Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3043
Title: Загальна NO-синтазна активність та вміст нітрит-аніонів у піднижньощелепних слинних залозах щурів за умов введення омепразолу та глутамату натрію
Other Titles: Общая NO-синтазная активность и содержание нитрит-анионов в поднижнечелюстных слюнных железах крыс в условиях введения омепразола и глутамата натрия
Total NO-syntactic activity and the content of nitrite anions in the submandibular salivary glands of rats under the conditions of administration of omeprazole and sodium glutamate
Authors: Сухомлин, Андрій Анатолійович
Гордієнко, Людмила Петрівна
Микитенко, Андрій Олегович
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Гордиенко, Людмила Петровна
Микитенко, Андрей Олегович
Sukhomlyn, A. A.
Hordiienko, L. P.
Mykytenko, A. O.
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Сухомлин А. А. Загально NO-синтазна активність та вміст нітрит-аніонів у піднижньощелепних слинних залозах щурів за умов введення омепразолу та глутамату натрію / А. А. Сухомлин, Л. П. Гордієнко, А. О. Микитенко // Медична наука в практику охорони здоровя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2015. – С. 47–48.
Abstract: Слинні залози – це реактивні органи, які здійснюють різноманітні функції, виявляють значний вплив на організм та реагують транзиторними морфо-функціональними змінами або стійкими дистрофічними порушеннями на фізіологічні та патологічні процеси в організмі людини. Відомо, що слинні залози тонко реагують на різноманітні зміни в організмі як фізіологічного характеру, так і на патологічні стани організму (Тарасенко Л.М. та співавтори, 2002; Денисов А.Б., 2003). В останні роки слинні залози розглядаються як важливий орган регуляції утворення оксиду азоту у кількості, необхідній для нормального функціонування протективних систем слизової оболонки органів травного тракту, підтримання її цілісності. Важливе значення у розвитку патологічних змін при ожирінні має дисбаланс продукції оксиду азоту, що є важливим регулятором внутрішньо- та міжклітинних процесів у живих організмах. Метою нашого дослідження було дослідження змін NO-ергічної системи слинних залоз за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії та глутамат-індукованого ожиріння. Експерименти виконані на 46 білих щурах обох статей з дотриманням рекомендацій щодо проведення медико-біологічних досліджень згідно з Європейською конвенцією. Омепразол-індуковану гіпергастринемію моделювали шляхом внутрішньоочеревинного введення омепразолу (“Sigma”, США) дозою 14 мг/кг протягом 28 діб та проводили верифікацію рівня гастрину радіоімунним методом за допомогою аналітичного набору “MP Biomedicals, LLC” (USA). Глутамат-індуковане ожиріння новонародженим щурам моделювали шляхом введення глутамату натрію у дозі 4 мг/г підшкірно у верхню частину спини на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Через 4 місяці у піддослідних тварин визначали індекс маси тіла (ІМТ). По завершенню експерименту щурам вранці натщесерце проводили забій під уретановим наркозом (50 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревинно) шляхом кровопускання. Об’єктами дослідження були піднижньощелепні слинні залози, в гомогенаті яких визначали загальну активність NO-синтази та вміст нітритів (Hevel J.M., 1991). Нами встановлено, що вміст гастрину в плазмі крові щурів контрольної групи на 28-му добу становив 59,0 ± 35,5 пг/мл, тоді як у піддослідних тварин, яким вводили протягом 28 діб омепразол, цей показник становив 170,7 ± 90,7 пг/мл (р<0,05). Загальна активність NO-синтази в тканинах слинних залоз на 28 день введення омепразолу була в 1,45 разу вища, порівняно з контрольними тваринами (р<0.05), а рівень нітритів підвищився в 1,18 разу (р<0.05). Встановлено, що у щурів контрольної групи ІМТ становив 0,57±0,02 г/см². У щурів, яким моделювали ожиріння, викликане глутаматом натрію, ІМТ достовірно зростав у 1,21 разу порівняно з тваринами контрольної групи (0,69±0,03 г/см², p<0.05). За умов глутамат-індукованого ожиріння у тканинах слинних залоз щурів активність NO-синтази вірогідно підвищилась у 1,92 разу порівняно з контролем (р<0.05). За цих