Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/497
Title: Вивчення ролі холінергічного компоненту в антидепресивній дії похідного 2-оксоіндоліну
Other Titles: Изучение роли холинергического компонента в антидепрессивном действии производного 2 – оксоиндолину
A study of a role of cholinergic component in antidepressive action of 2-oxoindolin derivative
Authors: Луценко, Руслан Володимирович
Луценко, Руслан Владимирович
Lutsenko, R.
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Sydorenko, A.
Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна
Девяткина, Татьяна Алексеевна
Devyatkina, T.
Колісник, Сергій Вікторович
Колесник, Сергей Викторович
Kolesnik, S.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Вивчення ролі холінергічного компоненту в антидепресивній дії похідного 2-оксоіндолу / Р. В. Луценко, А. . Сидоренко, Т. О. Дев’яткіна [та ін. ] // Світ медицини та біології. – 2014. – №3 (45). – С.125–128.
Abstract: В експериментах на 60 білих статевозрілих щурах-самцах лінії Wistar вивчали вплив сполуки Э-38 у дозі 12 мг/кг у порівнянні з іміпраміном (25 мг/кг) при внутрішньоочеревинному введенні за 1 годину до застосування холінотропних аналізаторів ареколіну (15 мг/кг) і нікотину (10 мг/кг). Реєстрували: латентний період початку тремору (сек.), інтенсивність тремору в балах і ректальну температуру. Введення вегетотропного аналізатора викликало дрібноамплітудний тремор всього тіла, загальною тривалістю близько 25 хв. Також ареколін знижував температуру тіла експериментальних тварин на 2-3 0С у порівнянні з загальноприйнятими нормами. Застосування препарату порівняння іміпраміну вірогідно подовжувало тривалість латентного періоду початку тремору і зменшувало загальну тривалість тремору, попереджало зниження температури тіла порівняно з контрольною патологією. Профілактичне введення похідного 2-оксоіндоліну збільшувало час латентного періоду настання тремору у 2,5 рази у порівнянні з контрольною патологією (p<0,01). Також сполука вірогідно зменшувала загальну тривалість тремору і попереджала зниження температури тіла після уведення холіноміметика. Уведення нікотину супроводжувалось збудженням Н-холінореактивних структур, розвитком тремору і гіпотермії. Сполука Э-38 вірогідно зменшувала тривалість латентного періоду тремору і загальну тривалість нікотинового тремору у 1,4 рази у порівнянні з контролем; В экспериментах на 60 белых половозрелых крысах - самцах линии Wistar изучали влияние соединения Э-38 в дозе 12 мг/кг по сравнению с имипрамином (25 мг/кг) при внутрибрюшинном введении за 1 час до применения холинотропних анализаторов ареколина (15 мг/кг) и никотина (10 мг/кг). Регистрировали: латентный период начала тремора (сек.), интенсивность тремора в баллах и ректальную температуру. Введение вегетотропного анализатора вызвало мелкоамплитудный тремор всего тела, общей продолжительностью около 25 мин. Также ареколин снижал температуру тела экспериментальных животных на 2-3 0С по сравнению с общепринятыми нормами. Применение препарата сравнения имипрамина достоверно удлиняло продолжительность латентного периода начала тремора и уменьшало общую продолжительность тремора, предупреждало снижение температуры тела по сравнению с контрольной патологией. Профилактическое введение производного 2-оксоиндолина увеличивало время латентного периода наступления тремора в 2,5 раза по сравнению с контрольной патологией (p<0,01). Также соединение достоверно уменьшало общую продолжительность тремора и предупреждало снижение температуры тела после введения холиномиметика. Введение никотина сопровождалось возбуждением Н-холинореактивных структур, развитием тремора и гипотермии. Соединение Э-38 достоверно уменьшало продолжительность латентного периода тремора и общую продолжительность никотинового тремора в 1,4 раза по сравнению с контролем; It was studied an influence of E -38 substance in 12 mg/kg in comparison with imipramin (25 mg/kg) on effects of arekolin (15 mg/kg) and nikotin (10 mg/kg) at intraperitoneal injection per 1 hour to an usage of cholinotropic analizators during experiments on 60 state white rats Wistar. It was registetred a latent period of tremor start (sec), tremor intensity and rectal temperature. An intake of vegetative analizator caused minor tremor of the body which lasted 25 min. Also arekolin decreased a body temperature of animals in 2-3 degrees compared with standard norms. An intake of a drug compared with imipramin continued a duration of the latent period of tremor start and decreased a duration of a tremor, prevented temperature’s decrease compared with control pathology. Preventive intake of 2-oxoindolin derivative increased a latent period of a tremor in 2,5 times compared with control pathology. Also a substance decreased general tremor’s duration and prevented a temperature’s increase after cholinomimetics’ intake. Nicotine’s intake is caused by excitation of H-choloreactive structures, tremor’s development and hypothermia. E 38 substance decreased duration of the latent period and duration of tremor’s nicotine in 1,4 times compared with control.
Keywords: похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
тремор
ареколін
нікотин
производное 2-оксоиндолин-3- глиоксиловой кислоты
тремор
ареколин
никотин
2-oxoindolin-3-glyoxylic acid derivatives
tremor
arekolin
nicotine
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/497
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vivchennya-roli-holinergichnogo-komponentu-v-antidepresivniy-diyi-pohidnogo-2-oksoindolinu.pdf179,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.