Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3887
Title: Роль бактеріальної транслокації у патогенезі хронічного пієлонефриту
Other Titles: Роль бактериальной транслокации из кишечника в патогенезе хронического пиелонефрита
Role of bacterial translocation from intestine in chronic pyelonephritis pathogenesis
Authors: Пустовойт, Ганна Леонідівна
Кострікова, Юлія Анатоліївна
Ярмола, Тетяна Іванівна
Циганенко, Ірина Володимирівна
Овчаренко, Людмила Костянтинівна
Пустовойт, Анна Леонидовна
Кострикова, Юлия Анатольевна
Ярмола, Татьяна Ивановна
Циганенко, Ирина Владимировна
Овчаренко, Людмила Константиновна
Pustovoit, A. L.
Kostrikova, Yu. A.
Yarmola, T. I.
Ciganenko, I. V.
Ovcharenko, L. K.
Issue Date: 2010
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Роль бактеріальної транслокації у патогенезі хронічного пієлонефриту / Г. Л. Пустовойт, Ю. А. Кострікова, Т. І. Ярмола [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2010. – № 3. – С. 28–31.
Abstract: Резюме. Проведене бактеріологічне дослідження аутопсійного матеріалу, взятого у 10 осіб молодого і зрілого віку (середній вік 36,3±3,3 років), 10 осіб середнього віку (середній вік 52,3±1,8 років) та 10 осіб похилого і старечого віку (середній вік 69,4±3,7 років), які за життя не мали нефрологічної патології. За результатами дослідження, бактеріальна мікрофлора, котра може виступати у ролі уропатогенів, із нирки виділена у 20 об’єктів дослідження (66,7%), із тонкої кишки – у 16 об’єктів дослідження (53,3%) та із товстої кишки - у 16 об’єктів дослідження (53,3%). Із них, у 9 випадках (45,0%) із нирки та кишечника виділена ідентична мікрофлора. Виділення бактеріальної мікрофлори із ниркової тканини людей, які за життя не мали будь-яких даних за захворювання нирок, дає підставу припустити існування бактеріальної транслокації із кишечника як фізіологічного явища, що спостерігається впродовж усього життя.; Резюме. Проведено бактериологическое исследование аутопсийного материала, взятого у 10 человек молодого и зрелого возраста (средний возраст 36,3±3,3 лет), 10 человек среднего возраста (средний возраст 52,3±1,8 лет) и 10 человек пожилого и старческого возраста (средний возраст 69,4±3,7 лет), которые при жизни не имели нефрологической патологии. По результатам исследования, бактериальная микрофлора, которая может выступать в роли уропатогенов, из почки выделена у 20 объектов исследования (66,7%), из тонкой кишки – у 16 объектов исследования (53,3%) и из толстой кишки – у 16 объектов исследования (53,3%). Из них, в 9 случаях (45,0%) из почки и кишечника выделена идентичная микрофлора. Выделение бактериальной микрофлоры из почечной ткани людей, которые при жизни не имели каких-либо данных про заболевания почек, дает основания допустить существование бактериальной транслокации из кишечника как физиологического явления, которое наблюдается на протяжении всей жизни.; Summary. There were done a bacteriologic tests of postmortem material taken from 10 persons of young and middle age (mean age 36,3±3,3 years), 10 persons of middle age (mean age 52,3±1,8 years) and 10 persons of elder and senile age (mean age 69,4±3,7 years) that didn’t have any renal pathology. Probably uropathogenic bacteria were obtained from kidneys in 20 persons (66,7%), from small intestine in 16 persons (53,3%) and from large intestine in 16 persons (53,3%). From the above mentioned in 9 cases (45,0%) bacteria obtained from kidney and intestine were the same. Obtaining of bacteria from the renal tissue in persons that didn’t have any renal pathology affords ground for suppose of intestinal bacteria translocation as physiologic process that continues during all life.
Keywords: бактеріальна транслокація із кишечника
хронічний пієлонефрит
патогенез
бактериальная транслокация из кишечника
хронический пиелонефрит
bacterial translocation from intestine
chronic pyelonephritis
pathogenesis
ISSN: 2079-8334
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3887
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_med_2010_3_8.pdf252,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.