Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3633
Title: Личностно ориентированный подход как условие развития компетентности студентов-иностранцев при обучении на кафедре терапевтической стоматологи
Other Titles: Особистісно орієнтований підхід як умова розвитку компетентності студентів-іноземців при навчанні на кафедрі терапевтичної стоматології
Personally oriented approach as a condition for the development of competencies of foreign students during education at the department of therapeutic dentistry
Authors: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Дубовая, Людмила Іванівна
Литовченко, Ірина Юріївна
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Попович, Іван Юрійович
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Дубовая, Людмила Ивановна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Попович, Иван Юрьевич
Petrushanko, T.
Dubovaya, L.
Litovchenko, I.
Bublii, T.
Popovich, I.
Issue Date: 2013
Publisher: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Citation: Личностно ориентированный подход как условие развития компетентности студентов-иностранцев при обучении на кафедре терапевтической стоматологиии / Т. А. Петрушанко, Л. И. Дубовая, И. Ю. Литовченко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (37). – С. 137–139.
Abstract: Новая, личностно ориентированная концепция образования предполагает формирование личности с собственными целями, содержанием, технологиями. В современной высшей школе по-прежнему превалирует традиционный тип образования с ориентацией на знания. Компетентности обозначаются, как способности личности осуществлять сложные виды действий. На кафедре терапевтической стоматологии сформировать компетентность у студентов-иностранцев позволяет освоение четырех типов – опыт познавательной деятельности, опыт осуществления известных способов деятельности, опыт творческой деятельности, опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений; Нова, особистісно орієнтована концепція освіти передбачає формування особистості з власними цілями, змістом, технологіями. У сучасній вищій школі як і раніше превалює традиційний тип освіти з орієнтацією на знання. Компетентності позначаються, як здатності особистості здійснювати складні види дій. На кафедрі терапевтичної стоматології сформувати компетентність у студентівіноземців дозволяє освоєння чотирьох типів - досвід пізнавальної діяльності, досвід здійснення відомих способів діяльності, досвід творчої діяльності, досвід здійснення емоційно-ціннісних відносин; New, student-oriented education concept involves the formation of identity with their own goals, content and technologies. In modern higher education still prevailing traditional type of education with a orientation on knowledge. Competencies identified as the individual's ability to perform out complex types of actions. At the Department of dentistry form competence of international students allows development of four types of experience - the experience of cognitive activity, the experience of the known methods of work, the experience of creativity, experience of emotional and value relations.
Keywords: обучение
компетентность
личность
иностранные студенты
терапевтическая стоматология
навчання
компетентність
особистість
іноземні студенти
терапевтична стоматологія
education
competence
personality
foreign students
therapeutic dentistry
ISSN: 2079-8334
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3633
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Personally oriented approach as a condition .pdf131,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.