Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/320
Title: Психологічні аспекти естетичної ринопластики
Other Titles: Психологические аспекты эстетической ринопластики
Psychological aspects of aesthetic rhinoplasty
Authors: Скрипніков, Андрій Миколайович
Скрипников, Андрей Николаевич
Skrypnikov, A.
Животовська, Лілія Валентинівна
Животовская, Лилия Валентиновна
Zhyvotovska, L.
Боднар, Леся Анатоліївна
Боднарь, Леся Анатольевна
Bodnar, L.
Шиндер, Вячеслав Володимирович
Шиндер, Вячеслав Владимирович
Shynder, V.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Психологічні аспекти естетичної ринопластики / А. М. Скрипніков, Л. В. Животовська, Л. А. Боднар, В. В. Шиндер // Світ медицини та біології. – 2016. – Вип. 1 (55). – С. 205 –210.
Abstract: Аналіз літературних джерел показав, що останніми роками активно вивчаються характеристики пацієнтів, які звертаються до хірургів з метою виконання естетичної ринопластики. Доведено, що такі пацієнти мають деякі особливості психічного стану і навіть психічні розлади, які можуть впливати на психологічний результат оперативного втручання та потребують медикаментозної та психотерапевтичної корекції. Аналіз наукової літератури дав можливість припустити, що існує певна ступінь конгруентності у факторах, які, ймовірно, є предикторами несприятливих наслідків операції, а саме: демографічні чинники (чоловіча стать, молодий вік); психологічні/психіатричні чинники (стан депресії або тривожності, дисморфофобія, розлад особистості); особисті проблеми (мотивоване переконання, що косметична хірургічна операція може зберегти відносини або усунути розбіжності між партнерами); нереалістичні очікування щодо результатів операції; попередня хірургічна операція, якою пацієнт був незадоволений, а також мінімальні деформації; Анализ литературных источников показал, что в последние годы активно изучаются характеристики пациентов, обращающихся к хирургам с целью выполнения эстетической ринопластики. Доказано, что такие пациенты имеют некоторые особенности психического состояния и даже психические расстройства, которые могут влиять на психологическое результат оперативного вмешательства и требуют медикаментозной и психотерапевтической коррекции. Анализ научной литературы позволил предположить, что существует определенная степень конгруэнтности в факторах, которые, вероятно, являются предикторами неблагоприятных последствий операции, а именно: демографические факторы (мужской пол, молодой возраст) психологические/психиатрические факторы (состояние депрессии или тревожности, дисморфофобия, расстройство личности); личные проблемы (мотивированное убеждение, что косметическая хирургическая операция может сохранить отношения или устранить разногласия между партнерами); нереалистичные ожидания относительно результатов операции; предыдущая хирургическая операция, которой пациент был недоволен, а также минимальные деформации; The analysis of scientific literature showed that the characteristics of patients seeking to plastic surgeon for aesthetic rhinoplasty are studied in recent years actively. It is proved that these patients have some features of mental state and even mental disorders that can affect psychological result of surgery and require medication and psychological adjustment. The analysis of scientific literature suggests a certain degree of congruence of factors that are likely to be predictors of adverse effects of the operation, namely demographic factors: male gender, young age (exact age is not reported); psychological/psychiatric factors: depression or anxiety, dysmorphophobia, personality disorder; personal problems, reasoned belief in the need of cosmetic surgery to save the relationship or eliminating differences between partners; unrealistic expectations regarding the results of operations; dissatisfaction with the results of previous surgery and minimum deformations.
Keywords: косметичні дефекти та деформації носа
естетична ринопластика
косметические дефекты и деформации носа
эстетическая ринопластика
cosmetic defects and deformations of the nose
aesthetic rhinoplasty
ISSN: 2079-8334
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/320
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psykholohichni aspekty estetychnoi rynoplastyky.pdf157,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.