Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5211
Title: Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій медичній термінології
Authors: Сологор, Ірина Миколаївна
Сологор, Ирина Николаевна
Solohor, I. M.
Issue Date: 2004
Citation: Сологор І. М. Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій медичній термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / І. М. Сологор ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2004. – 20 c.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2004. Дисертацію присвячено дослідженню специфіки реалізації словотворчих функцій твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій медичній термінології. Основи суфіксальних дієслів вивчаються в напрямі від твірних основ до співвідносних з ними віддієслівних похідних основ термінів-іменників і прикметників. Досліджувані дієслова розглядаються як вихідні ланки словотвірних ланцюжків, які репрезентують реалізацію їхніх словотворчих функцій у трьох основних напрямах: конверсії, афіксації й словоскладання. Суфіксальні дієслова, а також співвідносні з ними похідні основи медичних термінів утворюються відповідно до наявних у мові норм і правил словотвору за основними словотвірними моделями. Дослідження свідчить про значні валентні зв’язки запозиченого дієслівного суфікса у процесі породження основ суфіксальних дієслів. Словотвірні ланцюжки, вихідними ланками яких виступають суфіксальні дієслова, містять терміни, об’єднані спільним термінологічним значенням, яке виражається твірною основою суфіксального дієслова. Для німецької медичної термінології характерні словотвірні ланцюжки, які мають довжину два послідовні словотвірні акти. Дослідження термінів шляхом організації у словотвірні ланцюжки, які, у свою чергу, утворюють словотвірні гнізда, сприяє висвітленню всіх встановлених словотвірних і семантичних зв’язків між термінами, що входять до складу цих словотвірних гнізд. Ключові слова: термін, словотворення, основа, похідна основа, суфіксальне дієслово, словотвірна модель, словотворча активність, словотворча валентність, словотвірний ланцюжок; Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04. – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2004. Диссертация посвящена исследованию специфики реализации словообразовательных функций производящих основ суффиксальных глаголов в современной немецкой медицинской терминологии. Основы суффиксальных глаголов изучаются в направлении от производящих основ к соотносимым с ними отглагольным производным основам терминов-существительных и прилагательных. Суффиксальные глаголы с автохтонными производящими основами составляют 9,6% от общего количества исследуемых единиц, а с заимствованными – 90,4%, что предопределяется международным характером медицинской терминологии, базу которой составляют термины с основами, заимствованными из греческого и латинского языков. Ведущими критериями в определении словообразовательных потенций производящих основ выступают, с одной стороны, понятийный объем термина, а с другой – их структура, поскольку терминообразование регламентируется определенными общеязыковыми закономерностями, присущими исследуемой терминосистеме. Наиболее активно словообразовательные потенции реализуются в направлении создания ПО существительных путем суффиксации с дальнейшим порождением соотносимых с ними по структуре и семантике ПО сложных существительных. Образование сложных многокомпонентных терминов, которые обозначают сложно-структурированные медицинские понятия, обусловлено спецификой структуры немецкого языка, а также простотой и легкостью использования данного способа терминообразования в немецком языке. Исследуемые глаголы рассматриваются в качестве исходных звеньев словообразовательных цепочек, которые представляют реализацию их словообразовательных функций в трех основных направлениях: конверсии, аффиксации и словосложения. Суффиксальные глаголы и соотносимые с ними производные основы терминов образуются в соответствии с существующими в языке нормами и правилами словообразования по основными словообразовательным моделям. Исследование свидетельствует о значительных валентных связях заимствованного глагольного суффикса в процессе порождения основ суффиксальных глаголов. Анализ внутренних валентных связей производящих основ способствовал установлению абсолютной словообразовательной активности производящих основ относительно заимствованного глагольного словообразовательного суффикса -ieren (79%) и его расширенных вариантов -isieren (17%) и -ifizieren (4%). В современной немецкой медицинской терминосистеме выявлены словообразовательные цепочки, исходными звеньями которых выступают производящие основы суффиксальных глаголов. Компоненты словообразовательных цепочек связаны между собой общим терминологическим значением и находятся в отношениях последовательной производности. Основы суффиксальных глаголов, являющиеся исходными звеньями словообразовательных цепочек, имеют различную словообразовательную структуру. Они представлены производными и непроизводными именными основами, а также непроизводными, условно и дефектно членимыми заимствованными основами. Словообразовательные цепочки репрезентируют различное количество словообразовательных актов, которые отражают пути реализации словообразующих функций производящих основ суффиксальных глаголов и постепенное усложнение их словообразовательной структуры. Максимальная длина словообразовательной цепочки составляет три словообразовательных акта, но для немецкой медицинской терминосистемы характерны словообразовательные цепочки, длина которых составляет два словообразовательных акта, что является манифестацией высоких показателей реализации словообразовательных потенций производящих основ суффиксальных глаголов. Исследование терминов путем их организации в словообразовательные цепочки, которые в свою очередь объединяются в словообразовательные гнезда, способствует освещению всех установленных словообразовательных и семантических связей между терминами, которые входят в состав этих словообразовательных гнезд; Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2004. The dissertation focuses on peculiarities of word-building functions pertaining to verb compound stems in Modern German medical terminology. Derived verb stems were analyzed starting from compound stems towards verbal derivative stems of noun-terms and adjectives correlated with them. The verbs under study were regarded as prior links of word-building chains, that represent their word-building functions of three most productive types: conversion, affixation and word-composition. Derived verbs and derivative stems that correlate with them are formed in accordance with language norms and the rules of word-building, as well as general word-building models. The study has proved the existence of substantial valency ties of loan-verb suffixes in derived verb stems production. Word-building chains, derived verbs being their prior links, include terms grouped by their common terminological meaning, expressed in the derived verb compound stem. Word-building chains, comprising two successive word-building acts, are typical of German medical terminology. The study of terms by organizing them in word-building chains, which, in their turn, form the word-building families highlights the established word-building and semantic relations between the terms that form word-building families under study.
Keywords: термін
словотворення
похідна основа
суфіксальне дієслово
словотвірна модель
словотворча активність
словотворча валентність
словотвірний ланцюжок
термин
словообразование
основа
основа
производная основа
суффиксальный глагол
словообразовательная модель
словообразовательная активность
словообразовательная валентность
словообразовательная цепочка
term
word-building
stem
derivative stem
derived verb
word-building model
word-building activity
word-building valency
word-building chain
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5211
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slovotvorchi_sufiksy_tvirnych_osnov.PDF483,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.