Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5210
Title: Вивчення стану проліферативних процесів в клітинах слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою імуногістохімічного маркера кі-67
Other Titles: Изучение состояния пролиферативных процессов в клетках слизистой оболочки клиновидной пазухи у людей зрелого возраста с помощью имуногистохимического маркера кі-67
Study of proliferative processes in sphenoidal sinus mucosa cells in adults by immunohistochemical кi-67-marker
Authors: Совгиря, Світлана Миколаївна
Совгиря, Светлана Николаевна
Sovhyrya, S. N.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Совгиря С. М. Вивчення стану проліферативних процесів в клітинах слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою імуногістохімічного маркера кі-67 / С. М. Совгиря // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Вип. 4 (40), Т. 12. – С. 164–167.
Abstract: В даному імуногістохімічному дослідженні матеріалом вивчення була слизова оболонка клиноподібної пазухи людей зрілого віку. Метою цієї роботи є виявлення явищ проліферації в клітинах псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію за допомогою імуногістохімічного маркера Кі-67. Встановлено, що медіальна, латеральна і передня стінки, які містять велику кількість високодиференційованих клітин, характеризуються достатньо активними процесами мітозу. В той час, як на задній стінці, в зонах росту, даний маркер спостерігається тільки в клітинах, розташованих на базальній мембрані (короткі і довгі вставні клітини). На нашу думку, це підтверджує дані літератури, що вставні клітини є клітинами-попередниками мікроворсинчастих, а потім і війчастих та келихоподібних клітин. Але останні клітини підтримують свою кількість і за рахунок власного мітозу; В данном иммуногистохимическом исследовании материалом изучения была слизистая оболочка клиновидной пазухи людей зрелого возраста. Цель этой работы – выявление явлений пролиферации в клетках псевдомногослойного мерцательного цилиндрического эпителия с помощью маркера Ki-67. Установлено, что медиальная, латеральная и передняя стенки, состоящие преимущественно из высокодифференцированных клеток, характеризуются достаточно активными процессами митоза. В то время, как на задней стенке маркер пролиферации выявляется только в коротких и длинных вставочных клетках. С нашей точки зрения, это подтверждают данные литературы, что вставочные клетки являются клетками-предшественниками микроворсинчатых, а потом и мерцательных и бокалоподобных. Хотя последние обновляются и за счет собственного митоза; Sphenoidal sinus mucosa cells taken from adults were the material of this immunohistochemical researchaimed to identify proliferative processes that occur in the cells of pseudostratified ciliated columnar epithelium by immunohistochemical Ki-67-marker. It was founded the medial, lateral and frontal walls which mainly consisted of highly differentiated cells were characterized by rather active processes of mitosis. While on the posterior wall the Ki-67 marker was observed only in cells located on basal membrane (short and long inserted cells). To our opinion it confirms the reliable literature information that the inserted cells are predecessors for microciliated cells, and then for ciliated and goblet cells. But the last ones regenerate due own mitosis as well.
Keywords: псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій
гомеостаз
проліферація
маркер Кі-67
псевдомногослойный мерцательный цилиндрический эпителий
гомеостаз
пролиферация
маркер Кі-67
pseudostratified ciliated columnar epithelium
homeostasis
proliferation
marker Ki-67
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (on-line)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5210
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sovhyra_2014.pdf838,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.