Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/393
Title: Анализ представлений о зубных отложениях
Other Titles: Аналіз уявлень про зубні відкладення
Analysis of representations of dental plaque
Authors: Бойченко, Ольга Миколаївна
Котелевська, Наталія Василівна
Ніколішин, Анатолій Карлович
Зайцев, Андрій Володимирович
Бойченко, Ольга Николаевна
Котелевская, Наталия Васильевна
Николишин, Анатолий Карлович
Зайцев, Андрей Владимирович
Boychenko, O. M.
Kotelevsky, N. V.
Nikolishin, A. K.
Zaitsev, A. V.
Issue Date: 2017
Publisher: Українська академія наук (м.Київ), Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» (м.Полтава)
Citation: Анализ представлений о зубных отложениях / О. Н. Бойченко, Н. В. Котелевская, А. К. Николишин [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, т. 1 (137). – С. 19–24.
Abstract: Колонії мікроорганізмів на зубах є окремим випадком знаходження мікрофлори на поверхнях органів ротової порожнини, яку називають також оральним біотопом. Оральний біотоп поділяють на кілька: біотопів слизової оболонки порожнини рота, біотоп ясенного жолобка, біотоп ротової рідини, на- зубний біотоп. Найбільший інтерес дослідникам представляє саме назубний, тому що з ним пов’язують розвиток карієсу зубів і захворювань пародонту. Назубні відкладення можуть бути м'якими і твердими (мінералізованими і немінералізованние), над та під ясневі. Обов’язковою умовою для виникнення назубних відкладень є присутність мікрофлори в порожнині рота. Це положення експериментально доведено у гнотобіотичних (стерильних щодо мікробів) тварин назубні відкладення не утворюються. Колонізація зубів мікроорганізмами простежена та досліджена при утворенні назубних відкладень у людини. Вважається, що тут є багато нез’ясованих питань щодо аналогії і відмінності складу, структури і механізму утворення назубних відкладень. Також вважається, що не розкритий повністю механізм утворення і мікроелементний склад дентального біотопу. Існує і багато інших спірних питань. Цілком ймовірно, що така обставина пов’язано із застосуванням методів пізнання в цій області. Зроблений у роботі аналіз вказує на те, що відмінності в алгоритмі освіти зубних відкладень пов’язаний з різним оснащенням лабораторій, в яких проводилися дослідження. Наведено дані про те, що зубні відкладення носять не тільки патогенний характер, але можуть мати і інші функції. Нові погляди на деякі види мікроорганізмів і ферменти говорять або про еволюцію наукових уявлень, або про еволюцію зазначених утворень. Швидкість освіти назубних відкладень велика і різна у аеробів і анаеробів. Ця обставина може вказува¬ти на велику приспособлюючу здатність зазначеної організації, яка може використовуватися організмом-господарем на різних етапах її формування в своїх цілях. Цікаво уявлення про рецептори пеллікули і їх ролі як в зубному нальоту, так і в подальшій інтеграції з організаціями організму-господаря. З’ясування умов того, що до складу первинних колонізаторів входять карієсогенні мікроорганізми, а па- родонтопатогенних представників виявляють серед вторинних колонізаторів, може пролити світло на «ку-рйози» стоматології. Нез’ясованим є питання з мінералізацією - коли вона починається і яку функцію виконує в процесі життєдіяльності організму-господаря. Наведені в основній частині теорії дають нам уявлення про зубні відкладення, як про структурова- ну організацію. Ця організація має велику кількість видів мікроорганізмів. Мікроорганізми в зазначеній організації спеціалізуються і диференціюються в меншому ступені, ніж цього вимагає визначення органу або тканини. Вони володіють прагненням до створення системи. Цікавим є розгляд дентального біотопу з позицій теорії систем. Результати роботи не тільки розширюють кругозір, але і можуть служити відправною базою в дослідженнях подібного типу або базою для побудови подальших умовиводів; Колонии микроорганизмов на зубах являются частным случаем нахождения микрофлоры на поверхностях органов ротовой полости, которую именуют также оральным биотопом. Оральный биотоп разделяют на несколько: биотоп слизистой оболочки полости рта, биотоп десневого желобка, биотоп ротовой жидкости, назубный биотоп. Наибольший интерес исследователям представляет именно назубный, т.к. с ним связывают развитие кариеса зубов и заболеваний пародонта. Назубные отложения могут быть мягкими и твердыми (минерализованными и неминерализованными), над- и поддесневыми. Обязательным условием для возникновения назубных отложений является присутствие микрофлоры в полости рта. Это положение экспериментально доказано - у гнотобиотических (стерильных в отношении микробов) животных назубные отложения не образуются. Колонизация зубов микроорганизмами прослежена и исследована при образовании назубных отложений у человека. Считается, что здесь имеется много невыясненных вопросов относительно аналогии и различия состава, структуры и механизма образования назубных отложений. Также считается, что не раскрыт полностью механизм образования и микроэлементный состав дентального биотопа. Существует и много других спорных вопросов. Вполне вероятно, что такое обстоятельство связано с применением методов по-знания в этой области. Сделанный в работе анализ указывает на