Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2868
Title: Значення променевих методів дослідження для діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки
Other Titles: Значение лучевых методов исследования для диагностики местнораспространенного рака прямой кишки
Authors: Васько, Лариса Николаевна
Васько, Лариса Миколаївна
Vasko, L. N.
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Васько Л. М. Значення променевих методів дослідження для діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки / Л. М. Васько // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – С. 90–93.
Abstract: Вивчені можливості застосування променевих методів діагностики, зокрема спіральної комп’ютерної томографії, для діагностики та стадіювання місцевопоширеного раку прямої кишки. Матеріали та методи: 85 хворих з місцевопоширеним раком прямої кишки були коплексно обстежені, в тому числі за допомогою спіральної 8 комп’ютерної томографії, до та після проведення неоад’ювантної хіміопроменевої терапії. Зміни, отримані при обстеженні в динаміці вивчені якісно та кількісно. Результати: Встановлено, що при комплексному обстеженні хворих на МПРПК тільки спіральна омп’ютерна томографія, не залежно від ступеню цінити протяжність поширення пухлини по кружності та довжині кишки, проростання пухлин у параректальну клітковину та суміжні органи, наявність більшених лімфовузлів. Висновок: Спіральна комп’ютерна томографія являється високоінформативним, ефективним і достовірним методом обстеження хворих на МПРПК на доопераційному етапі. Изучены возможности применения лучевых методов диагностики, в частности спиральной компьютерной томографии, для диагностики и стадирования местнораспространенного рака прямой кишки. Материалы и методы: 85 больных с местнораспространенным раком прямой кишки были комплексно обследованы, в том числе с помощью спиральной компьютерной томографии, до и после проведения неоадъювантной химиолучевой терапии. Изменения, полученные при обследовании в динамике изучены качественно и количественно. Результаты: Установлено, что при комплексном обследовании больных МПРПК только спиральная компьютерная томография, независимо от степени стенозирования просвета кишки, позволила правильно оценить протяженность распространения опухоли по окружности и длине кишки, прорастание опухолей в параректальную клетчатку и смежные органы, наличие увеличенных лимфоузлов. Вывод: Спиральная компьютерная томография является 9 высокоинформативным, эффективным и достоверным методом обследования больных местнораспространенным раком прямрй кишки на дооперационном этапе.
Keywords: спіральна комп’ютерна томографія
местнораспространенный рак прямой кишки
local rectal cancer
місцевопоширений рак прямої кишки
spiral computed tomography
спиральная компьютерная томография
ISSN: 616.351-006.04-085.849-07
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2868
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znachenie_luchevih_metodiv.pdf405,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.