Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4493
Title: Зміни стоматологічного статусу ВІЛ-інфікованих осіб в залежності від рівня їх психоемоційного напруження
Other Titles: Изменения стоматологического статуса ВИЧ-инфицированных в зависимости от уровня их психоэмоционального напряжения
Changes of stomatological status HIV-infected persons depending on level of their psychoemotional stress
Authors: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Іленко, Наталія Володимирівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Иленко, Наталия Владимировна
Petrushanko, T.
Ilenko, N.
Issue Date: 2011
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Петрушанко Т. О. Зміни стоматологічного статусу ВІЛ–інфікованих осіб в залежності від рівня їх психоемоційного напруження / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – Т. 11, Вип. 4 (36), Ч. ІІ. – С. 26–29.
Abstract: У дослідження що проводилося, метою стало вивчення особливостей прояву ВІЛ-асоційованих захворювань порожнини рота в залежності від рівня емоційної лабільності, особистісної та реактивної тривожності. Було обстежено 12 ВІЛ-інфікованих осіб віком 26-44 роки. Психологічне тестування проводили, використовуючи шкалу Спілбергера-Ханіна та особистісний опитувальник Айзенка (H.J. Eysenck). Загальне клінічне обстеженню порожнини рота проводили з визначенням індексів КПВ, ГІ за J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модифікації Parma, ПІ за Ramfjord, КПІ за Леусом, проби Писарєва-Шиллера, йодного числа Свракова, індексу кровоточивості за H.P.Muhlemann, тесту з флосом та галіметрії. Проведене дослідження показало що ВІЛінфіковані особи мають значний рівень реактивної та особистісної тривожності, яка свідчить про виражене психоемоційне напруження респондентів. Більшість обстежених характеризуються емоційною лабільністю. Емоційно стабільні респонденти відзначилися тим, що гігієнічні, гінгівальні та пародонтальні індекси та тести на галітоз у них з різним ступенем відмінності нижчі, ніж у емоційно лабільних обстежених; В проведенном исследовании целью стало изучение особенностей проявления ВИЧассоциированных заболеваний полости рта в зависимости от уровня эмоциональной лабильности, личностной и реактивной тревожности. Было исследовано 12 ВИЧ-инфицированных возрастом 26-44 года. Психологическое тестирование проводили, используя шкалу Спилбергера-Ханина и личностный опросник Айзенка (H.J. Eysenck). Общеклиническое обследование полости рта проводили с определением индексов КПУ, ГИ по J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модификации Parma, ПИ по Ramfjord, КПИ по Леусу, пробы Писарева-Шиллера, йодного числа Свракова, индекса кровоточивости по H.P.Muhlemann, теста с флосом и галиметрии. Результаты исследования показали, что ВИЧинфицированные имеют значительный уровень реактивной и личностной тревожности. Это свидетельствует о выраженом психоэмоциональном напряжении респондентов. Большинство обследованных характеризуются эмоциональной лабильностью. Эмоционально стабильные респонденты отличались тем, что гигиенические, гингивальные и пародонтальные индексы и тесты на галитоз у них с разной степеню отличия ниже, чем у эмоционально лабильных обследованых; The aim of the research presented was to study the peculiarities in manifestations of HIV-associated oral diseases depending on the level of emotional instability, personal and reactive anxiety. 12 HIV-infected persons aged 26-44 were under the examination. Psychological testing was carried out by using the SpilbergerKhanin anxiety scale and the Eysenck Personality Questionnaire. General clinical oral examination was performed with definition of the following indices: CPE, OHI-S by J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА modified by Parma, PI by Ramfjord, CPI by Leus, Pisarev-Shiller test, the definition of iodine value by Svrakov, bleeding index by H.P.Muhlemann, the test with floss and halitometry. Results of this study revealed that HIV-infected persons have considerable level of personal and reactive anxiety. It shows the high psycho-emotional stress in respondents. The majority of respondents are characterized by emotional liability. Emotionally stable respondents were notable for their hygienic, gingival and periodontal indices and halitosis tests were reliably lower compared with emotionally labile respondents.
Keywords: ВІЛ-інфекція
реактивна тривожність
особистісна тривожність
нейротизм
психоемоційне напруження
ВИЧ-инфекция
реактивная тревожность
личностная тревожность
нейротизм
психоэмоциональное напряжение
HIV-infection
reactive anxiety
personal anxiety
neuroticism
psycho-emotional stress
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4493
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Changes of stomatological status HIV-infected persons .pdf266,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.