умов у тканинах слинних залоз щурів вміст нітритів достовірно збільшився у 1,53 разу порівняно з контрольними тваринами (р<0.05). Таким чином, за умов глутамат-індукованого ожиріння підвищилась активность NO-ергічної системи в тканинах слинних залоз щурів. Отже, наведені дані свідчать про активацію NO-ергічної системи тканин слинних залоз щурів за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії та глутамат-індукованого ожиріння, що спричиняє підвищене утворення пероксинітриту та розвиток нітрозооксидативного стресу; Слюнные железы - это реактивные органы, осуществляющие различные функции, обнаруживают значительное влияние на организм и реагируют преходящими морфо-функциональными изменениями или устойчивыми дистрофическими нарушениями на физиологические и патологические процессы в организме человека. Известно, что слюнные железы тонко реагируют на различные изменения в организме как физиологического характера, так и на патологические состояния организма (Тарасенко Л.М. и соавт, 2002; Денисов А.Б., 2003). В последние годы слюнные железы рассматриваются как важный орган регуляции образования оксида азота в количестве, необходимом для нормального функционирования протективных систем слизистой оболочки органов пищеварительного тракта, поддержания его целостности. Важное значение в развитии патологических изменений при ожирении имеет дисбаланс продукции оксида азота, который является важным регулятором внутри- и межклеточных процессов в живых организмах. Целью нашего исследования было исследование изменений NO-эргической системы слюнных желез в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии и глутамат-индуцированного ожирения. Эксперименты выполнены на 46 белых крысах обоего пола с соблюдением рекомендаций по проведению медико-биологических исследований в соответствии с Европейской конвенцией. Омепразол-индуцированную гипергастринемию моделировали путем внутрибрюшинного введения омепразола ( "Sigma", США) дозой 14 мг / кг в течение 28 дней и проводили верификацию уровня гастрина радиоиммунным методом с помощью аналитического набора "MP Biomedicals, LLC" (USA). Глутамат-индуцированное ожирение новорожденным крысам моделировали путем введения глутамата натрия в дозе 4 мг / г подкожно в верхнюю часть спины на 2, 4, 6, 8, 10 день жизни. Через 4 месяца у подопытных животных определяли индекс массы тела (ИМТ). По завершению эксперимента крысам утром натощак проводили убой под уретановым наркозом (50 мг / кг массы тела внутрибрюшинно) путем кровопускания. Объектами исследования были поднижнечелюстные слюнные железы, в гомогенате которых определяли общую активность NO-синтазы и содержание нитритов (Hevel J.M., 1991). Нами установлено, что содержание гастрина в плазме крови крыс контрольной группы на 28-е сутки составил 59,0 ± 35,5 пг / мл, тогда как у подопытных животных, которым вводили в течение 28 суток омепразол, этот показатель составлял 170,7 ± 90 7 пг / мл (р <0,05). Общая активность NO-синтазы в тканях слюнных желез на 28 день введения омепразола была в 1,45 раза выше по сравнению с контрольными животными (р <0.05), а уровень нитритов повысился в 1,18 раза (р <0.05). Установлено, что у крыс контрольной группы ИМТ составлял 0,57 ± 0,02 г / см. У крыс, которым моделировали ожирение, вызванное глутаматом натрия, ИМТ достоверно возрастал в 1,21 раза по сравнению с животными контрольной группы (0,69 ± 0,03 г / см, p <0.05). В условиях глутамат-индуцированного ожирения в тканях слюнных желез крыс активность NO-синтазы достоверно повысилась в 1,92 раза по сравнению с контролем (р <0.05). В этих условиях в тканях слюнных желез крыс содержание нитритов достоверно увеличилось в 1,53 раза по сравнению с контрольными животными (р <0.05). Итак, в условиях глутамат-индуцированного ожирения повысилась активность NO-эргической системы в тканях слюнных желез крыс. