Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3044
Title: Використання мультипробіотиків для корекції оксидативного стресу органів порожнини рота
Other Titles: Использование мультипробиотиков для коррекции оксидативного стресса органов полости рта
Use of multiprobiotics for correction of oxidative stress of the organs of the oral cavity
Authors: Микитенко, Андрій Олегович
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Микитенко, Андрей Олегович
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Mykytenko, A. O.
Sukhomlyn, A. A.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Микитенко А. О. Використання мультипробіотиків для корекції оксидативного стресу органів порожнини рота / А. О. Микитенко, А. А. Сухомлин // Медична наука в практику охорони здоровя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. – Полтава, 2016. – С. 15–16.
Abstract: Згідно з Маастрихтським консенсусом в комплексному лікуванні кислотозалежних захворювань органів травної системи застосовуються пробіотики. Застосування пробіотиків не тільки корегує порушення мікроекології травного тракту та органів порожнини рота, але і позитивно впливає на активність імунної та ендокринної систем. На сьогоднішній день існує велика кількість пробіотичних лактомісних препаратів, що використовуються для профілактики та корекції дисбіозів травного тракту. Для корекції патологічних змін в органах порожнини рота було обрано мультипробіотики «Симбітер ацидофільний» та «Симбітер омега» («О.Д. Пролісок», Україна), основною відмінністю яких від бактеріотерапевтичних засобів попередніх поколінь є наближення їх складу до природних мікробіоценозів відкритих біологічних систем організму людини, які відрізняються полікомпонентністю, широким спектром біологічних активностей та взаємовигідними міжпопуляційними відносинами. Мета дослідження. Вивчення впливу мультипробіотиків на стан органів порожнини рота. Дослідним тваринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили омепразол ((“Sigma”, США) у дозі 14 мг/кг), та «Симбітер ацидофільний» (0,14 мл/кг маси тіла перорально) окремо та в поєднанні. Контрольним щурам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили 0,2 мл води для ін’єкцій. Проводили забій тварин під уретановим наркозом шляхом кровопускання та збирали кров для визначення вмісту гастрину радіоімунологічним методом за допомогою аналітичного набору “MP Biomedicals, LLC” (USA). В гомогенаті слинних залоз визначали вміст малонового діальдегіду (Стальная И.Д., 1977), активність каталази (Королюк М.А., 1988) та супероксиддисмутази (Кайдашев І.П., 2003). Для вирішення поставлених завдань ми проводили комплексне клінічне дослідження і лікування 56 хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів тяжкості з хронічним перебігом: 1) група практично здорових пацієнтів (n=20); 2) хворі з генералізованим пародонтитом І-ІІ ступенів тяжкості, які протягом 20 діб застосовували місцево за допомогою дентоальвеолярних кап на ніч мультипробіотик «Симбітер омега» (n=36). В нестимульованій ротовій рідині визначали вміст малонового діальдегіду (Стальная И.Д., 1977), активність каталази (Королюк М.А., 1988) та супероксиддисмутази (Кайдашев І.П., 2003). Нами встановлено, що вміст ТБК-реактантів у слинних залозах щурів на 28 добу введення омепразолу був у 1,39 разу вище, ніж у контрольних тварин (p<0.05). Активність каталази в умовах омепразол-індукованої гіпергастринемії знизилась в 1,47 разу (p<0.05), а активність СОД – у 1,66 разу (p<0.05). Це свідчить про активацію перекисного окиснення ліпідів, та виснаження ферментних антиоксидантних систем слинних залоз щурів за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії. Корекція омепразол-індукованої гіпергастринемії мультипробіотиком «Симбітер ацидофільний» приводить до збільшення активності супероксиддисмутази в 1,4 разу (p<0.05), каталази – в 1,33 разу (p<0.05), а також до зниження вмісту ТБК-реактантів в 1,2 разу (p<0.05) в тканинах слинних залоз, порівняно з щурами, що не отримували корекцію. Це свідчить про те, що застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» знижує процеси перекисного окиснення ліпідів та підвищує активність ферментних антиоксидантних систем в тканинах піднижньощелепних слинних залоз. У ротовій рідині хворих на хронічний генералізований пародонтит вірогідно знижується активність каталази (2,46 разу) і супероксиддисмутази (1,58 разу) до