Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4158
Title: Динаміка каріозного процесу та стану тканин пародонта жінок під час вагітності
Other Titles: Динамика кариозного процесса и состояния тканей пародонта женщин во время беременности
Dynamics of caries process and condition of periodontium in pregnant women
Authors: Островська, Людмила Йосипівна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Петрученко, Наталія Володимирівна
Островская, Людмила Иосифовна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Петрученко, Наталия Владимировна
Ostrovska, L.
Petrushanko, T.
Bublii, T.
Petruchenko, N.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Динаміка каріозного процесу та стану тканин пародонта жінок під час вагітності / Л. Й. Островська, Т. О. Петрушанко, Т. Д. Бублій, Н. В. Петрученко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012 – Т. 12, Вип. 4 (40). – С. 39–42.
Abstract: Дослідження стоматологічного статусу вагітних м. Чернігова та м. Полтави виявило типові зміни досліджуваних показників: стан тканин пародонта вагітних має залежність із вихідним станом зубів, гігієною порожнини рота на початку вагітності. Констатований зв'язок посилюється у третьому триместрі вагітності. Зниження показника ПМК ротової рідини в обох групах обумовлені зниженням швидкості слиновиділення, підвищенням в’язкості, що в свою чергу обумовлюють ріст активності карієсогенних властивостей зубного нальоту до кінця гестаційного періоду, мають важливе значення для розвитку як карієсу зубів, так і запальних змін у тканинах пародонта у жінок під час всього терміну вагітності. Такий характер патогенетичних змін інтенсивності запалення в тканинах пародонта зубів є взаємопов’язаним та обумовлює обов’язкове їх врахування при розробці та впровадженні стоматологом профілактичних заходів для вагітних; Исследование стоматологического статуса беременных Чернигова и г. Полтавы выявило типичные изменения изучаемых показателей: состояние тканей пародонта беременных имеет зависимость с исходным состоянием зубов, гигиеной полости рта в начале беременности. Констатированнная связь усиливается в третьем триместре беременности. Снижение показателя ПМК ротовой жидкости в обеих группах обусловлены снижением скорости слюноотделения, повышением вязкости, что в свою очередь обуславливают рост активности кариесогенных свойств зубного налета до конца гестации периода, имеют важное значение для развития как кариеса зубов, так и воспалительных изменений в тканях пародонта у женщин во время всего срока беременности. Такой характер патогенетичных изменений интенсивности воспаления в тканях пародонта, зубов является взаимосвязанным и обусловет обязательное их учета при разработке и внедрении стоматологом профилактических мероприятий для беременных; The study of the dental status of pregnant women in Chernihiv and Poltava has allowed us to reveal the following typical changes: the condition of periodontium in pregnants correlates with the initial dental status, and oral hygiene at the early pregnancy. The correlation becomes stronger in the third trimester. The reduction of oral fluid MPS in both groups due to the lowered salivation, increased saliva viscosity, which in turn determines the cariogenic activity of dental plaque to the terminal gestational period are important for the development of caries and inflammatory changes in the periodontal tissues in women during the pregnancy. The nature of such pathogenic changes in periodontal tissues should be taken into account when planning preventive treatment for pregnant women.
Keywords: каріозний процес
тканини пародонта
вагітність
кариозный процесс
ткани парадонта
беременность
caries
pregnancy
periodontium
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4158
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dynamics of caries process and condition .pdf319,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.