то, что отличия в алгоритме образования зубных отложений связан с разным оснащением лабораторий, в которых проводились исследования. Приведены данные о том, что зубные отложения носят не только патогенный характер, но могут иметь и другие функции. Новые взгляды на некоторые виды микроорганизмов и ферменты говорят либо об эволюции научных представлений, либо об эволюции указанных образований. Скорость образования назубных отложений велика и различна у аэробов и анаэробов. Это обстоятельство может указывать на большую приспособительную способность указанной организации, которая может использоваться организмом-хозяином на разных этапах ее формирования в своих целях. Интересно представление о рецепторах пелликулы и их роли как в образовании зубного налета, так и в дальнейшем функционировании этого образования в интеграции с организациями организма-хозяина. Выяснение условий того, что в состав первичных колонизаторов входят кариесогенные микроорганизмы, а пародонтопатогенных представителей обнаруживают среди вторичных колонизаторов, может пролить свет на «курьезы» стоматологии. Невыясненным является вопрос с минерализацией - когда она начинается и какую функцию выполняет в процессе жизнедеятельности организма-хозяина. Приведенные в основной части теории дают нам представление о зубных отложениях, как о структурированной организации. Эта организация имеет большое количество видов микроорганизмов. Микроорганизмы в указанной организации специализируются и дифференцируются в малой степени, чем этого требует определение органа или ткани. Они обладают стремлением к созданию системы. Представляет интерес рассмотрение дентального биотопа с позиций теории систем. Результаты работы не только расширяют кругозор, но и могут служить отправной базой в исследованиях подобного типа либо базой для построения дальнейших умозаключений; Colonies of microorganisms on teeth is a special case of microorganisms on surfaces of the mouth, also known as oral biotope. Oral biotope divided into several, biotope oral mucosa, gingival groove biotope, biotope oral fluid dental biotope. The greatest interest is dental researchers is because it is associated with the development of dental caries and periodontal disease. Dental deposits may be soft and hard (mineralized and notmineralized) above and below gingival. An obligatory condition for the occurrence of dental plaque is the presence of microor¬ganisms in the mouth. This provision proved experimentally in gnotobionts (sterile of microbes on) animals of dental deposits are not formed. Colonization with microorganisms teeth traced and investigated the formation of dental plaque in humans. It is believed that there are many unclear questions about similarities and differences in composi¬tion, structure and mechanism of the formation of dental plaque. Also considered not fully disclosed the mechanism of formation and trace element composition of dental habitat. There are many other controversial issues. It is likely that this circumstance is due to the use of methods of knowledge in this area. Made in the analysis indicates that differences in plaque formation algorithm associated with different equip¬ment laboratories, which conducted the study. The data that dental plaque are not only pathogenic in nature, but may have other functions. New views on some types of microorganisms and enzymes or talk about the evolution of scientific understand¬ing, or the evolution of these structures. The rate of formation of dental plaque is great and different in aerobic and anaerobic. This can indicate a greater adaptive ability of that organization, which can be used by the body to host various stages of its formation to their advantage. Interestingly pellicle idea of receptors and their role as a plaque and a further integration organizations host organism. Clarification of the conditions that the original colonizers of the cariogenesis include microorganisms, and iden¬tify parodontogenesis representatives of secondary colonizers, may shed light on the «curiosities» dentistry. Unclear is the issue of salinity - when it starts and what is the function in the life of the host organism. These in the main theories give us an idea of dental plaque, as a structured organization. This organization has a large number of species of microorganisms. Microorganisms in that organization specialized and differentiated to a lesser degree than required by the definition of an organ or tissue. They have the desire to create the system. Interestingly dental examination habitat from the standpoint of systems theory. The results not only broadens the mind, but also can serve as a starting base in studies of this type or a base for building further reasoning.
Keywords: зубні відкладення
дентальний біотоп
мікрофлора
зубные отложения
дентальный биотоп
микрофлора
dental plaque
dental habitat
flora
ISSN: 2077-4214
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/393
Appears in Collections:Наукові праці
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 1 (137)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boychenko_analysis_of_representations.pdf196,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.