Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4312
Title: Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного лікаря
Other Titles: Основные гематологические синдромы и симптомыв практике семейного врача
Major basic hematologic syndromes and symptoms in the practice of family doctor
Authors: Гуцаленко, Ольга Олексіївна
Фалько, Володимир Петрович
Сало, Людмила Миколаївна
Манойло, Олена Василівна
Томенко, Вячеслав Васильович
Гуцаленко, Ольга Алексеевна
Фалько, Владимир Петрович
Сало, Людмила Николаевна
Манойло, Елена Васильевна
Томенко, Вячеслав Васильевич
Gutsalenko, O. A.
Falko, V. P.
Salo, L. M.
Manojlo, E. V.
Tomenko, V. V.
Issue Date: 2015
Publisher: Всеукраїнська громадська організація "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України", Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Citation: Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного лікаря / О. О. Гуцаленко, В. П. Фалько, Л. М. Сало [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2. – С. 25–29.
Abstract: Резюме. Знання основних клінічних гематологічних синдромів і лабораторних гематологічних симптомів, які характерні для початкового етапу розвитку різних захворювань системи крові, суттєво допоможуть лікарю загальної практики їх рано розпізнати і вчасно направити хворого на дообстеження і лікування. Проаналізовано 48 історій хвороб хворих терапевтичного профілю із вперше виявленою цитопенією (одно- двох- або трьохпаростковою) в периферичній крові. Представлені основні гематологічні синдроми та симптоми при захворюваннях системи крові, що особливо важливо в поліклінічних умовах за обмежених діагностичних можливостей.; Резюме. Знание основных клинических гематологических синдромов и лабораторных симптомов, характерных для начального этапа развития болезней системы крови, позволяет врачу общей практики их рано распознавать и своевременно направлять больного на дообследование и лечение. Проанализировано 48 историй болезней больных терапевтического профиля с впервые выявленной цитопенией (одно- двух- или трёхростковой) в периферической крови. Представлены основные гематологические синдромы и симптомы, которые встречаются при заболеваниях системы крови, что особенно важно в поликлинических условиях при ограниченных диагностических возможностях.; Summary. Knowledge of basic clinical and laboratory hematological syndromes that are characteristic of the initial phase of development of various blood diseases significantly help general practitioners to recognize them early and promptly send the patient to the examination and treatment. We analyzed 48 case histories of people diagnosed for the first time cytopenia (one- two- or three sprouts) in the peripheral blood of the therapeutic patient. The basic hematological clinical syndromes and symptoms that occur in diseases of the blood system are especially important in outpatient conditions with limited diagnostic capabilities.
Keywords: гематологічні захворювання
рання діагностика
сімейний лікар
гематологические заболевания
ранняя диагностика
общеврачебная практика
hematological diseases
early diagnosis
a general practitioner
ISSN: 2079-8334
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4312
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_med_2015_2_7.pdf178,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.