лікування в порівнянні з контролем. Після лікування хворих з хронічним генералізованим пародонтитом активність каталази вірогідно зростає в 2,23 разу. Активність супероксиддисмутази в ротовій рідині достовірно підвищується за використання мультипробіотика «Симбітер омега» для лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит у 1,5 разу і майже досягає рівня активності в контрольній групі пацієнтів. Ще одним підтвердженням інтенсифікації вільнорадикального окиснення в ротовій рідині всіх хворих на хронічний генералізований пародонтит є вірогідне підвищення вмісту ТБК-реактантів в 1,77 разу у порівнянні з контролем. Використання мультипробіотика «Симбітер омега» у хворих на хронічний генералізований пародонтит сприяє вірогідному зниженню в ротовій рідині вмісту ТБК-реактантів у порівнянні з цими показниками до лікування (1,6 разу). Отже, тривале застосування омепразолу призводить до достовірного підвищення вмісту в плазмі крові гастрину і, як наслідок, до патологічних змін в тканинах органів порожнини рота, а саме: до активації перекисного окиснення ліпідів та до зниження активності ферментних антиоксидантних систем. Експериментальна корекція омепразол-індукованої гіпергастринемії із застосуванням мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» знижує інтенсивність вільнорадикальних процесів та підвищує активність ферментних антиоксидантних систем слинних залоз. Використання мультипробіотиків групи «Симбітер» у хворих на хронічний генералізований пародонтит сприяє відновленню окисно-антиоксидантної рівноваги ротової рідини, про що свідчить вірогідне зниження вмісту ТБК-реактантів на тлі зростання активності каталази та СОД у порівнянні з цими показниками до лікування; Согласно с Маастрихтским консенсусом в комплексном лечении кислотозависимых заболеваний органов пищеварительной системы применяются пробиотики. Применение пробиотиков не только корректирует нарушения микроэкологии пищеварительного тракта и органов полости рта, но и положительно влияет на активность иммунной и эндокринной систем. На сегодняшний день существует большое количество пробиотических лактосодержащих препаратов, используемых для профилактики и коррекции дисбиоза пищеварительного тракта. Для коррекции патологических изменений в органах полости рта был избраны мультипробиотики «Симбитер ацидофильный» и «Симбитер омега» ( «О.Д. Пролисок», Украина), основным отличием которых от бактериотерапевтических средств предыдущих поколений является приближение их состава к естественным микробиоценозам открытых биологических систем организма человека, которые отличаются поликомпонентнистю, широким спектром биологических активностей и взаимовыгодными межпопуляционными отношениями. Цель исследования. Изучение влияния мультипробиотиков на состояние органов полости рта. Опытным животным в течение 28 суток внутрибрюшинно вводили омепразол (( "Sigma", США) в дозе 14 мг / кг), и «Симбитер ацидофильный» (0,14 мл / кг массы тела перорально) отдельно и в сочетании. Контрольным крысам в течение 28 суток внутрибрюшинно вводили 0,2 мл воды для инъекций. Проводили убой животных под уретановым наркозом путем кровопускания и собирали кровь для определения содержания гастрина радиоиммунологическим методом с помощью аналитического набора "MP Biomedicals, LLC" (USA). В гомогенате слюнных желез определяли содержание малонового диальдегида (Стальная И.Д., 1977), активность каталазы (Королюк М.А., 1988) и супероксиддисмутазы (Кайдашев И.П., 2003). Для решения поставленных задач мы проводили комплексное клиническое исследование и лечение 56 больных генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с хроническим течением: 1) группа практически здоровых пациентов (n = 20); 2) больные с генерализованным пародонтитом I-II степеней тяжести, которые в течение 20 суток применяли местно с помощью дентоальвеолярних кап на ночь мультипробиотик «Симбитер омега» (n = 36). В нестимулированной ротовой жидкости определяли содержание малонового диальдегида (Стальная И.Д., 1977), активность каталазы (Королюк М.А., 1988) и супероксиддисмутазы (Кайдашев И.