Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3696
Title: Використання сучасних інноваційних технологій та класичних підходів у процесі вивчення біологічної хімії
Other Titles: Использование современных инновационных технологий и классических подходов в процессе изучения биологической химии
Use of modern innovative technologies and classical approaches in the process of studying biological chemistry
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Тарасенко, Лідія Мусіївна
Григоренко, Василь Кирилович
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Білець, Марина Володимирівна
Прислопська, Наталія Миколаївна
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Омельченко, Олександр Євгенійович
Непорада, Каринэ Степановна
Тарасенко, Лидия Моисеевна
Григоренко, Василий Кирилович
Нетюхайло, Лилия Григорьевна
Билец, Марина Владимировна
Прислопская, Наталия Николаевна
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Омельченко, Александр Евгеньевич
Neporada, K. S.
Tarasenko, L. M.
Grygorenko, V. K.
Netukhaylo, L. G.
Bilets, М. V.
Pryslopska, N. M.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Omelchenko, А. Е.
Issue Date: 2010
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Використання сучасних інноваційних технологій та класичних підходів у процесі вивчення біологічної хімії / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, В. К. Григоренко [та ін.] // «Іноваційні освітні технології у підготовці медичних кадрів» : матеріали навчально-методичної конференції. – Полтава, 2010. – С. 23–24.
Abstract: Дуже важливим у вивченні біохімії є оптимізація співвідношення класичних аспектів у вивченні предмету та використання нових методик у викладанні дисципліни. Важливо гармонічно використовувати фундаментальні класичні методи викладання предмету поряд з новими технологіями навчання. Використання нового повинно базуватись на глибокому досвіді минулого, тоді результат буде спрямованим на виховання нової генерації спеціалістів, які знають і можуть вирішувати дуже складні питання у своїй практичній діяльності. Отже комплексне використання класичних підходів та інноваційних технологій у вивченні біологічної хімії сприяє оптимальному засвоєнню матеріалу студентами; Очень важным в изучении биохимии является оптимизация соотношения классических аспектов в изучении предмета и использование новых методик в преподавании дисциплины. Важно гармонично использовать фундаментальные классические методы преподавания предмета наряду с новыми технологиями обучения. Использование нового должно основываться на глубоком опыте прошлого, тогда результат будет направленным на воспитание нового поколения специалистов, которые знают и могут решать очень сложные вопросы в своей практической деятельности. Итак комплексное использование классических подходов и инновационных технологий в изучении биологической химии способствует оптимальному усвоению материала студентами; Very important in the study of biochemistry is the optimization of the ratio of classical aspects in the study of the subject and the use of new techniques in teaching discipline. It is important to harmoniously use the fundamental classical methods of teaching the subject along with new learning technologies. The use of a new one should be based on the profound experience of the past, then the result will be aimed at educating a new generation of specialists who know and can solve very complex issues in their practical work. Consequently, the complex use of classical approaches and innovative technologies in the study of biological chemistry contributes to the optimal absorption of material by students.
Keywords: підготовка лікарів
біологічна хімія
вдосконалення
інноваційні освітні технології
подготовка врачей
биологическая химия
совершенствование
инновационные образовательные технологии
preparation of doctors
biological chemistry
perfection
innovative educational technologies
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3696
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_InnovaciyniOsvitniTeh_2010.pdf57,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.