Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2987
Title: Оптимізація профілактики антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії високого кардіологічного ризику
Authors: Лиманець, Тетяна Володимирівна
Лыманец, Татьяна Владимировна
Lymanets, T.
Маслова, Ганна Сергіївна
Маслова, Анна Сергеевна
Maslova, G.
Issue Date: 2017
Citation: Лиманець Т. В. Оптимізація профілактики антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії високого кардіологічного ризику / Т. В. Лиманець, Г. С. Маслова // Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з участю міжнародною спеціалістів, присвяченої Дню науки в Україні, 19 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 69.
Abstract: Питому вагу серед хворих на гострі лейкемії (ГЛ) займають особи середнього та похилого віку, в яких має місце супутня ішемічна хвороба серця (ІХС), яка обмежує можливості проведення повнодозової хіміотерапії (ХТ), що призводить до зростання смертності і зумовлює необхідність розробки нових стратегій профілактики кардіотоксичності (КТ) АА у пацієнтів за умов наявності даного виду синтропії. Мета: оцінити ефективність L-аргініну в профілактиці КТ АА у хворих на ГЛ із супутньою ІХС. Матеріали і методи. Нами було обстежено 66 хворих на ГЛ (гостра лімфоїдна лейкемія – 7 пацієнтів, гостра мієлоїдна лейкемія – 59) із супутньою ІХС, віком від 54 до 72 роки, з них – 34 (51,5%) чоловіки, 32 (48,5%) – жінки, за ECOG I-II. Досліджували стан процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за концентрацією реактантів тіобарбітурової кислоти (ТБК-реактантів). Стан системи антиоксидантного захисту (АОЗ) вивчали за активністю супероксиддисмутази (СОД). В залежності від проведеної профілактики розвитку КТ АА хворі були розподілені на дві групи: І (n=36) – хворі на ГЛ, що отримували ХТ; ІІ (n=30) – хворі на ГЛ, які отримували ХТ і L-аргініну гідрохлорид внутрішньовенно крапельно за 1 день до початку та у дні введення АА з наступним пероральним прийомом протягом місяця. Результати. Під час оцінки активності процесів ПОЛ у хворих на ГЛ із супутньою ІХС перед початком ПХТ відмічалось підвищення концентрації ТБК-реактантів у 2,1 рази (р<0,05). Одночасно знизилась активність СОД сироватки крові в 2,8 рази (р<0,05) порівняно з нормою, що свідчить про значне виснаження системи АОЗ. При досягненні кумулятивної дози (КД) АА (162,04±24,65 мг/м2) вміст ТБК-реактантів у сироватці крові хворих І групи, які не отримували профілактики КТ АА, підвищився в 1,3 рази відносно рівня до лікування (р<0,05). Відмічалось зниження в 2,7 рази активності СОД порівняно з показниками практично здорових (р<0,001). На фоні низьких КД АА (166,49±27,34 мг/м2) в ІІ групі за умов профілактики КТ АА L-аргініном відмічалась тенденція до зниження рівня ТБК-реактантів із підвищенням активності СОД в 1,4 рази у сироватці крові порівняно з показниками до лікування (р<0,001), що свідчить про відновлення системи АОЗ. Отже, виявлено, що профілактичне введення L-аргініну хворим на ГЛ із супутньою ІХС на фоні курсів індукції ремісії значно покращує антиоксидантний захист шляхом підвищення активності СОД, що приводить до більш адекватної інактивації вільних агресивних форм кисню і зменшує ризик розвитку антрациклінової кардіотоксичності.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2987
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
optymiz_prof_ak.pdf40,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.