П., 2003). Нами установлено, что содержание ТБК-реактантов в слюнных железах крыс на 28 сутки введения омепразола было в 1,39 раза выше, чем у контрольных животных (p <0.05). Активность каталазы в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии снизилось в 1,47 раза (p <0.05), а активность СОД - в 1,66 раза (p <0.05). Это свидетельствует об активации перекисного окисления липидов и истощение ферментных антиоксидантных систем слюнных желез крыс в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии. Коррекция омепразол-индуцированной гипергастринемии мультипробиотиком «Симбитер ацидофильный» приводит к увеличению активности супероксиддисмутазы в 1,4 раза (p <0.05), каталазы - в 1,33 раза (p <0.05), а также к снижению содержания ТБК-реактантов в 1, 2 раза (p <0.05) в тканях слюнных желез по сравнению с крысами, не получавших коррекцию. Это свидетельствует о том, что применение мультипробиотика «Симбитер ацидофильный» снижает процессы перекисного окисления липидов и повышает активность ферментных антиоксидантных систем в тканях поднижнечелюстных слюнных желез. В ротовой жидкости больных хроническим генерализованным пародонтитом достоверно снижается активность каталазы (2,46 раза) и супероксиддисмутазы (1,58 раза) до лечения по сравнению с контролем. После лечения больных с хроническим генерализованным пародонтитом активность каталазы достоверно возрастает в 2,23 раза. Активность супероксиддисмутазы в ротовой жидкости достоверно повышается при использовании мультипробиотика «Симбитер омега» для лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом в 1,5 раза и почти достигает уровня активности в контрольной группе пациентов. Еще одним подтверждением интенсификации свободнорадикального окисления в ротовой жидкости всех больных хроническим генерализованным пародонтитом является достоверное повышение содержания ТБК-реактантов в 1,77 раза по сравнению с контролем. Использование мультипробиотика «Симбитер омега» у больных хроническим генерализованным пародонтитом способствует достоверному снижению в ротовой жидкости содержания ТБК-реактантов по сравнению с этими показателями до лечения (1,6 раза). Итак, длительное применение омепразола приводит к достоверному повышению содержания в плазме крови гастрина и, как следствие, к патологическим изменениям в тканях органов полости рта, а именно: к активации перекисного окисления липидов и к снижению активности ферментных антиоксидантных систем. Экспериментальная коррекция омепразол-индуцированной гипергастринемии с применением мультипробиотика «Симбитер ацидофильный» снижает интенсивность свободнорадикальных процессов и повышает активность ферментных антиоксидантных систем слюнных желез. Использование мультипробиотиков группы «Симбитер» у больных хроническим генерализованным пародонтитом способствует восстановлению окислительно-антиоксидантного равновесия ротовой жидкости, о чем свидетельствует достоверное снижение содержания ТБК-реактантов на фоне роста активности каталазы и СОД по сравнению с этими показателями до лечения; According to the Maastricht Consensus, probiotics are used in the complex treatment of acid-dependent diseases of the digestive system. The use of probiotics not only corrects the violation of the microecology of the digestive tract and the organs of the oral cavity, but also positively affects the activity of the immune and endocrine systems. To date, there is a large number of probiotic lactose preparations used for the prevention and correction of digestive dysbiosis. For the correction of pathological changes in the oral cavity organs, multiprobiotics Symbiter acidophilus and Symbiter omega (OD Prolisok, Ukraine) were selected, the main difference of which from bacteriotherapeutic agents of previous generations is the approximation of their composition to natural microbiocenoses of open biological systems a human body that has a multicomponent, a wide range of biological activities and mutually beneficial inter-populations. The aim of the study. Study of the influence of multiprobiotics on the state of the organs of the oral cavity. Test animals were administered intraperitoneally omeprazole (("Sigma", USA) at a dose of 14 mg / kg over a period of 28 days) and " Symbiter acidophilus " (0.14 ml / kg body weight orally) separately and in combination. Control rats for 28 days intraperitoneally injected 0.2 ml of water for injection. They slaughtered animals under urethane anesthesia by bloodletting and collected blood to determine the gastrin content by radioimmunological assay using the analytical kit "MP Biomedicals, LLC" (USA). The content of malondialdehyde was determined in the homogenate of the salivary glands (Stalnaya