Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2923
Title: Вплив мультипробіотика на метаболічні зміни в органах порожнини рота за умов тривалого гіпоацидитету
Other Titles: Влияние мультипробиотика на метаболические изменения в органах полости рта в условиях длительного гипоацидитета
Influence of multiprobiotics on metabolic changes in the oral cavity under conditions of prolonged hypoacidity
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Микитенко, Андрій Олегович
Берегова, Тетяна Володимирівна
Янковський, Дмитро Станіславович
Непорада, Каринэ Степановна
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Микитенко, Андрей Олегович
Береговая, Татьяна Владимировна
Янковский, Дмитрий Станиславович
Neporada, K. S.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Mykytenko, A. O.
Berehova, T. V.
Yankovskiy, D. S.
Issue Date: 2014
Publisher: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Citation: Вплив мультипробіотика на метаболічні зміни в органах порожнини рота за умов тривалого гіпоацидитету / К. С. Непорада, А. М. Манько, А. А. Сухомлин [та ін.] // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу. – 6-10 жовтня 2014 р., Київ. – Ukrainian biochemical journal. – 2014. – Vol. 86, № 5. – Вип 2. – С. 23–24.
Abstract: Для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту широко застосовуються антацидні засоби, серед яких провідну роль відіграють інгібітори протонної помпи. Довготривале застосування інгібіторів протонної помпи має негативні наслідки, зокрема, розвиток гіпергастринемії та дисбіозу біотопів травної системи. Мультипробіотики широко застосовуються для лікування захворювань, пов’язаних із мікроекологічними порушеннями, в тому числі при гіпоацидних станах, стимулюючи механізми імунобіологічної реактивності та відновлюючи приепітеліальну біоплівку. Метою нашого дослідження було обгрунтування експериментальної ефективності мультипробіотика “Симбітер ацидофільний концентрований” для корекції патологічних змін у тканинах порожнини рота щурів в умовах тривалого гіпоацидитету. Експерименти виконані з дотриманням рекомендацій щодо проведення медико-біологічних досліджень згідно з Європейською конвенцією на 41 щурі-самці , з масою тіла 180-250г. Дослідним тваринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили омепразол (Sigma, USA) дозою 14 мг/кг який був розчинений у 0,2 мл води для ін’єкцій окремо та в поєднанні із мультипробіотиком “Симбітер” (О.Д. Пролісок, Україна), який вводили перорально дозою 0,14 мл/кг у 0,5 мл води для ін’єкцій. В органах порожнини рота (м’які тканини пародонта, слинні задози) визначали активність загальної NO-синтази, вміст нітрит-аніонів, молекул середньої маси (МСМ) та окисномодифікованих протеїнів (ОМП). Роль NO-ергічної системи в патогенезі патологічних змін залежить від фізіологічних, регуляторних та цитотоксичних властивостей і значною мірою обумовлено концентрацією NO, а також редокс-статусом клітин, в яких синтезується та реалізує свої ефекти оксид азоту. Нами встановлено в умовах тривалого гіпоацидного стану, що загальна нітрооксидазна активність м’яких тканин пародонта та піднижньощелепних слинних залоз вірогідно зростала порівняно з контрольними тваринами, що може бути обумовлено активацією індуцибельної ланки синтезу оксиду азоту. За цих умов в досліджуваних тканинах порожнини рота вірогідно зростав вміст нітрит-аніонів, які є стабільними кінцевими продуктами метаболізму оксиду азоту. Отже у разі моделювання дисбіозу біотопу шлунка виникають патологічні зміни в порожнині рота щурів, про що свідчить активація NO-ергічної системи. За тривалої гіпохлоргідрії у тварин розвивається оксидативний стрес та синдром ендогенної інтоксикації, про що свідчить вірогідне зростання вмісту МСМ та ОМП у м’яких тканинах пародонта та слинних залозах порівняно з контролем. Аналізуючи NO-ергічну систему дослідних тварин під час використання мультипробіотика отримали вірогідне зниження загальної NO-синтази та вмісту нітрит-аніону в досліджуваних тканинах у порівнянні з тваринами, з дисбіозом без корекції. Встановлено пригнічення розвитку оксидативного стресу та ендотоксикозу в тканинах пародонта та слинних залозах за введення «Симбітеру» на тлі тривалого гіпоацидитету. Експериментальна ефективність мультипробіотикокорекції за гіпоацидності доведена на підставі нормалізації NO-ергічної системи, пригнічення процесів вільно-радикального окислення та розвитку ендотоксемії в органах ротової порожнини; Для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта широко применяются антацидные средства, среди которых ведущую роль играют ингибиторы протонной помпы. Длительное применение ингибиторов протонной помпы имеет негативные последствия, в частности, развитие гипергастринемии и дисбиоза биотопов пищеварительной системы. Мультипробиотики широко применяются для лечения заболеваний, связанных с микроэкологическими нарушениями, в том числе при гипоацидных состояниях, стимулируя механизмы иммунобиологической реактивности и восстанавливая приэпителиальной биопленки. Целью нашего исследования было обоснование экспериментальной эффективности мультипробиотика "Симбитер ацидофильный концентрированный" для коррекции патологических изменений в тканях полости рта крыс в условиях длительного гипоацидитета. Эксперименты выполнены с соблюдением рекомендаций по проведению медико-биологических исследований в соответствии с Европейской конвенцией на 41 крысе-самце с массой тела 180-250г. Опытным животным в течение 28 суток внутрибрюшинно вводили омепразол (Sigma, USA) дозой 14 мг / кг который был растворен в 0,2 мл воды для инъекций отдельно и в сочетании с мультипробиотиком "Симбитер" (О.