Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3907
Title: Визначення деструкції ендотеліоцитів як маркера ураження судин у чоловіків літнього віку
Other Titles: Определение деструкции эндотелиоцитов как маркера поражения сосудов у мужчин пожилого возраста
Determination of endotheliocites destruction as a marker of vascular damage in ageing males
Authors: Пустовойт, Ганна Леонідівна
Пустовойт, Анна Леонидовна
Pustovoit, A. L.
Issue Date: 2016
Publisher: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сексології та андрології», Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний видавничий дім «Професіонал», Інститут урології Академії медичних наук України
Citation: Пустовойт Г. Л. Визначення деструкції ендотеліоцитів як маркера ураження судин у чоловіків літнього віку / Г. Л. Пустовойт // Здоровье мужчины. – 2016. – № 2. – С. 60–62.
Abstract: Резюме. Мета дослідження: вивчити діагностичну значущість деструкції ендотеліоцитів шляхом підрахунку циркулюючих CD32+, CD40+%мікрочастин як маркера ендотеліальної дисфункції у чоловіків похилого віку. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 64 чоловіки віком від 45 до 76 років, яких розподілили на дві групи. До основної групи увійшли 40 осіб, хворих на цукровий діабет 2%го типу (ЦД%2) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ). До контрольної групи увійшли 24 особи, що не мали зазначеної вище патології. В обох групах чоловіки були розподілені на дві підгрупи відповідно до віку. До І підгрупи основної групи увійшли 20 осіб віком 45–59 років, до ІІ підгрупи – 20 осіб похилого і старечого віку (>60 років). До І підгрупи контрольної групи увійшли 10 осіб середнього віку, до ІІ підгрупи – 14 осіб похилого і старечого віку. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів визначали шляхом підрахунку CD32+, CD40+%мікрочастин (специфічних маркерів ендотеліоцитів) методом проточної цитофлюориметрії. Рівень ендотеліну у сироватці крові визначали імуноферментним методом. Результати. Як в основній, так і в контрольній групах у пацієнтів похилого і старечого віку спостерігали збільшення кількості циркулюючих CD32+, CD40+%мікрочастин у порівнянні з пацієнтами середнього віку: 5,06±1,92•107/л проти 4,76±1,87•107/л (р>0,05) та 2,2±0,2•107/л проти 1,99±0,3•107/л відповідно (р>0,05). Незалежно від віку в основній групі кількість циркулюючих CD32+, CD40+%мікрочастин більше, ніж у 2 рази перевищувала зазначений показник у контрольній групі: у І підгрупі – 4,76±1,87•107/л проти 1,99±0,3•107/л (р<0,01), у ІІ підгрупі – 5,06±1,92•107/л проти 2,2±0,2•107/л відповідно (р<0,05), що свідчить про зв’язок ЦД%2 та АГ з пошкодженням ендотелію. У чоловіків похилого і старечого віку, що страждають на ЦД%2 та АГ, спостерігався більш високий рівень ендотеліну порівняно з контрольною групою: 3,92±0,7 фмоль/мл та 1,82±0,27 фмоль/мл відповідно (р<0,05). При цьому і у чоловіків середнього віку, що страждають на ЦД2 та АГ, також визначали більш високий рівень ендотеліну порівняно з контрольною групою: 2,06±0,6 фмоль/мл та 1,28±0,25 фмоль/мл відповідно (р<0,05). Заключення. Збільшення кількості циркулюючих CD32+, CD40+ мікрочастин паралельно з підвищенням рівня ендотеліну свідчить про те, що означені показники деструкції ендотеліоцитів виступають маркерами ендотеліальної дисфункції.; Резюме. Цель исследования: изучить диагностическую ценность деструкции эндотелиоцитов путем подсчета уровня циркулирующих CD32+, CD40+ микрочастиц как маркера эндотелиальной дисфункции у мужчин пожилого возраста. