Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3809
Title: Metabolic сhanges in salivary glands of rats under glutamate-induced obesity
Other Titles: Метаболические изменения в слюнных железах крыс в условиях глутамат-индуцированного ожирения
Метаболічні зміни у слинних залозах щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння
Authors: Берегова, Тетяна Володимирівна
Фалалєєва, Тетяна Михайлівна
Непорада, Каріне Степанівна
Гордієнко, Людмила Петрівна
Береговая, Татьяна Владимировна
Фалалеева, Татьяна Михайловна
Непорада, Каринэ Степановна
Гордиенко, Людмила Петровна
Berehova, T. V.
Falalyeyeva, T. M.
Neporada, K. S.
Hordiienko, L. P.
Issue Date: 2014
Publisher: Symbiosis publishing house
Citation: Metabolic сhanges in salivary glands of rats under glutamate-induced obesity / T. V. Beregova, T. M. Falalyeyeva, K. S. Neporada, L. P. Hordiienko // Dent Oral Disord Ther. – 2014. – Vol. 2, № 3. – P. 1-4.
Abstract: За останні два десятиліття в світі спостерігається стійкий ріст ожиріння, а кількість людей з зайвим вагою та ожирінням у всьому світі досягли масштабів епідемії. Загальновідомо, що ожиріння викликає порушення обміну речовин і призводить до розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, гіпертонії та стеатозу печінки. Ожиріння є однією з невідкладних медичних проблем, яка в основному пов'язана з низькою фізичною активністю, зростанням висококалорійного харчування, а також з неконтрольованим використанням харчових добавок, особливо глутамату натрію. Існує тісний взаємозв'язок між ожирінням і станом порожнини рота. Ожиріння пов'язане з розвитком гіпосалівації. Однак патологічні механізми, пов'язані з впливом ожиріння на слизові залози, не повністю встановлені. На експериментальній моделі ожиріння, викликаної глутаматом натрію, встановлено метаболічні зміни в тканинах слинних залоз щурів. Введення глатамату натрію в неонатальному періоді призводить до розвитку ожиріння у чотирьох місячних щурів. За умов глутамат-індукованого ожиріння, спостерігаються метаболічні зміни в слинних залозах, такі як достовірне підвищення активності NO-синтази та нітритів, значне зниження активності орніндекарбоксилазb альфа-амілази, підвищення загальної протеолітичної активності та значне зниження загальної антитриптичної активності, достовірне збільшення вмісту окисно- модифікованих білків; За последние два десятилетия в мире наблюдается устойчивый рост ожирения, и количество людей с избыточным весом и ожирением во всем мире достигли масштабов эпидемии. Хорошо известно, что ожирение вызывает нарушения обмена веществ и приводит к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии и стеатозу печени. Ожирение является одной из неотложных медицинских проблем, которая в основном связана с низкой физической активностью, чрезмерным употреблением высококалорийных продуктов, а также с неконтролируемым использованием пищевых добавок, особенно глутамата натрия. Существует тесная связь между ожирением и состоянием полости рта. Ожирение связано с развитием гипосаливации. Однако патологические механизмы, связанные с воздействием ожирения на слюнные железы, не полностью установлены. На экспериментальной модели ожирения, вызванной глутаматом натрия, изучено метаболические изменения в тканях слюнных желез крыс. Введение глутамата натрия в неонатальном периоде приводит к развитию ожирения у четырехмесячных крыс. При ожирении, вызванном глутаматом натрия, наблюдаются метаболические изменения в слюнных железах крыс, такие как достоверное повышение активности NО-синтазы и нитритов, значительное снижение активности орнитиндекарбоксилазы альфа -амилазы, повышение общей протеолитической активности и значительное снижение общей антитриптической активности, достоверное увеличение содержания окислительно-модифици-рованных белков; In the past two decades, the world has seen a sustained increase in obesity, and the levels of overweight and obese persons worldwide have reached epidemic proportions. It is well established that obesity induces all major metabolic disorders, especially diabetes, cardiovascular disease, hypertension, and fatty liver disease. Obesity is one of the urgent medical concerns that mainly associated with low physical activity, the growth of high caloric feeding as well as the uncontrolled use of food additives, especially monosodium glutamate. There is a close relation between obesity and oral health. Obesity is associated with hypo salivation and thereby related to several aspects of oral health. However, pathological mechanisms involved in the impact of obesity to salivary glands are not fully established. On experimental model of obesity induced by monosodium glutamate metabolic changes were studied in the tissues of salivary glands of rats. Administration of monosodium glutamate in the neonatal period leads to the development of obesity in four -month-old rats. Under monosodium glutamate - induced - obesity there are metabolic changes in salivary glands of rats such as marked elevation in the activity of NО-synthase and the maintenance of nitrites, significant decrease of activity of ornithine decarboxylase and α-amylase, increasing activity of general proteinases and significant decreasing of general proteinases inhibitors maintenance, significant increase of oxidative modified proteins.
Keywords: слинні залози
ожиріння
глутамат натрію
слюнные железы
ожирение
глутамат натрия
salivary glands
obesity
monosodium glutamate
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3809
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hordiienko_dentistry-oraldisorders-therapy_2014.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.