Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3281
Title: Вибір методу герніопластики за умов моніторингу показників внутрішньочеревного тиску
Other Titles: Выбор метода герниопластики при условии мониторинга показателей внутрибрюшного давления
Choice method for hernia repair uchslovii performance monitoring intraabdominal pressure
Authors: Лавренко, Дмитро Олександрович
Малик, Сергій Васильович
Подлєсний, Володимир Ігорович
Капустянський, Денис Васильович
Парасоцький, Володимир Іванович
Лавренко, Дмитрий Александрович
Малик, Сергей Васильевич
Подлесный, Владимир Игоревич
Капустянский, Денис Васильевич
Парасоцкий, Владимир Иванович
Lavrenko, D.
Malyk, S.
Podlyesnyy, V.
Kapustyansky D. V.
Parasotsʹkyy, V.
Issue Date: 2013
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Вибір методу герніопластики за умов моніторингу показників внутрішньочеревного тиску / Д. О. Лавренко, С. В. Малик, В. І. Подлєсний [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – №2. – С. 138–140.
Abstract: В умовах хірургічного відділення багатопрофільного лікувального закладу м. Полтава за період з 2008 по 2012 рік проліковано 106 хворих з вентральними грижами та ожирінням. З них 11 (10,3%) чоловіків, 95 (89,6%) жінок. Хворі були у віці від 25 до 82 років. Середній вік пацієнтв складав 53 роки. У процесі проведення багатофакторних досліджень були встановлені критерії для вибору використання різних видів пластики черевної стінки. Вибір тактики хірургічного лікування хворих з вентральними грижами та ожирінням повинен плануватися в залежності від результатів доопераційних обстежень. Методику аутопластики варто застосовувати при пластиці малих гриж. При виконанні аллогерниопластики перевагу варто надавати методові "sublay" , метод "іnlay" – змушено використовувати при дефіциті тканин у ділянці грижового дефекту; В условиях хирургического отделения многопрофильного лечебного учереждения г. Полтава за период с 2008 по 2012 год пролечено 106 больных с вентральними грижами и ожирением. Из них 11 (10,3%) мужчин, 95 (89,6%) женщин. Больные были в возрасте от 25 до 82 лет. Средний возраст пациентов составил 53 года. В процессе проведения многофакторных исследований были установлены критерии для выбора приминения различных видов пластики брюшной стенки. Выбор тактики хирургического лечения больных с вентральными грижами и ожирением должен планироваться в зависимости от результатов дооперационных обследований. Методику аутопластики следует применять при пластике малых грыж. При выполнении аллогерниопластики преимущество следует предоставлять методу "sublay" , метод "іnlay" – вынуждено использовать при дефиците тканей в участке грыжевого дефекта; In the surgical department of a multidisciplinary medical Poltava Institution from 2008 to 2012, 106 patients were treated with ventral grizhami and obesity. Of these, 11 (10.3%) men, 95 (89.6%) women. Patients ranged in age from 25 to 82 years. The mean age was 53 years. In the process of multi-factor studies have established the criteria for the selection of application of various types of plastic abdominal wall. Choice of surgical treatment of patients with ventral grizhami and obesity should be planned according to the results of pre-operative examinations. Autoplasty methodology should be applied to the plastic small hernias. When the allogernioplastiki advantage should provide method "sublay", method "іnlay" - has to be used with a deficit of tissue at the site of the hernial defect.
Keywords: вентральні грижі
ожиріння
внутрішньочеревний тиск
вентральные грыжи
ожирение
внутрибрюшное давление
ventral hernia
obesity
intra-abdominal pressure
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3281
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vibir-metodu-gernioplastiki-za-umov-monitoringu-pokaznikiv-vnutrishnocherevnogo-tisku.pdf297,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.