Д. Пролисок, Украина), который вводили перорально в дозе 0,14 мл / кг в 0,5 мл воды для инъекций. В органах полости рта (мягкие ткани пародонта, слюнные железы) определяли активность общей NO-синтазы, содержание нитрит-анионов, молекул средней массы (МСМ) и окислительно-модифицированных протеинов (ОМП). Роль NO-эргической системы в патогенезе патологических изменений зависит от физиологических, регуляторных и цитотоксических свойств и в значительной мере обусловлено концентрацией NO, а также окислительным статусом клеток, в которых синтезируется и реализует свои эффекты оксид азота. Нами установлено в условиях длительного гипоацидного состояния, общая нитрооксидазная активность мягких тканей пародонта и поднижнечелюстных слюнных желез достоверно возрастала по сравнению с контрольными животными, что может быть обусловлено активацией индуцибельного звена синтеза оксида азота. В этих условиях в исследуемых тканях полости рта достоверно возрастало содержание нитрит-анионов, которые являются стабильными конечными продуктами метаболизма оксида азота. Так что в случае моделирования дисбиоза биотопа желудка возникают патологические изменения в полости рта крыс, о чем свидетельствует активация NO-эргической системы. При длительной гипохлоргидрии у животных развивается оксидативный стресс и синдром эндогенной интоксикации, о чем свидетельствует достоверный рост содержания МСМ и ОМП в мягких тканях пародонта и слюнных железах по сравнению с контролем. Анализируя NO-эргическую систему подопытных животных при использовании мультипробиотика получили достоверное снижение активности общей NO-синтазы и содержания нитрит-анионов в исследуемых тканях по сравнению с животными с дисбиозом без коррекции. Установлено угнетение развития оксидативного стресса и эндотоксикоза в тканях пародонта и слюнных железах при введении «Симбитера» на фоне длительного гипоацидитета. Экспериментальная эффективность мультипробиотикокоррекции при гипоацидности доказана на основании нормализации NO-эргической системы, угнетения процессов свободно-радикального окисления и развития эндотоксемии в органах ротовой полости; For the treatment of acid-dependent diseases of the gastrointestinal tract, antacids are widely used, among which the proton pump inhibitors play a leading role. Prolonged use of proton pump inhibitors has negative consequences, in particular, the development of hyperhastrinemia and dysbiosis of the digestive system biotope. Multiprobiotics are widely used for the treatment of diseases associated with microecological disorders, including hypocidic states, stimulating mechanisms of immunobiological reactivity and restoring epithelial biofilm. The purpose of our study was to substantiate the experimental effectiveness of the multiprobiotic "Symbiter acidophilic concentrated" for the correction of pathological changes in the tissues of the oral cavity of rats under conditions of prolonged hypoacidity. Experiments were carried out in compliance with the recommendations for the conduct of medical-biological research in accordance with the European Convention on 41 rats-males, with a body weight of 180-250 g. Test animals were administered omeprazole (Sigma, USA) intraperitoneally at a dose of 14 mg / kg for 28 days, which was dissolved in 0.2 ml of water for injection separately and in combination with the multiprobiotic Symbiter (OD Prolisk, Ukraine), which was administered orally at a dose of 0.14 ml / kg in 0.5 ml of water for injection. In the organs of the oral cavity (soft tissues of periodontium and salivary glands), the activity of the total NO-synthase, the content of nitrite anions, middle mass molecules (MMM) and oxide-modified proteins (OMP) were determined. The role of the NO-ergic system in the pathogenesis of pathological changes depends on the physiological, regulatory and cytotoxic properties, and to a large extent due to the concentration of NO, as well as the redox status of cells in which nitric oxide is synthesized and implemented. We have been established in conditions of prolonged hypocytic condition that the total nitro oxidase activity of soft tissues of parodontium and submandibular salivary glands is believed to increase in comparison with control animals, which may be due to the activation of an inducible part of the synthesis of nitric oxide. Under these conditions, the nitrite-anion content, which is stable end products of nitrous oxide metabolism, was significantly increased in the studied tissues of the oral cavity. Thus, in the case of dysbiosis modeling of the stomach biotope, there are pathological changes in the oral cavity of rats, as evidenced by the activation of the NO-ergic system. Under long hypochlorohydrium, oxidative stress and endogenous intoxication syndrome develop in animals, as evidenced by the probable increase in the content of MMM and OMP in soft tissues of parodontium and salivary glands compared with controls. Analyzing the NO-ergic system of experimental animals during the use of multiprobiotics, there was a probable decrease in total NO synthase and the content of nitrite anion in investigated tissues as compared to animals with dysbiosis without correction. Inhibition of the development of oxidative stress and endotoxicosis in the tissues of parodontium and salivary glands during the introduction of Symbiter on the background of prolonged hypoacidity has been established. Experimental efficiency of multiprobiotic correction for hypoacidity is proved on the basis of normalization of the NO-ergic system, inhibition of free radical oxidation processes and development of endotoxemia in the organs of the oral cavity.
Keywords: Слинні залози
пародонт
гіпергастринемія
Симбітер ацидофільний
NO-ергічна система
оксидативний стрес
Слюнные железы
пародонт
гипергастринемия
Симбитер ацидофильный
NO-эргическая система
окислительный стресс
Salivary glands
periodontium
hypergastrinemia
Symbiter acidophilus
NO-ergic system
oxidative stress
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2923
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Congres_Biohim_2014.pdf71,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.