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 64 мужчины в возрасте от 45 до 76 лет, которых разделили на две группы. В основную группу вошли 40 мужчин с сахарным диабетом 2"го типа (СД 2) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), в контрольную – 24 человека без упомянутой выше патологии. В обеих группах мужчины были разделены на две подгруппы по возрасту. В І подгруппу основной группы вошли 20 человек в возрасте 49–59 лет, во II подгруппу – 20 человек пожилого и старческого возраста (>60 лет). В І подгруппу контрольной группы вошли 10 человек среднего возраста, во ІІ подгруппу – 14 людей пожилого и старческого возраста. Уровень циркулирующих эндотелиоцитов определяли путем подсчета CD32+, CD40+ микрочастиц (специфических маркеров эндотелиоцитов) методом проточной цитофлюориметрии. Уровень эндотелина в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. Результаты. Как в основной, так и в контрольной группах у пациентов пожилого и старческого возраста наблюдали увеличение количества циркулирующих CD32+, CD40+ микрочастиц по сравнению с пациентами среднего возраста: 5,06±1,92•107/л против 4,76±1,87•107/л (р>0,05) и 2,2±0,2•107/л против 1,99±0,3•107/л соответственно (р>0,05). Независимо от возраста в основной группе количество циркулирующих CD32+, CD40+ микрочастиц более чем в 2 раза превышало показатель контрольной группы: в І подгруппе – 4,76±1,87•107/л против 1,99±0,3•107/л (р<0,01), во ІІ подгруппе – 5,06±1,92•107/л против 2,2±0,2•107/л соответственно (р<0,05), что указывает на связь СД 2 и АГ с повреждением эндотелия. У мужчин пожилого и старческого возраста, страдающих СД"2 и АГ, выявили более высокий уровень эндотелина по сравнению с контрольной группой: 3,92±0,7 фмоль/мл против 1,82±0,27 фмоль/мл (р<0,05) и 2,06±0,6 фмоль/мл против 1,28±0,25 фмоль/мл соответственно (р<0,05). Заключение. Увеличение количества циркулирующих CD32+, CD40+ микрочастиц параллельно с повышением уровня эндотелина у стареющих мужчин с СД"2 и АГ свидетельствует о том, что данные показатели деструкции эндотелиоцитов выступают маркерами эндотелиальной деструкции.; Summary. The objective: is to evaluate the diagnostic value of the destruction of endothelial cells by calculating the levels of circulating CD32+, CD40+ microparticles as a marker of endothelial dysfunction in ageing males. Patients and methods. the study involved 64 men aged 45 to 76 years. The study group consisted of 40 men suffering from type 2 diabetes mellitus (DM"2) in combination with arterial hypertension (AH) and the control group – 24 patients without the abovementioned diseases. In both groups, the patients were divided into two subgroups: the subgroup of I – a persons of middle age (45–59 years), II subgroup – persons  60 years. The level of circulating endothelial cells was determined by counting CD32+, CD40+ microparticles (endothelial specific markers) by flow cytometry, endothelin levels in serum were determined by ELISA. Results. Both in the main and control groups elderly patients showed an increase in the number of circulating CD32+, CD40+ microparticles compared with those of middle age: 5,06±1,92•107/L vs. 4,76±1,87•107/L (p>0,05) and 2,2±0,2•107/L vs. 1,99±0,3•107/L, respectively (p>0,05). Regardless of age in the study group the number of circulating CD32+, CD40+ microparticles were more than 2 times higher than in the control group: in the I subgroup 4,76±1,87•107/L vs. 1,99±0,3•107/L (p<0,01) in the subgroup II –5,06±1,92•107/L vs. 2,2±0,2•107/L, respectively (p<0,05), indicating the correlation of type 2 diabetes mellitus (DM 2) and hypertension with damage of the endothelium. Regardless to age in men suffering from type 2 diabetes and hypertension, a higher level of endotelin compared with control group was revealed: 3,92±0,7 fmol/mL vs 1,82±0,27 fmol/mL (p<0,05) and 2,06±0,6 fmol/mL vs 1,28±0,25 fmol/mL respectively (p<0,05). Conclusion. Increased levels of circulating CD32+, CD40+ microparticles simultaneously with increased levels of endothelin in ageing males with type 2 diabetes and hypertension show that these markers can be evaluated as indicators of endothelial destruction and dysfunction.
Keywords: андрогенний дефіцит у чоловіків похилого віку
маркери ендотеліальної дисфункції
деструкція ендотеліоцитів
андрогенный дефицит у мужчин пожилого возраста
маркеры эндотелиальной дисфункции
деструкция эндотелиоцитов
androgen deficiency in ageing males
markers of endothelial dysfunction
destruction of endothelial cells
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3907
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdmu_2016_2_14.pdf124,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.