Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4902
Title: Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з клінічної фармакології
Other Titles: Перспективы интеграции инновационных технологий и интерактивных элементов в образовательный процесс по клинической фармакологии
Integration prospects innovative technology and interactive elements in the educational process in clinical pharmacology
Authors: Капустянська, Анна Анатоліївна
Моісєєва, Наталія Віталіївна
Вахненко, Андрій Вікторович
Рябушко, Микола Миколайович
Островська, Галина Юріївна
Капустянская, Анна Анатольевна
Моисеева, Наталья Витальевна
Вахненко, Андрей Викторович
Рябушко, Николай Николаевич
Островская, Галина Юрьевна
Kapustianska, A.
Moisieieva, N.
Vakhnenko, A.
Ryabushko, M.
Ostrovska, G.
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з клінічної фармакології / А. А. Капустянська, Н. В. Моісєєва, А. В. Вахненко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, № 2 (50). – С. 22–26.
Abstract: У цілому, використання ІКТ з курсу “Клінічної фармакології” є виключно корисною і плідною навчальною технологією, завдяки притаманній їй якості інтерактивності, гнучкості й інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості студентів і сприяти підвищенню їх мотивації. Мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у розвитку у слухачів системи образного мислення. Мультимедійні технології навчання є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати об’єм інформації у більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню сприйняття студентами. В целом, использование ИКТ по курсу "Клинической фармакологии" является исключительно полезной и плодотворной учебной технологией, благодаря присущей ей интерактивности, гибкости и интеграции различных типов мультимедийной учебной информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные особенности студентов и способствовать повышению их мотивации. Мультимедийная форма позволяет подать материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. Цель такого представления учебной информации, прежде всего, в развитии у слушателей системы образного мышления. Мультимедийные технологии обучения являются перспективным и высокоэффективным инструментом, позволяющим подать информацию в большем объеме, чем традиционные источники информации и в той последовательности, которая соответствует логике изучения предмета и уровню восприятия студентами.In general, the use of ICT for the course "Clinical Pharmacology" is an extremely useful and fruitful educational technology, thanks to its inherent interactivity, flexibility and integration of different types of multimedia educational information, as well as with the ability to take into account the individual characteristics of students and increase their motivation. Multimedia form allows to submit the material as a system of support images of bright, full of structured information in a comprehensive algorithmic order. The purpose of this presentation of educational information, especially in the development of the listeners of imaginative thinking. Multimedia learning technologies are promising and highly effective tool to submit information to a greater extent than traditional sources of information and in the sequence that corresponds to the logic of the study of the subject and the level of perception of students.
Keywords: клінічна фармакологія
вища медична освіта
мультимедійні засоби навчання
інноваційні технології
клиническая фармакология
высшее медицинское образование
мультимедийные средства обучения
инновационные технологии
clinical pharmacology
medical degree
multimedia learning tools
innovative technologies
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4902
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.