I.D., 1977), activity of catalase (Korolyuk M.A., 1988) and superoxide dismutase (Kaidashev I.P., 2003). To accomplish our objectives, we conducted a comprehensive clinical study and treatment of 56 patients with generalized periodontitis of I-II severity with a chronic course: 1) a group of practically healthy patients (n = 20); 2) patients with generalized periodontitis of I-II degrees of severity, which for 20 days were used locally with dentoalveolar drops at night, the multiprobiotic " Symbiter omega" (n = 36). In unstimulated oral liquid, the content of malondialdehyde was determined (Stalnaya I.D., 1977), activity of catalase (Korolyuk M.A., 1988) and superoxide dismutase (Kaidashev I.P., 2003). We found that the content of TBA-reactants in the salivary glands of rats at 28 days of administration of omeprazole was 1.39 times higher than that of control animals (p <0.05). The activity of catalase in the conditions of omeprazole-induced hyperhastrinemia decreased 1.47 times (p <0.05), while the activity of SOD was 1.66 times (p <0.05). This indicates the activation of lipid peroxidation, and the exhaustion of the enzyme antioxidant systems of the salivary glands of rats under conditions of omeprazole-induced hyperhastrinemia. Correction of omeprazole-induced hyperhastrinemia by the multiprobiotic " Symbitter acidophilus " leads to an increase in the activity of superoxide dismutase in 1.4 times (p <0.05), catalase - in 1.33 times (p <0.05), as well as to a decrease in the content of TBA-reactants in 1, 2 times (p <0.05) in the tissues of the salivary glands, compared to the rats that received no correction. This suggests that the use of multiprobiotic "Symbiter acidophilus" reduces the processes of lipid peroxidation and enhances the activity of enzyme antioxidant systems in the tissues of the submandibular salivary glands. In the oral liquid of patients with chronic generalized periodontitis the activity of catalase (2.46 times) and superoxide dismutase (1.58 times) is significantly reduced before treatment compared to control. After treatment of patients with chronic generalized periodontitis, the activity of catalase increases significantly in 2.23 times. The activity of superoxide dismutase in the oral liquid is significantly increased with the use of the multiprobiotic "Symbiter omega" for the treatment of patients with chronic generalized periodontitis in 1.5 times and almost reaches the level of activity in the control group of patients. Another confirmation of the intensification of free radical oxidation in the oral liquid of all patients with chronic generalized periodontitis is a probable increase in the content of TBA-reactants in 1.77 times compared to control. The use of the multiprobiotic "Symbiter omega" in patients with chronic generalized periodontitis contributes to a possible reduction in the oral fluid content of TBA-reactants compared to those before treatment (1.6 times). Consequently, prolonged use of omeprazole leads to a significant increase in the content of gastrin in the blood plasma and, consequently, to pathological changes in the tissues of the oral cavity, in particular: to the activation of lipid peroxidation and to the decrease of the activity of enzyme antioxidant systems. Experimental correction of omeprazole-induced hyperhastrinemia with the use of multiprobiotic "Symbiter acidophilus" reduces the intensity of free radical processes and enhances the activity of enzyme antioxidant systems of the salivary glands. The use of multiprobiotics of the Symbiter group in patients with chronic generalized periodontitis contributes to the restoration of the oxidative-antioxidant balance of the oral fluid, as evidenced by the probable decrease in the content of TBA-reactants with the growth of activity of catalase and SOD in comparison with these indicators before treatment.
Keywords: слинні залози
гіпергастринемія
оксидативний стрес
пародонт
симбітер ацидофільний
симбітер Омега
слюнные железы
гипергастринемия
окислительный стресс
пародонт
Симбитер ацидофильный
симбитер Омега
Salivary glands
hypergastrinemia
oxidative stress
periodontium
Symbiter Acidophilus
Symbiter Omega
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3044
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_molodi_vcheni_2016_2-1.pdf44,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.