Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5089
Title: Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених
Other Titles: Выявление наличия и влияния микробиоцинотичных нарушений на особенности течения внутриутробной инфекции у новорожденных
Identification and influence microbiocyanotic disorders on the course of intrauterine infection in newborns
Authors: Фесенко, Марія Євгенівна
Мелащенко, Олена Іванівна
Шапошнікова, Наталія Володимирівна
Фесенко, Мария Евгеньевна
Мелащенко, Елена Ивановна
Шапошникова, Наталия Владимировна
Fesenko, M.
Melashchenko, O.
Shaposhnikova, N.
Issue Date: 2014
Publisher: Національна академія медичних наук України ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України видавництво«ЕКСПЕРТ»
Citation: Фесенко М. Є. Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених / М. Є. Фесенко, О. І. Мелащенко, Н. В. Шапошнікова // Перинатология и педиатрия. – 2014. – № 3 (59). – С. 105–108.
Abstract: Мета — вивчити особливості клінічного перебігу вродженої цитомегаловірусної, герпетичної та хламідійної інфекцій із порушенням формування мікробіоценозу новонародженого. Пацієнти та методи. Наведено матеріали обстеження 170 немовлят, народжених у пологових будинках м. Полтави і Полтавської області. Із них 147 немовлят у ранньому неонатальному періоді переведено з пологових будинків у відділення передчасно народжених і патології новонароджених дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави з клінічними ознаками внутрішньоутробної інфекції. Після дообстеження (згідно МКХ-10) у 26 новонароджених верифіковано вроджену цитомегаловірусну інфекцію (І група); у 41 — вроджену герпетичну інфекцію (ІІ група), у 80 — вроджену хламідійну інфекцію (ІІІ група). До контрольної групи увійшло 23 новонароджені, в яких внутрішньоутробна інфекція виключена методом полімеразної ланцюгової реакції в сироватці крові. Застосовано комплекс сучасних методів (загальноприйняті клінічні методи; лабораторні дослідження, бактеріологічні обстеження). Враховуючи складність структури змін в організмі при внутрішньоутробній інфекції, крім клінічного обстеження, лабораторних і функціональних тестів, використано методи перевірки наявності зв'язку, серед яких обрано метод попарної лінійної кореляції, оцінено достовірність кореляційних зв'язків і створено кореляційну матрицю. Відмічено частку міцних кореляцій серед усіх елементів кореляційної матриці. Отриманий матеріал статистично оброблено на персональному комп'ютері Pentium IV-3000 за допомогою програми Statistica for Windows версія 6.0. Результати. Встановлено, що народження дітей із генералізованими, вісцеральними та церебральними формами вродженої цитомегаловірусної та герпетичної інфекцій, вісцеральними формами вродженої хламідійної інфекції пов'язано, крім безпосередньої дії цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу, хламідій, також із наявністю в матерів екстрагенітальної та генітальної патології та ускладненим перебігом вагітності й пологів. Висновки. Виявлені патогенні чинники обтяжували загальний стан новонароджених, погіршували можливість постнатальної адаптації. Вже при народженні стан майже 2/3 новонароджених розцінювався як тяжкий, вони потребували первинної реанімації та інтенсивної терапії; Цель — изучить особенности клинического течения врожденных цитомегаловирусной, герпетической и хламидийной инфекций с нарушением формирования микробиоценоза новорожденного. Пациенты и методы. Представлены материалы обследования 170 младенцев, рожденных в роддомах г. Полтавы и Полтавской области. Из них 147 младенцев в раннем неонатальном периоде переведены из роддомов в отделение преждевременно рожденных и патологии новорожденных детской городской клинической больницы г. Полтавы с клиническими признаками внутриутробной инфекции. После дообследования (согласно МКБ-10) в 26 новорожденных верифицирована врожденная цитомегаловирусная инфекция (І группа); у 41 — врожденная герпетическая инфекция (ІІ группа), у 80 — врожденная хламидийная инфекция (ІІІ группа). В контрольную группу вошли 23 новорожденных, в которых внутриутробная инфекция исключена методом полимеразной цепной реакции в сыворотке крови. Применен комплекс современных методов (общепринятые клинические методы; лабораторные исследования, бактериологические обследования). Учитывая сложность структуры изменений в организме при внутриутробной инфекции, кроме клинического обследования, лабораторных и функциональных тестов, использованы методы проверки наличия связи, среди которых избран метод попарной линейной корреляции, оценены достоверность корреляционных связей и создана корреляционная матрица. Отмечена часть крепких корреляций среди всех элементов корреляционной матрицы. Полученный материал статистически обработан на персональном компьютере Pentium IV-3000 с помощью программы Statistica for Windows версия 6.0. Результаты. Установлено, что рождение детей с генерализуемыми, висцеральными и церебральными формами врожденной цитомегаловирусной и герпетической инфекций, висцеральными формами врожденной хламидийной инфекции связано, кроме непосредственного влияния цитомегаловируса, вируса простого герпеса и хламидий, также с наличием у матерей экстрагенитальной и генитальной патологии и усложненным течением беременности и родов. Выводы. Выявленные патогенные факторы отягощали общее состояние новорожденных, ухудшали возможность постнатальной адаптации. Уже при рождении состояние почти 2/3 новорожденных расценивалось как тяжелое, они нуждались в первичной реанимации и интенсивной терапии; Purpose: to study the clinical features of congenital cytomegalovirus, herpes and chlamydia infections with violation formation of the newborn microbiocenosis. Patients and methods: there were presented the survey materials of 170 infants who were born in Poltava and Poltava region hospitals. Among them 147 infants in the early neonatal period were transferred from the maternity hospital to the preterm and pathology Department of the newborn Poltava infant's clinical hospital with the clinical signs of an intrauterine infection. After the further examination ( according to МКB-10) there were detected among 26 infants the verified congenital cytomegalovirus infection (І group); 41 — congenital herpes infection (ІІ group); 80 — the congenital chlamydial infection (ІІІ group). The control group consist of 23 infants whose intrauterine infection is excluded by polymerase chain reaction in the blood serum. It was applied a range of modern methods (conventional clinical methods; laboratory tests, bacteriological examination). Taking into account the complexity of the structure changes in the body with an intrauterine infection, except the clinical examination, laboratory and functional tests there were used the communication check methods. It was selected the method of pairwise linear correlation, the accuracy of the estimated correlations and created a correlation matrix.The resulting material was statistically processed on a PC Pentium IV!3000 with a help of Statistica for Windows версия 6.0 programme. Results: it is found that the birth of children with generalizuemymi, visceral and cerebral forms of congenital cytomegalovirus and herpes infections, visceral forms of congenital chlamydial infection are connected except the direct effect of cytomegalovirus, herpes simplex virus and chlamydia, also with the presence of the genital and extragenital pathology and a complicated pregnancy and childbirth. Conclusion: the pathogens factors aggravated the general condition of the newborns, worsened the possibility of postnatal adaptation. At birth the state of almost two thirds of newborns regarded as serious, they needed the reanomation and an intensive care.
Keywords: новонароджені
вроджена цитомегаловірусна інфекція
вроджена герпетична інфекція
вроджена хламідійна інфекція
мікробіоценоз
новорожденные
врожденная цитомегаловирусная инфекция
врожденная герпетическая инфекция
микробиоциноз
newborns
congenital cytomegalovirus infection
congenital herpes infection
microbiocyanotic
ISSN: УДК [616-053.3:616.98]-071
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5089
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
viyavl_mikrobiot_porushen.pdf146,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.