Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3005
Title: Ультразвукова еластографія зсувною хвилею міжхребцевих дисків у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів
Other Titles: Ультразвуковая эластография сдвиговой волной межпозвоночных дисков у пациентов с синдромом доброкачественной гіпермобільності суставов
Shear wave ultrasound elastography of intervertebral discs in patients with benign joint hypermobility syndrome
Authors: Іваницький, Ігор Валерійович
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Штомпель, Вікторія Юріївна
Иваницкий, Игорь Валериевич
Иваницкая, Татьяна Анатольевна
Штомпель, Виктория Юрьевна
Ivanickiy, I.
Ivanytska, T.
Shtompel, V.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Іваницький І. В. Ультразвукова еластографія зсувною хвилею міжхребцевих дисків у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів / І. В. Іваницький, Т. А. Іваницька, В. Ю. Штомпель // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 2 (54). – С. 97–100.
Abstract: Синдром доброякісної гіпермобільності суглобів (СДГМС) має значну розповсюдженість серед населення і сприяє більш швидкому розвитку та більш важкому перебігу як уражень суглобів, так і уражень хребта. Виявлені зміни можуть бути обумовлені не тільки більшою еластичністю зв’язок у пацієнтів із СДГМС, але і більшою еластичністю міжхребцевих дисків. Метою дослідження було визначення відмінностей показників пружності міжхребцевих дисків у пацієнтів в залежності від наявності СДГМС за допомогою метода еластографії зсувної хвилі. Було виявлено, що у пацієнтів із СДГМС та звичайних пацієнтів присутня суттєва різниця у пружності міжхребцевих дисків. Крім того, відмічається збільшення показника пружності диску при зниженні його розташування, при чому ця тенденція присутня тільки у пацієнтів із СДГМС. Пояснити отримані результати можна більшим навантаженням на рівень L5-S1, і, відповідно, меншою гідратацією диска у пацієнтів із СДГМС, а також можливою наявністю доклінічних патологічних змін у дисках у цих пацієнтів. В той же час, необхідно підкреслити, що при проведенні статистичного аналізу достовірної різниці між показниками значень жорсткості у дисках L1-L2 та L5-S1 в обох досліджуваних групах виявлено не було. При проведенні кореляційного аналізу нами був виявлений сильний зворотній зв'язок між кількістю балів, отриманих пацієнтами при дослідженні за шкалою Бейтона і показником пружності тканини диску; Синдром доброкачественной гипермобильности суставов (СДГМС), имеет значительную распространённость среди населения и способствует более быстрому развитию и более тяжёлому течению как поражений суставов, так и поражений позвоночника. Выявленные изменения могут быть обусловлены не только большей эластичностью связок у пациентов с СДГМС, но и большей эластичностью межпозвоночных дисков. Целью исследования было определение отличий показателей упругости межпозвоночных дисков у пациентов в зависимости от наличия СДГМС с помощью метода эластографии сдвиговой волны. Было выявлено, что у пациентов с СДГМС и обычных пациентов присутствует существенное различие по упругости межпозвоночных дисков. Кроме того, отмечается увеличение показателя упругости диска при снижении его расположения, причём эта тенденция присутствует только у пациентов из СДГМС. Объяснить полученные результаты можно большей нагрузкой на уровень L5-S1, и, соответственно, меньшей гидратацией этого диска у пациентов из СДГМС, а также возможным наличием доклинических патологических изменений в дисках у этих пациентов. В то же время необходимо подчеркнуть, что при проведении статистического анализа достоверного различия между показателями значений жёсткости в дисках L1-L2 и L5-S1 в обеих исследуемых группах выявлено не было. При проведении корреляционного анализа нами была выявлена сильная обратная связь между количеством баллов, полученных пациентами при исследовании по шкале Бейтона и показателем упругости диска; Benign joint hypermobility syndrome (BJHS) is demonstrating significant prevalent in the population nowadays and contributing more rapid development and more severe course of a joint lesions, and lesions of the spinal column. The changes identified can be caused not only by the greater flexibility of ligaments in patients with BJHS but higher elasticity of the intervertebral discs. The aim of the study was to investigate the differences in the elastic parameters of the intervertebral discs in patients with or without BJHS by using shear wave elastography. It has been estimated the patients with normal and BJHS show a significant difference of the intervertebral discs’ elasticity. Moreover, there is an increase in the elasticity of the vertebral discs depending on their descending location, and this tendency is observed only in the patients with BJHS. The findings can be explained by more load on the L5 - S1 level and respectively by less hydration this disk in the patients with BJHS. This can also be explained by possible presence of pathological changes in the disks of these patients preceding the clinical study. At the same time, it must be emphasized that the statistical analysis has shown no significant difference between the values in density indices of the L1 disk-L2 and L5-S1 in both groups. Correlation analysis has found out a strong inverse relationship between the scores received by the patients in the study according to the Beighton’s scale and disc elasticity indicators.
Keywords: синдром доброякісної гіпермобільності суглобів
міжхребцеві диски
ультразвукова діагностика
еластографія
синдром доброкачественной гипермобильности суставов
межпозвоночные диски
ультразвуковая диагностика
эластография
benign joint hypermobility syndrome
intervertebral discs
ultrasound diagnostics
elastography
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3005
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.