andriyanova, O. Yu.
Ващенко, Ірина Юріївна
Ващенко, Ирина Юрьевна
Vashchenko, I. Yu.
Чуприна, Леонід Федорович
Чуприна, Леонид Фёдорович
Chuprina, L. F.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Використання інформаційних технологій у навчально-виховній діяльності кафедри дитячої терапевтичної стоматології / О. О. Карпенко, О. Ю. Андріянова, І. Ю. Ващенко [та ін.] // Інноваційні інформаційні технології у вищий медичній освіті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (15 квітня 2012 р.). – Полтава, 2012. – С. 74–76.
Abstract: Найважливішим завданням системи вищої освіти є досягнення максимального розвитку здібностей та можливостей студентів і забезпечення якості підготовки фахівців. Найактуальнішою залишається виховна робота викладачів і її вплив на формування здібностей у майбутнього лікаря. Основним мірилом якості виховної роботи із студентами є чітко налаштований навчальний процес, його органічне поєднання з практичною діяльністю;Важнейшей задачей системы высшего образования является достижение максимального развития способностей и возможностей студентов и качества подготовки специалистов. Актуальной остается воспитательная работа преподавателей и ее влияние на формирование способностей у будущего врача. Основным мерилом качества воспитательной работы со студентами четко настроен учебный процесс, его органическое сочетание с практической деятельностью;The most important task of the higher education system is to achieve the maximum development of students' abilities and capabilities and to ensure the quality of the training of specialists. The most up-to-date is the educational work of the teachers and its influence on the formation of abilities of the future doctor. The main measure of the quality of educational work with students is a well-tuned learning process, its organic combination with practical activity.
Keywords: інтерактивні технології
комп′ютерне тестування
виховний процес
интерактивные технологии
компьютерное тестирование
воспитательный процесс
interactive technologies
computer testing
educational process
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2850
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_use_of_information_technology_in_the_educational_activities.pdf92,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.