Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2999
Title: Нагальні питаня удосконалення практичної підготовки студентів на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з опертивною хірургією та топографічною анатомією
Other Titles: Первоочередные вопросы усовершенствования практической подготовки студентов на кафедре медицины чрезвычайных ситуаций с оперативной хирургией и топографической анатомией
Current issues on improvement of practical training of students at the department of emergency medicine with operative surgery and topographic anatomy
Authors: Проніна, Олена Миколаївна
Шевченко, Вікторія Володимирівна
Данильченко, Світлана Іванівна
Білич, Анатолій Миколайович
Пронина, Елена Николаевна
Шевченко, Виктория Владимировна
Данильченко, Светлана Ивановна
Билыч, Анатолий Николаевич
Pronina, O. M.
Shevchenko, V. V.
Danilchenko, S. I.
Bilych, A. M.
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Нагальні питаня удосконалення практичної підготовки студентів на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з опертивною хірургією та топографічною анатомією / О. М. Проніна, В. В. Шевченко, С. І. Данильченко, А. М. Білич //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Вип. 3, Т.14. – С. 120–122.
Abstract: Приорітетна орієнтація на оволодіння студентами практичними навичками з надання невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях воєнного часу є одним з сучасних напрямків удосконалення практичної підготовки студентів на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією. Створення та подальший розвиток між кафедрального навчально-практичного тренінгового центру з медицини надзвичайних ситуацій та надання екстреної медичної допомоги може суттєво полегшить та підвищить якість професійної підготовки майбутніх лікарів, а у подальшій перспективі – використовуватися для підвищення кваліфікація лікарів, спеціальної підготовки військовослужбовців та освіти населення з питань надання невідкладної допомоги при надзвичайних ситуацій воєнного часу;Приоритетная ориентация на овладение студентами практическими навыками оказания неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях военного времени является одним из совре- менных направлений усовершенствования практической подготовки студентов на кафедре медицины чрезвычайных ситуаций с оперативной хирургией и топографической анатомией. Создание и дальнейшее развитие меж кафедрального учебно-практического тренингового центра медицины чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медицинской помощи может существенно облегчить и повысить качество профессиональной подготовки будущих врачей, а в дальнейшей перспективе использоваться для повышения квалификации врачей, специальной подготовки военно- служащих и обучения населения оказанию неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях военного времени;The priority focus on mastering the practical skills by the students on emergency aid in critical wartime is one of the modern trends in improvement of practical training of students at the Department of Emergency Medicine with Operative Surgery and Topographic Anatomy. The formation and further development of inter-disciplinary training and practical training center of medical emergencies and providing emergency medical care can significantly ease and increase the quality of professional training of future medical professionals, and in future perspective to be used for professional development of physicians, special training of military personnel and education of population on the issues of provision with emergency aid in critical wartime
Keywords: практичні навички
невідкладна допомога
медицина надзвичайних ситуацій
практические навыки
неотложная помощь
медицина чрезвычайных ситуаций
practical skills
emergency aid
emergency medicine
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2999
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98605_208276_1_PB.pdf428,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.