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют об активации NO-эргической системы тканей слюнных желез крыс в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемия и глутамат-индуцированного ожирения, что вызывает повышенное образование пероксинитрита и развитие нитрозооксидативного стресса; Salivary glands are reactive organs that perform various functions, show significant influence on the body and react with transient morpho-functional changes or persistent dystrophic disturbances to physiological and pathological processes in the human body. It is known that the salivary glands subtly react to various changes in the body of both the physiological character and the pathological states of the organism (Tarasenko LM et al., 2002; Denisov, AB, 2003). In recent years, salivary glands are considered as an important organ of regulation of the formation of nitric oxide in the amount necessary for the normal functioning of the protective systems of the mucous membrane of the digestive tract organs, maintaining its integrity. An imbalance in the production of nitric oxide, which is an important regulator of intra- and intercellular processes in living organisms, is important in the development of pathological changes in obesity. The purpose of our study was to study changes in the NO-ergic salivary gland system under conditions of omeprazole-induced hypergastrinemia and glutamate-induced obesity. The experiments were performed on 46 white rats of both sexes, following the recommendations for conducting biomedical research in accordance with the European Convention. Omeprazole-induced hypergastrinemia was modeled by intraperitoneal administration of omeprazole ("Sigma", USA) at a dose of 14 mg / kg for 28 days and verification of the gastrin level by radioimmunity was performed using the analytical kit "MP Biomedicals, LLC" (USA). Glutamate-induced obesity in newborn rats was modeled by injecting glutamate sodium at a dose of 4 mg / g subcutaneously into the upper back for 2, 4, 6, 8, 10 days of life. After 4 months, the body mass index (BMI) was determined in the experimental animals. At the end of the experiment, rats were fasted on an empty stomach under urethane anesthesia (50 mg / kg body weight intraperitoneally) by bloodletting in the morning. The subjects of the study were submandibular salivary glands, in the homogenate of which the total activity of NO synthase and the content of nitrites were determined (Hevel J.M., 1991). We found that the content of gastrin in the plasma of the rats of the control group on the 28th day was 59.0 ± 35.5 pg / ml, whereas in the experimental animals treated with omeprazole for 28 days, this value was 170.7 ± 90 7 pg / ml (p <0.05). The overall activity of NO synthase in the tissues of the salivary glands on day 28 of omeprazole was 1.45 times higher than in control animals (p <0.05), and the nitrite level increased 1.18 times (p <0.05). It was found that in the rats of the control group BMI was 0.57 ± 0.02 g / cm. In rats, who simulated obesity caused by sodium glutamate, BMI significantly increased by 1.21 times in comparison with the animals of the control group (0.69 ± 0.03 g / cm, p <0.05). In the conditions of glutamate-induced obesity in the tissues of the salivary glands in rats, the activity of NO synthase significantly increased 1.92 times compared to the control (p <0.05). Under these conditions, the content of nitrites in the tissues of salivary glands in rats was significantly increased by 1.53 times in comparison with control animals (p <0.05). Thus, in the conditions of glutamate-induced obesity, the activity of the NO-ergic system in the tissues of salivary glands in rats increased. Thus, these data indicate the activation of the NO-ergic system of salivary glandular tissue in rats under conditions of omeprazole-induced hypergastrinemia and glutamate-induced obesity, which causes an increased formation of peroxynitrite and development of nitrosooxidative stress.
Keywords: слинні залози
NO-ергічна система
ожиріння
глутамат натрію
гіпергастринемія
слюнные железы
NO-эргическая система
ожирение
глутамат натрия
гипергастринемия
Salivary glands
NO-ergic system
obesity
monosodium glutamate
hypergastrinemia
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3043
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_molodi_vcheni_2015.pdf45,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.