Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/422
Title: Regional features of the microflora of urine and comparative evaluation of antimicrobial therapy in children with cystitis
Other Titles: Регіональні особливості мікробного пейзажу сечі та порівняльна оцінка антимікробної терапії дітей з циститом
Authors: Крючко, Тетяна Олександрівна
Kryuchko, T. A.
Харшман, Віра Петрівна
Harshman, V. P.
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Kuzmenko, N. V.
Олексієнко, Ярослава Миколаївна
Oleksiienko, J. M.
Харшман, Вера Петровна
Кузьменко, Наталия Валентиновна
Крючко, Татьяна Александровна
Issue Date: 2017
Publisher: Aluna Publishing
Citation: Kryuchko T. O. Regional features of the microflora of urine and comparative evaluation of antimicrobial therapy in children with cystitis / T. O. Kryuchko, V. P. Harshman, N. V. Kuzmenko, J. M. Oleksiienko // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. LXX, Nr 3 cz. – S. 566 – 570.
Abstract: Резюме. Зростання стійкості збудників до антибіотиків, в тому числі перехресної до інших класів антимікробних препаратів (АМП), котрі застосовуються в терапії повторних епізодів циститу у дітей, потребує постійного контролю стану питання регіональної антибіотикорезистентності. На сьогоднішній день, в лікуванні таких пацієнтів препаратами емпіричного вибору залишаються лікарські засоби зі збереженою активністю у відношенні до кишкової палички. Метою дослідження було вивчення регіональних особливостей мікробного пейзажу сечі у дітей з циститом та дослідження ефективності 7 денного прийому препарату «Фурамаг» в лікуванні повторних епізодів даної патології у дітей. Проведено клініко-лабораторне обстеження 65 дітей віком від 5 до 16 років. Перша група пацієнтів (33 дитини) приймали «Фурамаг» в основі антимікробної терапії, групу порівняння склали пацієнти (32 дитини), що приймали цефуроксиму аксетил. Тривалість терапії в обох групах склала 7днів. Результати бактеріологічного дослідження показали превалювання грам-негативної умовно-патогенної флори, зокрема, в структурі виділених збудників переважала E. coli (61,9%). Аналіз чутливості виявлених збудників до АМП показав високий відсоток резистентності E.coli до ампіциліну, амоксицилін/клавунату та гентаміцину (в 97,4% випадків), а у близько 50% вона була резистентна до цефотаксиму, цефуроксиму та цефтріаксону. Виявлено високі показники стійкості Enterococcus spp. (100%) та Enterobacter spp. (96,7%) до цефуроксиму, цефотаксиму та цефтріаксону. «Фурамаг» продемонстрував достовірно вищу бактеріологічну ефективність у порівнянні з цефуроксимом аксетилом що до ерадикації найбільш клінічно значимих збудників циститу, виявлених в Полтавському регіоні (93,9% та 68,8% відповідно, р<0,05). Під час катамнестичного дослідження визначалась в 1,5 рази вища протирецидивна ефективність «Фурамагу» у обстежених дітей на відміну від препарату порівняння (р<0,05); Summary. Growing resistance of pathogens to antibiotics, that are used in the treatment of recurrent infections of the lower urinary tract in children demands constant control of regional issues of antibiotic resistance. In the present days physicians, in the empirical treatment of patients, still choose medicines with preserved activity in relation to E. coli. The aim of our study was to investigate the regional characteristics of the microflora of urine in children with cystitis and study the efficiency of use the drug "Furamag" within 7 days in the treatment of recurrent episodes of this disease in children. Materials and methods. The study included a clinical and laboratory examination of 65 children aged 5 to 16 years. The first group of patients (33 children) received "Furamag", in the basis of antimicrobial therapy (7 days.). The comparison group consisted of patients (32 children) who got cefuroxime axetil (7 days.). Results. The results of bacteriological study showed the prevalence of gram-negative pathogenic flora. Sensitivity analysis revealed pathogens to antimicrobial medicine showed a high level of resistance of the E.coli to ampicillin, amoxicillin/clavulanate and gentamicin (in 97,4% of cases) and in 50% it was resistant to cefotaxime, ceftriaxone and cefuroxime. The high rates of resistance Enterococcus spp. (100%) and Enterobacter spp. (96.7%) to cefuroxime, cefotaxime and ceftriaxone was found. "Furamag" demonstrated a significantly higher bacteriological efficacy compared to cefuroxime axetil on the eradication of the most clinically important pathogens cystitis identified in the Poltava region (93.9% and 68.8% respectively, p <0.05). During the follow-up study was defined as 1.5 times higher preventive efficacy "Furamag" in the children surveyed (p <0.05).
Keywords: інфекції нижніх відділів сечового тракту
діти
антибіотикорезистентність
фурамаг
цефуроксиму аксетил
infections of the lower urinary tract
children
antibiotic resistance
furamag
cefuroxime axetil
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/422
Appears in Collections:Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.