Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3520
Title: Вивчення біологічної хімії відіграє важливу роль у формуванні здорового способу життя студентів-медиків
Other Titles: Изучение биологической химии играет важную роль в формировании здорового образа жизни студентов-медиков
The study of biological chemistry plays an important role in shaping the healthy lifestyle of medical students
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Тарасенко, Лідія Мусіївна
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Григоренко, Василь Кирилович
Білець, Марина Володимирівна
Слободяник, Наталія Миколаївна
Манько, Анна Миколаївна
Омельченко, Олександр Євгенійович
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каринэ Степановна
Тарасенко, Лидия Моисеевна
Нетюхайло, Лилия Григорьевна
Григоренко, Василий Кирилович
Билец, Марина Владимировна
Слободяник, Наталия Николаевна
Манько, Анна Николаевна
Омельченко, Александр Евгеньевич
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Neporada, K. S.
Tarasenko, L. M.
Netukhaylo, L. G.
Grygorenko, V. K.
Bilets, М. V.
Slobodyanyk, N. M.
Manko, A. M.
Omelchenko, А. Е.
Sukhomlyn, A. A.
Issue Date: 2011
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Citation: Непорада К. С. Вивчення біологічної хімії відіграє важливу роль у формуванні здорового способу життя студентів-медиків / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [та ін.] // Збірник наукових праць регіонально семінару «ІV Менделєєвські читання». – Полтава, 2011. – С. 184–186.
Abstract: У статті досліджено патання підвищення якості підготовки лікарів у сучасних умовах. З’ясовано шляхи підвищення рівня медичної освіти в Україні, висвітлено роль біологічної хімії у формуванні здорового способу життя майбутнього лікаря; В статье изучены вопросы повышения качества подготовки врачей в современных условиях. Установлены пути повышение уровня медицинского образования в Украине, освещена роль биологической химии в формировании здорового способа жизни будущего врача; The article considers the improvement of the quality of training of doctors in modern conditions. Tracks are outlined raising the level of medical education in Ukraine, highlights the role of biological chemistry in shaping the future physician.
Keywords: підготовка лікарів
біологічна хімія
вдосконалення
здоровий спосіб життя
подготовка врачей
биологическая химия
совершенствование
здоровый образ жизни
preparation of doctors
biological chemistry
perfection
healthy lifestyle
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3520
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_Mendel_chytan_2011-1.pdf68,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.