Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5551
Title: Features of disbiosis correction of oral cavity in patients with diabetes mellitus 2 type
Other Titles: Особливості корекції дисбіозу порожнини рота у хворих на цукровий діабет 2 типу
Особенности коррекции дисбиоза полости рта у больных с сахарным диабетом 2 типа
Authors: Ступак, Олена Павлівна
Левицький, Анатолій Павлович
Нідзельський, Михайло Якович
Дудченко, Микола Олексійович
Ступак, Елена Павловна
Ливицкий, Анатолий Павлович
Нидзельский, Михаил Яковлевич
Дудченко, Николай Алексеевич
Stupak, O.
Levitsky, A.
Niedzielsky, M.
Dudchenko, M.
Issue Date: 2017
Citation: Features of disbiosis correction of oral cavity in patients with diabetes mellitus 2 type / O. Stupak, A. Levitsky, M. Niedzielsky, M. Dudchenko // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — № 3 (66). — С. 28–32.
Abstract: Мета роботи - вивчити терапевтичний ефект «Квертуліну» (кверцетин + інулин + цитрат кальцію) в комплексному лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували 59 пацієнтів (24 чоловіки, 35 жінок) із цукровим діабетом 2 типу віком від 45 до 65 років. Усі пацієнти мали цукровий діабет середнього ступеня тяжкості, субком- пенсованої форми, з рівнем глюкози у крові 8—12 ммоль/л. Пацієнтів розподілили на дві групи: контрольну, в якій лікування проводили згідно з протоколом («Актовегін» по 1 таблетці тричі на добу, «АЕвіт» по 1 таблетці 1 раз на добу, ін’єкції «Мілгами» — по 2,0 мл/добу, «Етамзилат» по 2,0 мл/добу, нікотинова кислота по 1,0 мл/добу, «Мілдронат» по 5,0 мл/добу), та основну, пацієнти якої додатково отримували «Квертулін» (1 чайна ложка 4 рази на добу після їжі). Терапевтичний ефект «Квертуліну» оцінювали за вмістом глюкози в крові та рівнем у плазмі біохімічних маркерів запалення (малонового діальдегіду, еластази), ступінь мікробного обсіменіння - за активністю уреази, неспецифічний імунний статус — за активністю лізоциму. Ступінь дисбіозу розраховували за методом А.П. Левітського. Антиоксидантну активність оцінювали за активністю каталази та величиною антиоксидантного— прооксидантного індексу. Результати та обговорення. У хворих у плазмі крові був підвищений рівень біохімічних маркерів запалення та мікробного обсіменіння при одночасному зниженні активності лізоциму і каталази. Під впливом лікування дисбіоз зменшився у контрольній групі на 29 %, в основній — на 87 %. В основній групі активність каталази та антиокси- дантний-прооксидантний індекс зменшилися у 3,0—3,5 разу щодо вихідних показників. Висновки. Використання в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу препарату «Квертулін» нормалізує біохімічні показники, знижує ступінь дисбіозу та підвищує рівень захисту. Цель работы — изучить терапевтический эффект «Квертулина» (кверцетин + инулин + цитрат кальция) в комплексном лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 59 пациентов (24 мужчины, 35 женщин) с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 45 до 65 лет. Все пациенты имели сахарный диабет средней степени тяжести, субком- пенсированной формы, с уровнем глюкозы в крови 8—12 ммоль/л. Пациентов распределили на две группы: контрольную, в которой лечение проводили согласно протоколу («Актовегин» по 1 таблетке 3 раза в день, «АЕвит» по 1 таблетке 1 раз в день, инъекции «Милгамы» — по 2,0 мл/сут, «Этамзилат» по 2,0 мл/сут, никотиновая кислота по 1.0 мл/сут, «Милдронат» по 5,0 мл/сут), и основную, пациенты которой дополнительно получали «Квертулин» (1 чайная ложка 4 раза в день после еды). Терапевтический эффект «Квертулина» оценивали по содержанию глюкозы в крови и уровню в плазме биохимических маркеров воспаления (малонового диальдегида, эластазы), степень микробной обсемененности — по активности уреазы, неспецифический иммунный статус — по активности лизоцима. Степень дисбиоза рассчитывали по методу А.П. Левитского. Антиоксидантную активность оценивали по активности каталазы и величине антиоксидантного—прооксидантного индекса. Результаты и обсуждение. У больных в плазме крови был повышен уровень биохимических маркеров воспаления и микробной обсемененности при одновременном снижении активности лизоцима и каталазы. Под влиянием лечения дисбиоз уменьшился в контрольной группе на 29 %, в основной - на 87 V В основной группе активность каталазы и антиоксидантный-прооксидантный индекс уменьшились в 3,0-32) раза по сравнению с исходными показателями. Выводы. Использование в комплексном лечении больных сахарным диабетом 2 типа препарата «Квертулин» нормализует биохимические показатели, снижает степень дисбиоза и повышает уровень зашиты.
Keywords: Diabetes mellitus
disbiosis
inflammation
enzymes
Kvertulin
цукровий діабет
дисбіоз
запалення
ферменти
«Квертулін»
сахарный диабет
дисбиоз
воспаление
ферменты
«Квертулин»
ISSN: 1727-5741
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5551
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_of_disbiosis.pdf4,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.